Ⅰ te yathaa de"saadhipaanaa.m "saasakaanaa nca nighnaa aaj naagraahi.n"sca sarvvasmai satkarmma.ne susajjaa"sca bhaveyu.h
Ⅱ kamapi na nindeyu rnivvirodhina.h k.saantaa"sca bhaveyu.h sarvvaan prati ca puur.na.m m.rdutva.m prakaa"sayeyu"sceti taan aadi"sa|
Ⅲ yata.h puurvva.m vayamapi nirbbodhaa anaaj naagraahi.no bhraantaa naanaabhilaa.saa.naa.m sukhaanaa nca daaseyaa du.s.tatver.syaacaari.no gh.r.nitaa.h paraspara.m dve.si.na"scaabhavaama.h|
Ⅳ kintvasmaaka.m traaturii"svarasya yaa dayaa marttyaanaa.m prati ca yaa priitistasyaa.h praadurbhaave jaate
Ⅴ vayam aatmak.rtebhyo dharmmakarmmabhyastannahi kintu tasya k.rpaata.h punarjanmaruupe.na prak.saalanena pravitrasyaatmano nuutaniikara.nena ca tasmaat paritraa.naa.m praaptaa.h
Ⅵ sa caasmaaka.m traatraa yii"sukhrii.s.tenaasmadupari tam aatmaana.m pracuratvena v.r.s.tavaan|
Ⅶ ittha.m vaya.m tasyaanugrahe.na sapu.nyiibhuuya pratyaa"sayaanantajiivanasyaadhikaari.no jaataa.h|
Ⅷ vaakyametad vi"svasaniiyam ato hetorii"svare ye vi"svasitavantaste yathaa satkarmmaa.nyanuti.s.theyustathaa taan d.r.dham aaj naapayeti mamaabhimata.m|taanyevottamaani maanavebhya.h phaladaani ca bhavanti|
Ⅸ muu.dhebhya.h pra"snava.m"saavalivivaadebhyo vyavasthaayaa vita.n.daabhya"sca nivarttasva yatastaa ni.sphalaa anarthakaa"sca bhavanti|
Ⅹ yo jano bibhitsustam ekavaara.m dvirvvaa prabodhya duuriikuru,
Ⅺ yatastaad.r"so jano vipathagaamii paapi.s.tha aatmado.saka"sca bhavatiiti tvayaa j naayataa.m|
Ⅻ yadaaham aarttimaa.m tukhika.m vaa tava samiipa.m pre.sayi.syaami tadaa tva.m niikapalau mama samiipam aagantu.m yatasva yatastatraivaaha.m "siitakaala.m yaapayitu.m matim akaar.sa.m|
ⅩⅢ vyavasthaapaka.h siinaa aapallu"scaitayo.h kasyaapyabhaavo yanna bhavet tadartha.m tau yatnena tvayaa vis.rjyetaa.m|
ⅩⅣ aparam asmadiiyalokaa yanni.sphalaa na bhaveyustadartha.m prayojaniiyopakaaraayaa satkarmmaa.nyanu.s.thaatu.m "sik.santaa.m|
ⅩⅤ mama sa"ngina.h savve tvaa.m namaskurvvate| ye vi"svaasaad asmaasu priiyante taan namaskuru; sarvve.su yu.smaasvanugraho bhuuyaat| aamen|