SAN JUAN
1
Deꞌo Cocapi Pa̱i Deꞌoseꞌe
Ja̱ yëꞌtaꞌa yequë coꞌamaña paꞌimaꞌnë i̱ti coca tsoe pajiꞌi. I̱ti coca cato Maijaꞌquë ja̱ꞌre pajiꞌi. I̱ti coca cato Diusupi. Duꞌru huëo macana Maijaꞌquë ja̱ꞌre co̱ni pajiꞌi, i̱ti cocapi. I̱pi Maijaꞌquë ja̱ꞌre co̱ni coꞌamaña deꞌhuapi. Peoji, i̱ deꞌhua maꞌñe, siꞌaye i̱ deꞌhuaseꞌe aꞌë. I̱ni pajiꞌi, ti pani huesëye. Ti pani huesëyepi pa̱ire miacaiye paꞌiji. Iye miañepi nea hue̱ꞌñare pana miacajiꞌi. Miacaina, neañepi ne yayo ti̱ꞌañe pa̱pi.
Paꞌiji, Maijaꞌquë jëjo daoquë Juan hueꞌequë. Ja̱ë cato i̱ti miañe ñasiquëpi quëacaiquë pajiꞌi, i̱ cayere care paji cuasani siꞌa pa̱i asaja̱jë caquë. Juan cato miañe peopi. Ja̱ë cato coa miañe ñasiquëpi quëacaiquë pajiꞌi. Nuñerepa siꞌa pa̱ire miacaiyepi iye yejana ti̱tapi.
10 I̱pi Diusu ja̱ꞌre paꞌi iye yeja deꞌhuasiquëtaꞌare iye yeja paꞌicohuaꞌipi i̱re papi cajë asaye pa̱huë. 11 I̱ pa̱ire pana dajiꞌi. Daisiquëtaꞌare i̱ pa̱ipi i̱te deꞌoye sihuajë yoꞌoye pa̱huë. 12 Ja̱je jai pa̱i pa̱jëtaꞌare deꞌhue teꞌohuaꞌiseꞌe sihuajë i̱te nuñerepa Cristo huasoquë api cuasajë asahuë. Ja̱je i̱te cuasasicohuaꞌini nuñerepa Maijaꞌquë mamajërepa paꞌiye nepi. 13 Pa̱i mamajëje paꞌiohuaꞌi peoyë. Diusu mamajë cato, Diusupi necaina, i̱ mamajë deꞌosicohuaꞌi aꞌë. Pa̱i ai deꞌoyepi ai deꞌomaꞌcohuaꞌi aꞌë. Pa̱nitaꞌa coa yëjë yoꞌoyepi ai deꞌoseꞌeje̱ paꞌiohuaꞌi peoyë.
14 Cristopi pa̱i deꞌoni mai ja̱ꞌre co̱ni pajiꞌi, pa̱ire oiquëre papi, cuiꞌne nuñerepa paꞌipi. Ja̱je paꞌini i̱ deꞌoquë paꞌiyerepa ñahuë, yëquëpi, Maijaꞌquë Mamaquërepa teꞌi macapi, ai deꞌoquërepa paꞌina. 15 Ja̱je paꞌina, Juan Cristo doꞌire caꞌa̱jiꞌi, ñeje:
“Iquë api, yëꞌë mësarute quëasiquë. Ja̱ëni yëꞌë quëahuë. Yëꞌë jeteyoꞌje daiji, jerepa paꞌi. Yëꞌë peoꞌnë paꞌisiquë caꞌa̱jiꞌi.”
16 Deꞌoye paꞌiye ti̱ꞌahuë, i̱ doꞌipi. 17 Cua̱ñeseꞌe cato Moisésja̱ꞌa Maijaꞌquëpi i̱siseꞌe aꞌë. Cuiꞌneje pa̱ire oiye, cuiꞌne nuñerepa yoꞌoye cato Jesucristoja̱ꞌa i̱siseꞌe aꞌë. 18 Teꞌije̱ Diusure ñasiquë peoji. Coa i̱ mamaquë i̱ ja̱ꞌre co̱ni paꞌiquëseꞌe. Ja̱ëseꞌe ñapi. Maire quëa i̱ñopi, i̱ paꞌiye aye.
Jesucristo Ayere Juan Cacaiseꞌe
(Mt 3.11-12; Mr 1.7-8; Lc 3.15-17)
19 Jerusalén paꞌi judío ëjaohuaꞌipi Maijaꞌquë huëꞌe ñacaicohuaꞌire cuiꞌne levitasre jëjo saoreña, Juanre i̱queiꞌni mëꞌë cajë se̱ni asaja̱ꞌcohuaꞌire. 20 Ja̱je jëjo saorena, sani se̱jëna, Juanpi ti̱ñarepa quëaëña:
“Yëꞌë cato Cristo Maijaꞌquë pa̱ire huasoquë peoyë.”
21 Ja̱je caquëna, se̱ni co̱reña:
“¿Ja̱je paꞌito i̱queiꞌni, mëꞌë, tsoe hue̱ꞌña Maijaꞌquë quëacaiquë paꞌisiquë?”
Cajëna, Juanpi caëña:
“Pa̱ni.”
Yeque se̱ni co̱reña:
“Ja̱je paꞌito ¿Maijaꞌquëre quëacaiquë daija̱ꞌquë api ca nëosiquë aë, mëꞌë?”
Ja̱je catoje̱ sehuouña:
“Pa̱ni.”
22 Ja̱ maca careña:
“¿I̱queiꞌni, ja̱je paꞌito? ¿Me yëquëre jëjo daosicohuaꞌire sani quëaja̱ꞌcohuaꞌi aꞌni? Mëꞌë ayere quëajë̱ꞌë, yëquëre.”
23 Cajëna, Juanpi caëña:
“Yëꞌë cato yëꞌoseꞌe cue̱ne yejapi cuiquë aꞌë: ‘Nui maꞌarepa huiꞌyojë̱ꞌë, Ëjaë daija̱ꞌa maꞌa.’ Maijaꞌquëre quëacaiquë Isaías caquë paꞌiseꞌeje̱ caquë aꞌë, yëꞌë.”
24 Juanre sani casicohuaꞌi cato fariseo pa̱ipi jëjo saosicohuaꞌi paëꞌë. 25 Ja̱ohuaꞌipi se̱teña, i̱te:
“Cristo peoni, cuiꞌne Elíasje̱ peoni, cuiꞌne Maijaꞌquë jëjo daosiꞌi casiquëje̱ peoni, ¿Me yoꞌoquë cuiꞌne oco doquëꞌni?”
26 Cajëna, Juanpi caëña:
“Yëꞌë cato oco doquë aë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mësaru ja̱ꞌre co̱ni paꞌiji, mësaru ña ti̱ꞌamaꞌquëje̱. 27 Ja̱ë cato yëꞌë jeteyoꞌje daija̱ꞌquë api, yëꞌëre tëto saisiquëpi. Yëꞌë cato doꞌi peoyë, i̱ zapato joyecaiyeque.”
28 Iye cato Betábara hueꞌe hue̱ꞌñana yoꞌoseꞌe aꞌë, Jordán tsiaya ë̱së mëi te̱ꞌtena Juan oco do hue̱ꞌñana.
Maijaꞌquë Yëi Ñamapi, Jesús
29 Se ñatasi muꞌse Jesupi Juan quëꞌrona tsio daina, ñaquë caëña, Juan:
“Ñajëꞌë. Iquë api, Maijaꞌquë Yëi ñama iye yeja paꞌicohuaꞌi tayo yoꞌoye nejocaiquë. 30 Yëꞌë ja̱ëni cahuë: ‘Yëꞌë jeteyoꞌje daiji, yëꞌëre tëto saisiquë. Ja̱ë cato yëꞌë peo maca paꞌisiquë api.’ 31 Yëꞌëje̱ huesëhuë. I̱queiꞌni cuasahuë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ocopi dohuë, Israel pa̱ipi ñajajë caquë.”
32 Caëña, Juan yequeje̱:
“Yëꞌëpi ñahuë, Maijaꞌquë deꞌo joyopi maꞌtëmopi suꞌteje̱ paꞌipi i̱na cajeni pëaquëna. 33 Yëꞌë cato ja̱ yëꞌtaꞌa huesëhuë, i̱queiꞌni cuasaquë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare yëꞌëre oco dojë̱ꞌë caquë cua̱ñesiquëpi capi: ‘Mëꞌëpi oco doquë ñaquëna, deꞌo joyopi cajeni i̱na pëasiquëpi. Ja̱ë api, pa̱ire Maijaꞌquë deꞌo joyopi doquë.’ 34 Ja̱je paꞌina, yëꞌë i̱ti ñasiquëpi quëacaiquë paꞌiyë, Maijaꞌquë Mamaquëre papi caquë.”
Jesús I̱ Yeꞌyacohuaꞌire Duꞌru Macarepa Neseꞌe
35 Se ñatasi muꞌse Juan cuiꞌne i̱ yeꞌyacohuaꞌi co̱ni paëꞌë, ja̱ꞌrë paꞌisi macare. 36 Paꞌijëna, Jesús da saina, ñaquë Juan capi:
“Ñajëꞌë. Ja̱ë api, Maijaꞌquë Yëi ñama.”
37 Ja̱je Juan caquëna, asani i̱ yeꞌyacohuaꞌipi cayaohuaꞌi Jesure tuteña. 38 Ja̱je tuijëna, Jesupi asani coꞌye ñani caëña, ja̱ohuaꞌire:
“¿I̱quere coꞌeyeꞌni?”
Caquëna, i̱ohuaꞌipi careña:
“Yeꞌyaquë, ¿Mëꞌë jerona paꞌiquëꞌni?”
39 Cajëna, Jesupi capi:
“Dani ñajëꞌë, yëꞌë paꞌi hue̱ꞌña.”
Caëna, i̱ paꞌi hue̱ꞌñana sani ñani i̱ ja̱ꞌre pëani paëꞌë, cuatro paꞌi maca ti̱ꞌasicohuaꞌipi i̱ti muꞌse naꞌi macaja̱ꞌa.
40 Juan caquëna, asani tuisicohuaꞌi aquë cato, teꞌi Andrés pajiꞌi, Simón Pedro yoꞌjei. 41 Ja̱ yëꞌtaꞌa yeque yoꞌomaꞌnë duꞌru macarepa cato Andrés, majaꞌyë Simónni sani coꞌepi. Ti̱ꞌani capi, i̱te:
“Ti̱ꞌahuë, yëquë, Mesías maire huasoquë.”
42 Ja̱je quëani Andrés sai saëña, Simónre Jesús quëꞌrona. Saquëna, ñani Jesupi caëña:
“Mëꞌë cato Jonás mamaquë Simónꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare Cefas hueꞌequë paꞌijë̱ꞌë. Ja̱je cani Pedro caye aꞌë. (Mai coca cani quë̱na pë caye paꞌiji.)”
Jesús Soiseꞌe Felipere Cuiꞌne Natanaelre
43 Se ñatasi muꞌse Jesús Galilea yeja quëꞌrona sasiꞌi caquë yoꞌoquë, Felipere ti̱ꞌapi. Ti̱ꞌani capi:
“Tuijë̱ꞌë, yëꞌëre.”
44 Iquë Felipe cato Betsaida daripë aquë pajiꞌi, Andrés cuiꞌne Pedro paꞌi hue̱ꞌña aquë. 45 Ñani ja̱ maca Felipe Natanaelre coꞌeseꞌe caquë sani ti̱ꞌani i̱te capi:
“Ai tsoe Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi cuiꞌne Moisés toyaquë paꞌisiquëni ñahuë, yëquë. Ja̱ë cato Jesupi José mamaquë Nazaret daripëpi aquë api.”
46 Caquëna, Natanaelpi capi:
“¿Nazaret daripëpi deꞌo pa̱i eta ti̱ꞌañe paꞌiquë?”
Caquëna, Felipepi capi:
“Dani ñajëꞌë, i̱ni.”
47 Natanaelpi Jesús quëꞌrona tsioja̱ina, Jesús capi:
“Nuñerepa Israelita macapi daiji, iquë cosoye peoquëpi.”
48 Ja̱je caquëna, Natanaelpi se̱quëña:
“¿Me yëꞌëre ñaquëꞌni?”
Caquëna, Jesupi capi:
“Ja̱ yëꞌtaꞌa Felipe mëꞌëre soimaꞌnë ñahuë, Higuera so̱quë yë huëꞌehuëre mëꞌë nëca maca.”
49 Ja̱ maca Natanaelpi capi:
“Yeꞌyaquë, mëꞌë cato Diusu mamaquë aꞌë. Judío pa̱i ëjaëre paꞌë, mëꞌë.”
50 Caquëna, Jesupi sehuopi:
“¿Coa Higuera so̱quë yë huëꞌehuëre paꞌi maca ñahuë caseꞌere nuñerepa Ëjaëpi caji caquë asaquë, mëꞌë yëꞌëre? Ai jerepa paꞌyere, mëꞌë ñajaꞌquë aꞌë, jeteyoꞌje.”
51 Yequeje̱ Jesupi capi, i̱te:
“Nuñerepa cayë. Maꞌtëmo huiꞌyosicopi paꞌiona, Diusu hui̱ñaohuaꞌipi mëisicohuaꞌipi cajesicohuaꞌipi Pa̱i Mamaquëni cajë yoꞌojëna, ñajaꞌcohuaꞌi aꞌë.”