4
Maijaꞌquë Sihuaquë Ñañere Paꞌiye
Deꞌoji, ja̱je paꞌiye sëte Maijaꞌquë doꞌijë, Mësarute mai Ëjaë Jesucristo mamipi cua̱ñejë se̱ñë, Maijaꞌquë sihuaquë ñañere, yëquë yeꞌyaseꞌere jerepa yoꞌojë paꞌija̱jë cajë. Tsoe mësarupi ja̱je paꞌiyë.
Ja̱je paꞌina, tsoe mësarupi asayë, mai Ëjaë cua̱ñe tutupi yëquë yeꞌyajë quëaseꞌe, mësaru yoꞌo ja̱ꞌñere. Maijaꞌquë sihuaquë ñañe iye aꞌë, i̱ tse̱cohuaꞌirepa paꞌijë yequë nomiore pa̱nitaꞌa yequë ë̱mëre ti yoꞌomaꞌpë paꞌiye aꞌë. Pa̱i ñape nëjohuaꞌire pajë, deꞌoyerepa paꞌijë, i̱ohuaꞌire ëjaohuaꞌire ñajë paye aꞌë. Maijaꞌquëre sehuomaꞌcohuaꞌi yoꞌoyeje̱ paꞌye yoꞌomaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, tëto saiperepa ëaye nëiñepi cuiꞌne coꞌaye yëyepi airepa paꞌi doꞌire. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë doꞌiquëre ti i̱ paye jo̱sa yoꞌocaimaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, iye yëꞌë quëaseꞌe aye. Ja̱je yoꞌocohuaꞌire, mai Ëjaëpi tuturepa sa̱ijaꞌquë api, yëquë mësarute yoꞌo maꞌñe aꞌë quëaseꞌeje̱ paꞌye. Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë maire soimaꞌë pajiꞌi, siꞌsire yoꞌojë paꞌija̱ꞌcohuaꞌini. Coa ai jerepa i̱na i̱sisicohuaꞌipi paꞌija̱ꞌcohuaꞌini soipi. Ja̱je paꞌina, iye yeꞌyayere pa̱ipi coꞌaye aꞌë cajë asaye coecohuaꞌi pani, pa̱i i̱ti yeꞌyacohuaꞌini coemaꞌpë paꞌiyë, Maijaꞌquëni coeyë, mësarute i̱ deꞌo joyo i̱sisiquëni.
Tsoe Maijaꞌquëpi mësarute sa̱ꞌñe oijë paꞌiye yeꞌyasi doꞌire, Maijaꞌquë doꞌijëja̱ꞌa sa̱ꞌñe oijë paꞌiye aye toyaye pa̱ñë. 10 Ja̱je paꞌina, mësaru siꞌaohuaꞌire Maijaꞌquë doꞌijëre Macedonia paꞌicohuaꞌire oijë paꞌiyë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare jero saꞌna ai pa̱ire oiyepi mësarute paꞌija̱quë cajë cua̱ñeñë. 11 Yecohuaꞌire jo̱sa yoꞌomaꞌpë deꞌoye paꞌijë̱ꞌë, mësaru coꞌamañare paseꞌe nejë. Yëquë cua̱ñeseꞌeje̱ mësaru jë̱ñapi nejë paꞌijë̱ꞌë. 12 Ja̱je paꞌijëna, sehuomaꞌcohuaꞌije̱ mësarute ëjaohuaꞌire ñajaꞌcohuaꞌire, cuiꞌne mësarute carayeje̱ peoja̱ꞌcore.
Mai Ëjaë Dai Ja̱ꞌñe
13 Maijaꞌquë doꞌijë, sehuomaꞌcohuaꞌi cato ju̱ꞌisicohuaꞌi huëiye peoji cuasacohuaꞌipi ai oiyë. Ja̱je paꞌina, mësarupi ja̱ohuaꞌi oiyeje̱ ju̱ꞌisicohuaꞌire ai oimaꞌcohuaꞌini caquë, ju̱ꞌisicohuaꞌire yoꞌoye quëasiꞌi. 14 Jesús ju̱ꞌisiquëpi huëjiꞌi, mai asayeje̱ paꞌye, cuiꞌne paꞌye Maijaꞌquëpi siꞌaohuaꞌire Jesure sehuoni ju̱ꞌisicohuaꞌire Jesús ja̱ꞌre co̱ni daja̱ꞌquë api.
15 Ja̱je paꞌina, cayë, mësarute mai Ëjaë ayere yeꞌyaye sëte. Mai huajëcohuaꞌi Ëjaë dai maca paꞌicohuaꞌi ju̱ꞌisicohuaꞌire duꞌru tëto saiye pa̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë. 16 Ja̱re i̱pi mai Ëjaë maꞌtëmopi cua̱ñequë yëꞌore papi, tutu quëꞌipi, cuiꞌne hui̱ñaohuaꞌi Ëjaërepa yëꞌopi, cuiꞌne Maijaꞌquë duruhuëpi co̱ni jui maca cajeja̱ꞌquë api. Ja̱ maca Cristore sehuoni ju̱ꞌisicohuaꞌipi duꞌru huëija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. 17 Huëtena, ja̱ maca mai huajëcohuaꞌipi huëisicohuaꞌi ja̱ꞌre co̱ni mëijë peo deꞌotona, siri quëꞌrona sa̱ñope ti̱ꞌajaꞌcohuaꞌi aꞌë, Ëjaëre pare. Ti̱ꞌani i̱ ja̱ꞌre co̱ni ti paꞌija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. 18 Ja̱je paꞌina, iye cocare sa̱ꞌñe cajë yoꞌo jujahuë cuasacohuaꞌire tutu i̱sijë̱ꞌë, jerepa sihuajë yëjë yoꞌoja̱ꞌcohuaꞌire.