26
Pablopi Ëjaë Agripare Quëaye
Ja̱ maca Agripa Pablote capi:
“¿Mëꞌëre sa̱ñope cayere sehuojë̱ꞌë?”
Caëna, Pablopi jë̱të mëani ca huëopi, ñeje:
“Israel pa̱i yëꞌëre sa̱ñope caseꞌere yëꞌëpi sehuoquëna, Ëjaë Agripa mëꞌëpi asaja̱ꞌquë api caquë sihuayë. Siꞌaye Israel pa̱i ja̱ꞌnë yoꞌojë paꞌiseꞌe asaquëpi, cuiꞌne siꞌaye ja̱ohuaꞌi ja̱ꞌre yëꞌë sa̱ñope coca caye asaquëpi, yure yëꞌëpi quëaquëna, asa jujamaꞌë dahuëre asacaijë̱ꞌë caquë se̱ñe mëꞌëre.
Pablo Tsoe Paꞌiseꞌere Quëaye
Yëꞌë tsoe Jerusalénre po̱së paꞌinë paꞌiseꞌe siꞌa Israel pa̱ipi asayë. Fariseohuaꞌi cato Israel pa̱i yoꞌoye nuñerepa yoꞌocohuaꞌi aꞌë, tayoye pa̱cohuaꞌi aꞌë. Yëꞌë fariseo, deꞌoseꞌe Israel pa̱ipi asayë. Ja̱ohuaꞌipi yëni Pablo deꞌoye yoꞌopi, caja̱ꞌcohuaꞌi paꞌini. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Maijaꞌquë, yëquë aiohuaꞌire tsoe acohuaꞌire, ca nëoseꞌere yëꞌë ute doꞌire sa̱ñope yoꞌojë yëꞌëre i̱ñona dahuë. Ju̱ꞌisicohuaꞌi ti̱jupë huëni huajëcohuaꞌi paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë, ca nëoseꞌere ute doꞌire. Ja̱je paꞌina, siꞌa Israel pa̱i doce tsëca paꞌicohuaꞌi siꞌa muꞌseña siꞌa ñamiña Maijaꞌquëre se̱jë i̱ ca nëoseꞌere uteyë. Ti̱ꞌaquëna, ñañuꞌu cajë yëꞌë Ëjaë Agripa yëꞌëje̱ cuiꞌne ute doꞌire yëꞌëre sa̱ñope judío pa̱i cayë. ¿Me yoꞌojë mësaru, Maijaꞌquë ju̱ꞌisicohuaꞌire huëo ti̱ꞌañe pa̱ji, cuasayeꞌni?
Pablopi Sehuosicohuaꞌire Jo̱sa Yoꞌo Ja̱ꞌñere Quëaye
Ja̱ꞌnë Jesucristo Nazaret aquë cocare ë̱sequë sehuocohuaꞌire sa̱ñope yoꞌoye paꞌiji, cuasahuë. 10 Cuasaquë ja̱je Jerusalénna yoꞌohuë. Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌipi cua̱ñejëna, jai pa̱ire cohuë, Jesure sehuocohuaꞌire. Yecohuaꞌipi sehuocohuaꞌire huani je̱ojëna, asaquë sihuaquë deꞌoji cahuë. 11 Jesure sehuocohuaꞌipi Jesure sehuoye pa̱ñë caja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë cuasaquë sehuocohuaꞌire ti̱ꞌani ai siꞌsehuë. Israel pa̱i tsiꞌsi huë̱ꞌñana cacaroja̱i sehuocohuaꞌire coꞌehuë. Ja̱ohuaꞌire ai pë̱i yoꞌohuë, Judea dari jere paje̱ sani coꞌeroja̱ëꞌë, siꞌsesiꞌi caquë.
Pablo I̱ Po̱nëseꞌere Quëaye
(Hch 9.1-19; 22.6-16)
12 Ja̱je caquë Damascona saëꞌë, Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌi ëjaëpi cua̱ñeseꞌe toyani yëꞌëre i̱sini jëjo saoquëna. 13 Saina, i̱na ëjaë Agripa jopo muꞌse paꞌi maca, maꞌtëmopi ë̱së jerepa miañepi yëꞌëre juꞌapi, yëꞌëre co̱cohuaꞌireje̱. 14 Juꞌaquëna, ñani ta̱tajëna, yëꞌoseꞌe asahuë, hebreo cocapi. Caquëna, ‘¿Saulo, Saulo me yoꞌoquë yëꞌëre jo̱sa yoꞌoquëꞌni? Tarapë jë̱jësë̱ ñacana duruhue̱quë ti̱to pëꞌiyeje̱ paꞌye mëꞌëjaꞌa aꞌsi ne ju̱ꞌiñeje yoꞌoyë, mëꞌë.’ 15 Caquëna, yëꞌëpi ‘¿ne aꞌni, Ëjaë?’ cahuë. Caquëna, ‘Jesu aꞌë. Mëꞌë jo̱sa yoꞌoquë aꞌë. 16 Huëni nëcajë̱ꞌë, yëꞌë joꞌyaëre pa̱ire quëacaiquëre nesiꞌi, caquë mëꞌëre i̱ñoñë. Mëꞌëpi yëꞌë joꞌyaë deꞌoni yure ñaseꞌere cuiꞌne yequë muꞌseña yëꞌëpi i̱ñoquëna, pa̱ire quëaye paꞌiji.
17 Më pa̱i cuiꞌne Israel tsëca paꞌimaꞌcohuaꞌi huaiye peoji caquë deꞌoye ñacaija̱ꞌquë aꞌë, mëꞌëre. Yure Israel tsëca paꞌimaꞌcohuaꞌina jëjo saosiꞌi, mëꞌëpi yeꞌya sëtoja̱ꞌquëre. 18 Ja̱ohuaꞌi cato ca̱isicohuaꞌije̱ paꞌiohuaꞌi paꞌiyë. Ja̱ohuaꞌi cato coa huesëjë yoꞌocohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌina, mëna joꞌyaohuaꞌi paꞌiyë. Ja̱ohuaꞌire yeꞌya sëtosiꞌi caquë mëꞌëre jëjo saosiꞌi, ja̱ohuaꞌire quëa sëtoja̱ꞌquëre, mëꞌëpi quëaquëna, asa sëtani po̱nëni Maijaꞌquë joꞌyaohuaꞌi paꞌijë, nuiñe yoꞌocohuaꞌi, yëꞌëre sehuocohuaꞌi. Sehuojë i̱ohuaꞌi coꞌaye yoꞌoseꞌere sa̱i deꞌhua cua̱ñosicohuaꞌi paꞌijë yëꞌëre yecohuaꞌi sehuosicohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni teꞌe paꞌijë sehuosicohuaꞌi pa ja̱ꞌñere paja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.’
Pablopi Deꞌoye Sehuoye
19 Ja̱je paꞌina, ëjaë Agripa, Jesús maꞌtëmo aye i̱ñoseꞌe asani deꞌoye sehuohuë. 20 Sehuoni duꞌru macarepa Damasco paꞌicohuaꞌini quëahuë. Jeteyoꞌje Jerusalén paꞌicohuaꞌire quëahuë. Cuiꞌne siꞌa Judea yeja paꞌicohuaꞌire quëahuë. Cuiꞌne Israel pa̱i peocohuaꞌireje̱ quëahuë, ñeje: ‘Tsoe paꞌiseꞌe je̱oni Maijaꞌquëre sehuojë̱ꞌë. Sehuoni sehuosicohuaꞌi yoꞌoyere yoꞌojë̱ꞌë.’ 21 Ja̱ yoꞌo doꞌire Israel pa̱i pë̱ijë yëꞌëre huani je̱oñuꞌu cajë Maijaꞌquë huëꞌena tse̱ahuë. 22 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Maijaꞌquëpi co̱caina, nuñerepa saiyë. Ja̱ yëꞌtaꞌapi yureje̱ siꞌaohuaꞌire Maijaꞌquë coca quëaquë, ëjaohuaꞌire cuiꞌne ëjaohuaꞌi peocohuaꞌireje̱ quëahuë, Maijaꞌquëre tsoe quëacaicohuaꞌipi cuiꞌne Moisés tsoe quëaseꞌeje̱ paꞌye. 23 Ja̱re quëahuë, ñeje: Cristopi ai yoꞌoni ju̱ni huesëye paꞌiji. Jeteyoꞌje i̱pi duꞌru huëni deꞌo paꞌiyere, huasoyere i̱ñojaꞌquë api, maire Israel pa̱ire cuiꞌne Israel pa̱i peocohuaꞌire.”
24 Pablopi i̱te sa̱ñope cayere sa̱ñope ja̱je caquëna, asani Festopi ai tutu capi:
“Pablo mëꞌë cuepequë cayë. I̱tiseꞌe ñaquë yeꞌye huesëni.”
25 Caquëna, Pablopi sehuopi:
“Pa̱ni ëjaë Festo, cuepemaꞌë nuñerepa cayë. Ja̱je paꞌire paji cuasajë asayere. 26 I̱que mai ëjaë Agripa yëꞌë caye siꞌaye asaji. Ja̱je paꞌina, caꞌramaꞌë cayë siꞌaye i̱ ña hue̱ꞌñana, nuñerepa yëꞌë caye ëjaëpi asa ti̱ꞌaji, huesëmaꞌë cuasayë. Camaꞌë paꞌiyë, yequë hue̱ꞌñana pa̱i ñamaꞌtona tëto saiseꞌere. 27 Ëjaë Agripa, ¿Maijaꞌquë coca tsoe quëacaicohuaꞌi caseꞌere nuñerepa cocaꞌë cuasaquë? Asayë, mëꞌë. ¿Ja̱je paꞌimaꞌquë?”
28 Caquëna, ja̱ maca Agripa Pablote capi:
“Mëꞌëpi quëaquëna, Jesús cocare sehuoye jaꞌi maca yoꞌohuë, mëꞌë capi.”
29 Caquëna, Pablopi capi:
“Mëꞌë sehuoquëna, cuiꞌne siꞌaohuaꞌi iye muꞌse yëꞌëre asacohuaꞌije̱ sehuoja̱ꞌcohuaꞌi aꞌë cuasaquë Maijaꞌquëre se̱ñë. Yëꞌëje̱ paꞌiohuaꞌi sehuosicohuaꞌi paꞌijëtaꞌa sëa mea peocohuaꞌipi sehuosicohuaꞌi paꞌija̱jë caquë se̱ñë.”
30 Pablopi ñeje ca tëji maca Ëjaë Agripa huëni nëcaquëna, cuiꞌne ja̱ yeja cua̱ñequëje̱ cuiꞌne Bereniceje̱ cuiꞌne siꞌaohuaꞌi i̱ti maca ducohuaꞌije̱ huëni nëcahuë. 31 Huëni sani ti̱ropi i̱ohuaꞌiseꞌe sa̱ꞌñe coca cahuë, ñeje:
“¿Iquë coꞌaye yoꞌomaꞌquëre me huani je̱oñeꞌni, cuiꞌne cosiquëpi paꞌiyeje̱ peoji, iquëre?”
32 Caquëna, ja̱ maca Agripapi Festore capi:
“Romano ëjaërepapi ne deꞌhuaja̱quë i̱pi camaꞌquë paꞌito yurepi i̱te joyeni etoraꞌhuë.”