3
Mauli hauhauna miyamiyana
Keliso maidamiu Yaubada ye hemauligomiuko. Unai nuwamiu kwa tudi se lau galewa ginaulidiyao udiyedi. Temenai Keliso ye tuli Yaubada nimatutuna unai. Galewa ginaulidiyao kwa nuwanuwatuidi, na tabu yomi nuwatu se lau tanoubu ta ginaulidiyao udiyedi, matawuwuna kwa boitako na yomi mauli mamohoina ede wadawadamyena Keliso unai, iya ede Yaubada maiyana. Keliso iya yomi mauli mamohoina ede, na huyana ye masalahaꞌuyoma meta komiu kabo hinage maidamiu kwa masalaha yona namanamali unai.
Unai bena tanoubu laulaudi kalimiuyedi ne kwa hekaiyawasikaliliyeidi, siya ede: ganawali,* laulaubiki, nuwatubiki, gadosisi yabayababadi, yo gogo gadosisidi kalimyena ye lakikalili, iya meta yaubadalupolupo tabaꞌohuidi. Teina laulau ta debadiyena Yaubada taukawayagala ne ye kouyalayalaedi yo kabo ye hekamkamnadi, na yomi mauli beyabeyana unai meta teina miyamiya ta udiyedi kwa miyamiya. Iyamo teina huya ta meta laulau doha teina bena kwa hekaiyawasidi: kouyalayala, kabikabisokosoko, yababa ta ginauli tamowai hesau unai, tamowai ta hededeheyaheyababagaibui, yo tabu hedagwali yababa kawamiuyedi kwa hedehededeidi. Tabu kami kahao udiyedi kwa laulaulupolupo, matawuwuna taumiu beyabeyadi yo yodi kabikabi maudoidi kwa tolehesuwaladiko, 10 na taumiu hauhaudi kwa luwuidi. Taumiu hauhaudi ta meta huya maudoina Yaubada ye hehauhaudi ye lau ee kami kao doha tauhetubugomiu, yo hinage iya kabo kabina kwa katanamwanamwa. 11 Unai taba nige tamowai ta hinehinelidi bena siya Giliki o Dius tamowaidi, taupelitome o nige taupelitome. Tabu laolaoma yo bubutuma tamowaidiyao* ta kitadobidobiyeidi. Yo tabu heyayai tauhaina tamowaidi o tamowai yaiyailihaidi* ta hinelidi. Na nuwanuwatuna lakilakina ede Keliso, na iya meta maudoida kalidaena ye miya.
12 Komiu meta Yaubada yona kaisunuwai tamowaidiyao, ye tolehesuwalagomiu komiu iya yona,* yo ye gadosisikaliliyeigomiu. Unai laulau te udiyedi kwa sumagomiu,* doha katekamkamna, kabinamwa, nuwadobidobi, hedehededebigabiga, yo nayatautaubiga. 13 Bena kwa nuwatalu na tabu kwa tautausiꞌolologaibu, yo yababa saha kalimiuwai se ginaulidi bena kwa nuwatugabaedi. Yababa kwa nuwatugabaedi gonogonowana doha Guiyau yomi yababa ye nuwatugabaediko. 14 Na laulau namwanamwadi maudoidi ta udiyedi meta gadosisi kwa hai. Matawuwuna iya laulau maudoidi ta ye kabigogoinamwanamwaedi.*
15 Maudoimiu ta meta Keliso tauna. Ye yoganegomiu bena nuwadaumwali unai kwa miya. Unai Keliso yona nuwadaumwali bena nuwamiu ye tanuwagaidi, yo bena kwa laulautoki. 16 Keliso hedehededena bena nuwamiu ye hemwayaudi: Yomi sibasiba unai kwa lauhekata yo kwa guguyaꞌuyoigomiu, yo Same yo hedebasae wanadi yo wana tabudiyao kwa wanaidi ma laulautokimiu Yaubada unai. 17 Na ginauli maudoidi kwa ginaulidi yomi hedehedede yo laulau udiyedi, bena kwa ginaulidi Guiyau Yesu hesanaena, na iya unai Yaubada Tamada kwa laulautokiyei huya maudoina.
Ekalesiya yodi numa laugagayodi
18 Sinesineo maitawasola, bena mwanemiyao kwa hekasisiyeidi. Laulau ta meta Guiyau tauhemuliwatanina yodi miyamiya dudulaina ede.
19 Tatao maitawasola, mwanemiyao kwa gadosisiyedi, na tabu kwa sinasinakalaedi.
20 Wawayao, sinamiyao yo tamamiyao kwa kawakabiyedi ginauli maudoidi udiyedi, matawuwuna laulau ta Yaubada ye kitahenamwa.
21 Tama, tabu huya maudoina natumiyao kwa henuhenuwayababadi, na madai nuwadiyao se basabasa.
22 Heyayai tauhaidi, kami tanuwagao tanoubu ta unai kwa kawakabiyeidi huya maudoina ginauli maudoidi udiyedi, ena se kitakitagomiu o nige se kitagomiu, yo nige bena unai kabo se kitahenamwagomiu. Na kwa kawakabiyeidi ma nuwamamohoimiu yo Yaubada hekasisina unai. 23 Yomi paisowa maudoidi bena kwa ginaulidi ma nuwakohihaimiu, doha Yaubada yona kwa paipaisowa, na nige tamowai mo yodi, 24 matawuwuna kabina kwa kata meta yomi paisowa maisana kabo Guiyau unai kainauyana kwa hai. Kaniyona ede Guiyau Keliso yona kwa paipaisowa. 25 Na ena tamowai hesau laulau yababana ye ginauli kabo yona laulau yababana ne maisana ye hai, matawuwuna Yaubada nige tamowai ye gadosisihineli yo ye kitahenamwagaibui.
* 3:5 Hedehedede ganawali ta unai laulau yababadi labui ta sumagogoidi: (1) Maitawasola ye lau tamowai hesau nige mwanena unai, yo (2) hewali yo hasala nige tawatawasoladi se kenokesega. Kita Saliba kada mumuga hewali yo hasala yodi kaiheya nige se kita meta bena laulau yababana, unai laulau te nige hesana kalinadaena. * 3:11 Paulo ye kuli, Sikitiya tamowaidiyao. Giliki tamowaidi se hedede meta siya tamowai nige saha hesau kabina se kata. * 3:11 Heyayai tauhaina tamowaina meta taupaisowa ye hemala kana tanuwaga yona gogo, nige yona gigibwali yo nige yona dudulai hesau. Tamowai yaiyailihaina ede ye bom yona ye paipaisowa, na nige gonowana tamowai hesau iya ye heyayaiyei. * 3:12 Kalina to kalina kaniyodi meta tamowai tabudiyao. * 3:12 Kwa sumagomiu: Paulo laulau namwanamwadi ne ye heyaheyasoniyedi kaleko namwanamwadi udiyedi. * 3:14 Tamowai hekadi se kulibui se wane, Iya ede ye kabigogoida na ta miya nuwakesega unai.