10
Paulus A Yakauboke Neyae Na Hele Wali Ondofolole Abu Ako
1-2 Reyae Paulus Wali Ondofolole Ro eisa raei naeise a mbai neremembere. Mai nolona ro miyae hiwa raei naeise nda ame-ame a yae elate, “Paulus aengkele mbainye einyekande hee naei u mekai nime haba hele, nebeibe ahaufa eyewole bae are be yae rabuleiboyole weume.” Nebei are elate ro miyae nda kani kelana wali beko nibi a huluinye nekate. Mayae maisaei Allahre ro be ro yoinye Wali Ondofolo Nauwa ro ban sele hubawounge, nebeibe Allah uwounge hului yae nane merau kena nime haba yae ro miyaere mokowoumi. Reyae kena kale Wali Ondofolole u mekai wanen ro miyaere mokoremile, nebeibe reyae hubanale nebei ame-amere elate ro miyaere be bele rabulerebonde a elae ufemile hele. Reyae mare riyamale mai bokore erele heene mare be humbarebonde a yarerembe naeise mehauwae omokonsemae. Na hele meyae nda kani kelane namman nekande, nebeibe nda kani kelana yo felare rorate naei meli mekai yae omokoi. Maei erahan nda kani kelana rambunda ban, nebeibe maei erahan Allahle elae yae Naei erahande kitemmebondene uwa hunde kolomamile nane merau a ame-ame yoni-yonire heraeimamile. Allahre ronainyebonde nibire elere neyate u mekai kayeerore meyae horoyande. U bene naijen ban ro miyaere a usaei wasaei weyammi yae na kena hawammi Wali Ondofolole a weumi huluinye u bene nekenaimile. Mai jemaatna ro miyae na hele Wali Ondofolo wembe a huluinye hakoimeyaungere eremayembombe heene, maei uwa mokannehake ehakoiboi yore ehee bukulu imamikonde.
Mai ijoko bena erembe hului yae nekembe! Nauwa Wali Ondofolole Naeise yaeubokere elate ro miyae maei naeise nou hemmobo! Meyae nebei sului mbai Wali Ondofolole holonare yaendeboke. Tuhan mae anuwau maere ikeumere reyae uware kaele naeise reyae fere ehubaisi. Nebei anuwau elae ikeume mare bekore mokomambombe naeise ban, nebeibe mare hakomambombe naeise. Raeinya homo yoni-yoni yaemalere mayae buhaere hokonembe naeise u huku-hukube kamale yae erennele bele, mai foi naeise Tuhan anuwau elae bele ikeumene a huwamale. 10 Rabuhine ban ro miyae hiwa yae elate, “Pauluslena homo yoni-yonina a nerabuhi bele nane merau elae bele. Nebeibe aei u nolo u kainyebe mbembane einyekewande bae, naei u mekai hosoro hele nane merau naei ahuba huwele ma baengko ban sele.” 11 Nebei a meraufe elate yo isaeinyaibonde hele, kulunne mai u nolo u kaise erele bae reyae homo einye molowale a elae mbaibe ufengkombe.
12 Meyae na hului ban sele maei uwa bele rore baete ro miyae bele huluise ramansindere. Nebei yo u bene nekaimi hului yae naei uware uware hului kolaimine, neyae isaei ban hebaen ban hele. 13 Meyae na mekai bele mo maenaei uwa emakaende. Allah yae maei kaliare mokomalere hului raungehike naei mo uwa emakaende. Mayae Korintus yona ro miyae maei kaliare mokande anuwaunge aweuboke. 14 Mai nolone meyae kalia mokowandene na mekai sele uwa emakaende, rabuhine ban mayae ahau fele nekaube anuwaufe mekande Wali Ondofolole a foi faeu foi huwewayembe. 15-16 Allah yae maere ekinyeiboi kalia hiwa yo yae mokowatere meyae uwa ekaei. Meyae na hului mayae nekaube yo yande ahau buhau sele honate yo yande nebei a foi faeu foi emamihuwengkonde naeise, meyae rabo halaende mai hila rabo elae baranemembe yae meyae mai u nolo u kainye na hului kalia emekai bele emamokonde. Meyae kena okoi hiwa yo yae aimokoukena anine uwa emakaende bele. 17 Allahle homofaene nda wanen molaikoke: “Uware kaende ro, Tuhan mae naei uwara mokoungebokebe ennekaende.”* 18 Rabuhine ban Allah yae u mekai foi ereumi ro miyaere wali ijen nekate yo yae me baende, nauwa nenaeijae foi yae ereunge kiyae ban.
* 10:17 10:17 Yeremia 9:24