4
Paulo Timoti kana paisowa ye mosei
Yaubada yo Yesu Keliso, iya kabo yona huyaꞌuyoma mayadaina ne unai taumaumauli yo tauboiboita ye tolehedudulaidi yo yona basileiya ye hemasalahama kalidaena, siya matadiyena kam paisowa ya haiyawa. Paisowana ede teina: Bena ku nonoha na Yaubada wasana ku lauguguyaei huya maudoina, kana huya unai o nige kana huya unai. Tamowai yodi yababa ku hededehemasalahadi kalidiyena. Ku guguyaidi yo ku hededehebayaodi ma taubigam yo lauhekata namwanamwadiyao udiyedi ku hekatadi. Matawuwuna mahanana kabo ye laoma meta tamowai taba nige se lapulau hedehedede dudulaidi udiyedi. Siya kabo yodi gadosisi se hemuliwatanidi na kadi henuhenuwa tamowaidiyao kabo se waseneidi, bena taba kabo se lauhekata na kalidiyena kadi lapuhenuhenuwa se hedededima na se lapuidi. Hedehedede mamohoina unai kabo beyadiyao se tolehesuwaladi na se lapulapulau pilipilidaigaibu udiyedi. Mauli saha ku hekahekalodi udiyedi meta bena matam se nega. Ena pilipili ku hekalodi bena ku nuwabayao. Wasa namwanamwana bena ku wasaduwaiyei. Kam paisowa maudoidi bena ku ginaulinamwanamwaedi. Matawuwuna yau yogu mauli ta meta ya mosegabaeyako Yaubada yona paisowa unai, kana kao doha waina se inigabaei kaitalasam hesabana, na yogu boita mayadaina meta ye hanahanaumako. Yau yogu iyala unai meta ya iyalanamwanamwa, yo yogu heloikailakwa unai ya laoma kana siga unai ya lageko. Yaubada sunumana meta ya kabihekahini ye laoma ee yogu mauli sigana ta unai. Yogu miyamiya dudulaidi kainauyana** ede ye nonohako. Guiyau, iya tautolehedudulai namwanamwana, huyagehena mayadaina ne unai kabo kainauya ne ye haiyama kaliguyena. Na nige yau ya bom mo, na hinage siya kaiteyadi se nayanayakalili Guiyau yona huyataumasalaha mayadaina hesabana, maudoidi meta hinage kainauya ne kabo se hai.
Paulo yona hedehedede gehegehedi
Timoti, bena ku sagenama kaliguyena, 10 matawuwuna Demasi tanoubu ta gadosisina debanaena ye laugabaegau ye laoko Tesalonika. Kelesensi ye laoko teha Galatiya, yo Taitasi ye laoko teha Dalematiya,** menai se paisowa. 11 Luka ye bom mo ede maidagu. Bena taba Maleko maidam kwa laoma, matawuwuna ede iya meta tausagukaliliyeigau paisowa ta unai. 12 Tikikasi ya hetamali ede kabo ye laowa Epeso. 13 Yom laoma ne unai bena kagu kouti ku baheiyama. Iya ede Tolowasi unai, Kapasi yona numa unai ya laugabaei. Yogu buka bena ku baheidima hinage, yo yogu pepwa tabu ku nuwanuwaluluhiyeidi. 14 Na Alekisenda, iya pawati paisowana tauginaginaulina wa, meta pilipili lakilakidi ye ginaulidi kaliguwai na udiyedi ye hekamkamnagau. Na takiyede, Guiyau kabo yona yababa ne maisana ye mosei. 15 Yoda wasaduwai wa unai Alekisenda meta tauhewaiunuda lakilakina ede. Unai kowa hinage bena ku kitakitanamwanamwa!
16 Yogu lauhetala bagubagunana unai meta nige tamowai hesau yogu ye tolo, na maudoidi se laugabaegau. Yodi yababa ne Yaubada taba ye nuwatugabaeidi. 17 Iyamo Guiyau dedekaguyena ye tolo na ye hebayaogau, bena yau kaliguyena kabo wasa namwanamwana ta ye masalahalau dagela tamowaidiyao udiyedi. Debanaena ede yau boita luwanaena** na Yaubada ye gilihaigau. 18 Guiyau kabo yababa udoiꞌudoi luwadiyena ye gilihaigau na ma namwanamwagu ye laeigau yona basileiya galewa ne unai. Lautoki yo hedebasaei maudoidi se sae kalina wai nige kana siga. Mamohoi!
Laukaiyoni
19 Yogu lautoki ku moseidi Pilisila yo Akuila, yo hinage Onesepa yona numa kalona tamowaidiyao udiyedi. 20 Elastasi Kolinito unai ya tauhemiya, yo Tolopimasi ye kasiyebwa ede Miletusi unai ya laugabaei. 21 Yubulusi maiyanao Pudensi, Linusi, Kolodiya** yo kada kahao maudoidi yodi lautoki hinage se hetamalidiwa.
Na kowa taba ku kaipatebayao na inai ku lage na kabo kehiwe kana huya.
22 Ya kaibwadasae Guiyau unai taba iya maidam yo taba yona kabinamwa ye leyawa maudoimiu kalimiuyena.
** 4:8 Kainauyana ne kalina Giliki unai meta kolona. ** 4:10 Dalematiya meta Loma basileiyana tehana hesau, Masedoniya tehabwaulina unai. Talam Hauhauna Bukana ta unai nige kulikuli hesau unai Dalematiya wasana ta hasili. Teina yoda huya ta unai teha Dalematiya wa unai meta Croatia, Serbia, Montenegro, yo Slovenia basileiyadi. ** 4:17 Yau boita luwanaena: Paulo boita ye heyaheyasoniyei laiyoni kawana unai: laiyoni kawana unai Yaubada ye gilihaigau. Tautau ta hinage Same 22:21 unai ta hasili. ** 4:21 Kolodiya meta waihiu, na hekadiyo wa tatao.