28
Malta Saodohuëre Paꞌiye
Siꞌaohuaꞌi yejana deꞌhue ti̱ꞌasicohuaꞌi paꞌijë ja̱ saodohuë mami asahuë, Malta. Siꞌaohuaꞌire yëquëre i̱ti maca paꞌicohuaꞌipi deꞌoye yoꞌohuë. Ja̱je yoꞌojë toa suani dani cu̱ijëꞌë, cahuë. Ja̱ muꞌse cato ocoquë sësëye paꞌiji. Ja̱je paꞌina, siꞌaohuaꞌire huëohuë, cu̱ijaꞌcohuaꞌire. Ja̱ maca Pablo ja̱ꞌju jeca mañare coꞌeni suaquëna, toapi uquëna, etacopi, a̱ña cu̱coꞌë, jë̱tëna. Pablo jë̱tëna a̱ñapi cu̱ni decona, ñani i̱ti maca paꞌicohuaꞌi sa̱ꞌñe cahuë:
“Iquë pa̱ire huaiquë paꞌimaꞌquë, ja̱je paꞌipi jai tsiaya mamini jëasiquë paꞌitoje̱, ja̱ yëꞌtaꞌapi i̱te deꞌoye paꞌiye peoyerepa Maijaꞌquëpi yoꞌomaꞌquë.”
Pablopi a̱ñare toana yaꞌcue to̱ni ti aꞌsi ju̱ꞌiñe peoyerepa pajiꞌi. Paꞌina, siꞌaohuaꞌi je saꞌyëhua cotoja̱ꞌquë api, pa̱nitaꞌa huajërepa ju̱ni ta̱ijaꞌquë aꞌni cuasajë utehuë. Utejëna, ai yoꞌoye pa̱quëna, ña jujani ti̱ñe cuasaye po̱nani Diusu api, cahuë.
Yëquë pëa sito quë̱no macare Publio hueꞌequë jai tsio pajiꞌi. Ja̱ë cato saodohuë ëjaërepa pajiꞌi. Ja̱ëpi yëquëre i̱ huëꞌena deꞌoye pëpani tres muꞌseña a̱o a̱oquë ñacajiꞌi. Ja̱rote Publio pëca jaꞌquë su̱ña dahuëna cuiꞌne tsie ë̱ta dahuë co̱ni ju̱ꞌiquë pajiꞌi. Paꞌina, Pablopi cacani ñani Maijaꞌquëre se̱ni tëjini i̱te jë̱ñapi patoquëna, coꞌyapi. Coꞌyaëna, asani i̱te saodohuë acohuaꞌipi jai pa̱i ju̱ꞌicohuaꞌipi daëꞌë. Daijëna, siꞌaohuaꞌire jujupi. 10 Ja̱je jujuquëna, ñani sihuajë ai deꞌoye yoꞌohuë. Yoꞌocohuaꞌipi yequë yohuëna aya mëni sai huëo maca yëquë saijë a̱i ja̱ꞌñe cuiꞌne siꞌaye jopo caraye i̱sihuë.
Pablo Romana Ti̱ꞌañe
11 Toaso̱ ñañëohuaꞌire saodohuë pani tëjini yuretaꞌa jai yohuëna ayamëꞌë, Alejandría acona, oco tëcahuë paꞌina, pëasicona, Castor cuiꞌne Póluz diusuohuaꞌi aꞌë cajë nesicohuaꞌipi quëꞌiona ayamëꞌë. 12 Aya mëni saicohuaꞌipi Siracusana ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌani toaso̱ muꞌseña pëahuë. 13 Pëasicohuaꞌipi tsiaya të̱ꞌtëpaja̱ꞌa saicohuaꞌipi Regiona ti̱ꞌahuë. Ti̱ꞌani ñatasi muꞌse saijëna, huëꞌehuë te̱ꞌtepi ai tutu juꞌapi. Ja̱je juꞌaquëna, saicohuaꞌipi se ñatasi muꞌse ti̱ꞌahuë, Puteolina. 14 Ti̱ꞌani ja̱rona ñahuë, Maijaꞌquë doꞌicohuaꞌire. Ñajëna, ja̱ohuaꞌipi pëajë̱ꞌë cajëna, siete muꞌseña pëani paëꞌë. Pani saicohuaꞌipi yuretaꞌa Romana ti̱ꞌahuë. 15 Yëquë saiye tsoe asani paꞌicohuaꞌipi Maijaꞌquë doꞌijëpi sa̱ñope dani ti̱ꞌahuë, yëquëre. Forona Apio quëꞌrona, toaso̱ co̱no u̱cu huë̱ꞌña paꞌi hue̱ꞌña, ja̱ Romarepa ti̱ꞌamaꞌnë. Ja̱ maca Pablo ña huajëni sihuaquë Maijaꞌquëre deꞌoji caquë pëpapi. 16 Ja̱je Romana ti̱ꞌasi maca ëjaohuaꞌipi teꞌi paꞌija̱quë Pablo cani teꞌe soldadore i̱te ñajaꞌquëre nehuë. Neni teꞌire pëpahuë.
Romare Pablo Paꞌiye
17 Toaso̱ muꞌseña Roma pëani paꞌiquëpi Pablo jëjo saopi, judío pa̱i ëjaohuaꞌire soija̱ꞌcohuaꞌire. Soina, judío pa̱i tsiꞌsirena, capi:
“Doꞌijërepa yëꞌë judío pa̱ire coꞌaye sa̱ñope yoꞌomaꞌquë aꞌë, cuiꞌne ja̱ꞌnë aiohuaꞌi caseꞌeje̱ sa̱ñope yoꞌomaꞌquë aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌëre Jerusalénre paꞌina, tse̱ani romano pa̱ina i̱sihuë. 18 I̱sirena, ja̱ohuaꞌipi siꞌaye yëꞌë yoꞌoseꞌe se̱ni asa tëjini huani je̱oñe peoquëna, etoñuꞌu cahuë. 19 Cajëna, judío pa̱ipi asani ë̱sehuë. Ë̲sejëna, se̱iꞌë. Ja̱je paꞌito romano pa̱i ëjaëre papi Césarpi yëꞌë yoꞌoseꞌe asani ne deꞌhuaja̱quë caquë, nuñerepa yëꞌë pa̱ire sa̱ñope caye peoquëtaꞌa ja̱je cahuë. 20 Ja̱je paꞌina, mësarute soihuë, ñaquë coca caja̱ꞌcohuaꞌini, yëꞌë iye maca tse̱a cua̱ñosiquëpi quë̱na me sëꞌi paꞌiyë, mai Israel pa̱i utejë paꞌiyere cuasa doꞌire.”
21 Ja̱je caquëna, i̱ohuaꞌipi cahuë:
“Yëquë mëꞌëre sa̱ñope cajë toyaseꞌe ñamaꞌcohuaꞌi aꞌë, Judea paꞌicohuaꞌi toya daoseꞌe cuiꞌne ja̱ropi doꞌijërepa judío pa̱i daisicohuaꞌije̱ mëꞌëre coꞌaye yoꞌoquë api cayeje̱ pa̱ꞌahuëꞌë. 22 Ja̱je paꞌina, yëquë asaye yëyë, mëꞌë cuasayere. Yëquë i̱ño asajë paꞌiyë, siꞌa hue̱ꞌña paꞌicohuaꞌipi huajëyaꞌyere sa̱ñope cajëna.”
23 Ja̱je cani i̱ti tsiꞌsija̱ꞌa muꞌse ca nëohuë ca nëosicohuaꞌipi jai pa̱i tsiꞌsihuë, Pablo pëani paꞌi hue̱ꞌñana. Tsiꞌsirena, Pablopi nea hue̱ꞌña huëosiquëpi neatorepa quëa tëjipi maꞌtëmo paꞌi te̱ꞌte ayere, Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi toyaseꞌepi cuiꞌne Moisés cua̱ñeseꞌepi co̱ni i̱ñoquë quëapi, Jesús ayere care paji cajë sehuoja̱jë caquë. 24 Ja̱je caquë quëaquëna, yecohuaꞌipi Pablo caye sehuocaëꞌë, yecohuaꞌipi sehuocaiye pa̱huë. 25 Ja̱je yoꞌojë teꞌe cuasaye peoquëna, sai huëohuë. Sai huëojëna, Pablopi capi:
“Maijaꞌquë deꞌo joyopi nuñerepa capi, mësaru aipëre i̱te quëacaiquë Isaías yëꞌopoja̱ꞌa ñeje:
26 Sani quëajë̱ꞌë, ja̱ daripë pa̱ire.
Deꞌhuarepa asanije asa ti̱ꞌañe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë.
Deꞌhuarepa ñanije ña ti̱ꞌañe pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë.
27 I̱ohuaꞌi cuasajë paꞌiyepi cara huesësico paꞌi doꞌire,
Ca̱jonoaje taꞌpiseꞌere hueꞌeyë.
Cuiꞌne ñaco ca̱je si̱oseꞌere hueꞌeyë, ñañe pa̱ñë.
Asayeje̱ pa̱jë, cuiꞌne ja̱je paꞌiquë cuasajë asa ti̱ꞌañe pa̱jajë caquë nëina,
Cuiꞌne yëꞌëna coꞌiye pa̱jëna, yëꞌëpi i̱ohuaꞌire jujucaiye pa̱jaquë cajë ja̱je yoꞌoyë.
28 Ja̱je paꞌina, yure iyere asajë̱ꞌë, iye Maijaꞌquë huaso cocare judío pa̱i peocohuaꞌina quëaye paꞌiji. Ja̱ohuaꞌitaꞌa deꞌoye asacaija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë.”
29 Ja̱je Pablo caquëna, judío pa̱ipi pë̱ijë sa̱ñope cajë saëꞌë.
30 Pablopi ja̱rona caya o̱metëcahuë̱a pëani pajiꞌi, i̱ paꞌi huëꞌe doꞌi i̱pi sa̱iquë. Ja̱rore paꞌi siꞌaohuaꞌire i̱te doꞌi saicohuaꞌire deꞌoye pëpaquë yoꞌopi. 31 Yoꞌoquë paꞌi Maijaꞌquë cua̱ñe te̱ꞌte ayere caꞌraye peoyerepa quëaquë cuiꞌne Ëjaë Jesucristo ayere yeꞌyapi, yecohuaꞌipi ti jo̱sa yoꞌomaꞌpëna.