Paulo yona leta ekalesiya Kolose unai taumiya udiyedi
Buka ta hededehemasalahana
Kolose meta magai lakilakina teha Eisiya unai. Kolose unai Yesu wasana tauwasaduwai bagubagunana nige Paulo, na Epapalasi. Huyana Paulo ekalesiya Kolose unai taumiya yodi leta ta ye kuli meta iya maiyana Epapalasi numatutugudu unai se miyamiya.
Kolose unai dubu luwadiyena ekalesiya se badokalili dagela tamowaidi udiyedi se tubu na se nuwabui. Unai ede hekadiyo se nuwapwanopwano yodi sunuma wuwuna ede saha, yo miyamiya dudulaina saha, yo tabaꞌohu dudulaina saha. Unai Paulo leta ta unai ye kulihemasalaha meta Yesu ye saekalili, yo ye guguyaidi taba Yesu ye bom mo se sunumaei, yo tabu se tabaꞌohu anelu yo yaluyaluwa udiyedi. Yo hinage laulau dudulaidi ye hededehemasalahadi.
Nuwanuwatu lakilakidi
1. Lautoki (1:1-2)
2. Paulo Kolose yodi ye tapwalolo (1:3-14)
3. Keliso ye saekalili, na mauli mamohoina ye mosei tausunumaena udiyedi (1:15-2:23)
4. Ekalesiya maulidi miyamiyadi (3:1-4:6)
5. Paulo yo maiyana taumiya yodi lautoki se hetamalidi (4:7-18)
1
Yau Paulo, Yesu Keliso yona nuwatu unai ye kaisunuwaigau yona apostolo. Kada kaha Timoti maiyagu leta ta ka kuliyawa komiu kama kahao sunuma unai Kolose unai kalimiuwai. Komiu Yaubada yona tamowai tabudiyao,* yo kwa tolobayao sunuma unai. Taba tamada Yaubada yona kabinamwa yo yona nuwadaumwali ye lediwa kalimiuwai.
Lautoki yo tapwalolo
Huya maudoina yomiu ka tapwatapwalolo meta Yaubada, iya Guiyau Yesu Keliso Tamana, ka laulautokiyei, matawuwuna ede wasamiu ka lapui meta yomi sunuma Yesu Keliso unai ye bayao, yo yona tamowai maudoidi kwa gadosisiyedi. Yomi sunuma yo yomi gadosisi ta wuwudi ede kainauya Yaubada ye tolenonohaiyako galewa ne unai na kwa nayanayaei ma nuwabayaomiu. Kainauya ta wasana wa kwa lapuiyako huyana wasa mamohoina ye laowa kalimiuwai, iya ede wasa namwanamwana.* Tanoubu ta maudoina unai wasa namwanamwana ta ye kini ye laki ye lau, yo ye kaniyo, doha ede saha ye tubu komiu kalimiuyena ta. Yona kabahetubu meta huyana wasa namwanamwana ta kwa lapui na Yaubada yona kabinamwa wasana mamohoina kwa nuwatulobai. Wasa ta tauhekatagomiu ede Epapalasi, yoma hali taupaisowa* namwanamwana, na ka gadosisiyei. Iya meta Keliso yona taupaisowatahitahi tamowaina hesau, iya ede yomai ye paipaisowa. Yomi gadosisi Yaubada Yaluwana ye haiyawa wa kada kaha wa ye hededehemasalaha kalimaiyena.
Unai ede huyana wasamiu ka lapui na ye laoma meta nige ka kaiyawasi na huya maudoina yomiu ka tapwatapwalolo. Ka kaikaibwadasae Yaubada unai bena Yaluwa Tabuna yona sibasiba yo nuwamasalaha maudoina unai ye hemwayaugomiu na Yaubada yona nuwatu kabina kwa kata. 10 Yoma tapwalolo ta kaniyona ede bena yomi mauli miyamiyana maudoina kwa miyaei doha Guiyau tausunumaena yodi miyamiya, na iya nuwana kwa henamwa yomi laulau udoiꞌudoi udiyedi, kana kao ede doha teina: Yomi paisowa namwanamwadi udiyedi bena kaniyodiyao se tubu, yo Yaubada nuwatulobaina kalimiuyena bena ye laki ye lau; 11 Yaubada yona gigibwali saesaena unai bena ye hebayaogomiu na kwa nuwabayao yo nuwamiu se talu; na ma gwaugwauyalamiu 12 Tamada kwa laulautokiyei. Iya dudulai ye leyawa na yona kainauya yona tamowai udiyedi gonowana kabo kwa hai, galewa ne unai. 13 Yo hinage iya masigili yona gigibwali unai ye gilihaida na ye tolelaeda natuna ye gadosisiyeiꞌusei yona basileiya unai, na yona kitahetete yo yona woyawoya unai ta miyamiya. 14 Na natuna wa ye hemaisahaida na ye yailihaida, na yoda yababa ye nuwatugabaedi.
Keliso ye saekalili
15 Yaubada nige gonowana ta kita, na natuna mo gonowana ta kita. Iya kana kao gonogonowana doha tamana, ye baguna na kabo Yaubada nimana ginaulidi maudoidi, 16 matawuwuna Yaubada ginauli maudoidi iya kalinawai ye hetubudi, galewa yo tanoubu ginaulidiyao, ginauli masamasalahadiyao yo ginauli wadawadamdi, doha wasawasa yo gigibwali yo tanutanuwagao yo tauloina udoiꞌudoi. Ginauli maudoidi ta iya ye ginaulidi, yo ginauli maudoidi meta iya yona. 17 Iya ye tububaguna na kabo ginauli maudoidi, yo iya debanaena ginauli maudoidi se miyamiya yo se namwanamwa.
18 Iya meta kulukulu, na iya tauna ede ekalesiya bodana. Iya mauli kabahetubuna, yo tauboiboita udiyedi ye toloꞌuyobaguna, bena ginauli maudoidi udiyedi ye baguna. 19 Matawuwuna Yaubada ye hineli ede bena iya ye bom kana kao mamohoina maudoina ye miyahai Keliso unai, 20 yo iya unai ginauli maudoidi tanoubu ta yo galewa ne udiyedi ye uyoidima kalinawai, na nuwadaumwali ye ginauli Keliso kwasinana unai, iya ede sataulo ne unai ye didima wa.
21 Huya bagubagunana unai meta komiu Yaubada kwa miyasuwalaei yo nuwamiu ne unai kwa hemala kana waiunu, kabahemasalahagomiu ede yomi laulau yababadi wa udiyedi. 22 Na teina huya ta unai Keliso yona boita yo bulumana debanaena Yaubada ye kawakehaꞌuyoigomiu. Yona nuwatu ede bena ye haigomiu na matanaena kwa hemala tamowai tabudiyao, nige yababa hesau, yo nige kabahegilugomiu hesau, 23 ena yomi sunuma unai kwa tolobayao na wasa namwanamwana hededehesunumana wa nige kwa sigigabaei. Teina wasa namwanamwana ta, iya ede kwa lapuiyako yo se lauguguyaeyako tanoubu ta tamowaidiyao maudoidi udiyedi. Na yau Paulo wasa ta taupaisowaina yo tauwasaduwaiyeina ede.
Paulo yona paisowa dubu debanaena
24 Ya gwauyalakalili meta taugu ta unai hesabamiu ya kamkamna. Kamkamna udoiꞌudoi ta, siya meta Keliso debanaena, na ya hekalodi kana siga hekamkamna ta se gehe, na unai Keliso tauna ya saguidi, siya ede yona dubu.* 25 Yau dubu yodi taupaisowa. Na Yaubada paisowa ta ye leyama bena iya wasana maudoina ya hededehemasalahanamwanamwaei kalimiuyena. 26 Yaubada wasana ta, iya ede yona nuwatu wadawadamna nige ye hemasalaha isi bagubagunadi udiyedi, na teina mayadai ta unai ye hemasalaha yona tamowai tabudiyao* udiyedi. 27 Yaubada ye henuwa bena yona nuwatu wadawadamna saesaekalilina yo wasawasana ye hemasalaha siya kalidiyena. Yona nuwatu te meta komiu dagela tamowaidiyao nuwanuwatudi, iya ede: Keliso meta hinage komiu dagela tamowaidiyao maidamiu. Na Keliso debanaena komiu hinage gonowana kwa nuwabayao meta kabo Yaubada yona namanamali kwa lobai.
28 Na kai meta Keliso wasana ta ka hededehemasalaha, na sibasiba Yaubada ye leyama ta unai tamowai maudoidi ka guguyaidi yo ka hekatanamwanamwaedi, bena maudoidi se bayao, Keliso debanaena. 29 Teina nuwatu ta unai ya kaipatebayao na Keliso yona bayao yena ya paisowa, iya ede gigibwalina yogu mauli unai ye paipaisowa ma bayaona.
* 1:2 Yaubada yona tamowai tabudiyao, siya nige ekalesiya tauwoyaidi se bom mo, na Yesu tausunumaena maudoidi. * 1:5 Wasa namwanamwana hinage ta wane ewaneliya. * 1:7 Inai ka kuli taupaisowa, na teha hekadiyo ka kuli heyayai tauhaina. Hedehedede labui ta nuwanuwatudi kesega mo. * 1:24 Dubu meta ekalesiya bodana ye hetahetala, nige yodi kabakoikoigogo numana. * 1:26 Paulo yona kulikuli udiyedi tamowai tabudiyao meta Yesu tausunumaena maudoidi, nige bena dubu yona taupaisowa doha tauwasaduwai se bom mo. Hedehedede tabu kaniyona meta Yaubada yona.