3
Ëjaërepa Daiyere Quëaye
Maijaꞌquë doꞌijë yëꞌë oicohuaꞌi, ico cato yëꞌë cayaye acore mësarute toya saocoa. Iye cayaye toya saoyena, mësaru nuñerepa cuasajë paꞌiyere yëhuo sëtosiꞌi cuasahuë. Ja̱je paꞌina, hua̱nëyemaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, Maijaꞌquëre quëacaicohuaꞌi deꞌocohuaꞌirepa caseꞌere, cuiꞌne Ëjaërepa huasoquë cua̱ñeseꞌere, ja̱re i̱ jëjo daocohuaꞌi mësarute yeꞌyaseꞌere.
3-4 Cuasajë̱ꞌë, iyere: Tëji muꞌseña cato i̱ohuaꞌi yëyeje̱ paꞌye coꞌayere yoꞌocohuaꞌipi daija̱ꞌcohuaꞌi aꞌë. Ja̱ohuaꞌipi cueꞌcue yëꞌopi, se̱jaꞌcohuaꞌi aꞌë: “Me neoꞌni, yure Cristo dasiꞌi ca nëoseꞌe”, mai aipë maña ju̱ju satoje̱ yeja deꞌhua maca acoje̱ paꞌiopi nëio caraja̱ico iye yeja. Ja̱re se̱cohuaꞌipi cato tsoe hue̱ꞌña Maijaꞌquëpi cua̱ñequëna, maꞌtëmo ëjacona, cuiꞌne yejaje̱ oco daꞌcaseꞌe paꞌisicopi oco daꞌcaja̱ꞌa yeja ëjapi. Ja̱re asacohuaꞌitaꞌa ja̱re asayere coejë ja̱je cayë. Cuiꞌne tsoe hue̱ꞌña yejaje̱ ocopi coꞌjeni siꞌaye i̱ote paꞌiye nejoseꞌeje̱ asacohuaꞌi aꞌë. Ja̱je paꞌiquëtaꞌare maꞌtëmo cuiꞌne yeja yure paꞌiye cato toana ëo ja̱ꞌñepi paꞌiji, Maijaꞌquë cua̱ñe doꞌipi deꞌhuaseꞌepi. Ja̱ toapi pa̱i ñape yoꞌoseꞌe ña tëji muꞌserepa coꞌacohuaꞌire ëo huesoquë nejojaꞌquë api.
Maijaꞌquë doꞌijë yëꞌë oicohuaꞌi iyeje̱ hua̱nëyemaꞌpë paꞌijë̱ꞌë, mai Ëjaëre cato teꞌe muꞌsepi mil o̱metëcaje̱ paꞌye paꞌiji, cuiꞌne mil o̱metëcapi teꞌe muꞌseje̱ paꞌye paꞌiji. Mai Ëjaë yecohuaꞌi cayeje̱ paꞌye i̱ ca nëoseꞌere yoꞌo ti̱ꞌamaꞌë tsoe nëimaꞌë paꞌiji. Coa ai jerepa i̱ cato mësaruni cuasaquë dahuëre yoꞌoji, pa̱i ju̱ni huesëyere ë̱sequë. Ja̱je paꞌina, i̱ cato yëji, siꞌaohuaꞌi Maijaꞌquëna po̱nëni coꞌiyere ti̱ro paꞌicohuaꞌipi.
10 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare ti cuasamaꞌtopi ti̱ꞌajaꞌcoa, Ëjaë muꞌse cato, coꞌamaña ñaë daiyeje̱ paꞌye. Ja̱ macarepa maꞌtëmo cato peo hue̱ꞌñarepa nejosico pasio ai huajëyaꞌyerepa tutu pi̱siyepi. Ja̱ macarepa maꞌtëmo paꞌi coꞌamaña peo hue̱ꞌñarepa ëoseꞌe pasipi, cuiꞌne iye yeja paꞌi coꞌamañaje peo hue̱ꞌñarepa ëoseꞌe pasipi.
11 Ja̱je siꞌaye nejo ja̱ꞌñeseꞌe paꞌiji asacohuaꞌi sëte, ai jerepa i̱na i̱sisicohuaꞌipi i̱seꞌere cuasajë necaijë paꞌiye paꞌiji. 12 Ja̱je paꞌina, Diusu yoꞌoja̱ꞌa muꞌse esa ti̱ꞌajaquë cajë tutu yoꞌojë̱ꞌë, Maijaꞌquë yoꞌoja̱ꞌa muꞌserepa ti̱ꞌañere utejë. Ja̱ muꞌse cato siꞌaye maꞌtëmo paꞌiye cuiꞌne yeja paꞌiye nejo huesoseꞌe pasipi, toa uyepi peo hue̱ꞌñarepa ucosi huesoquëna. 13 Ja̱je paꞌiquëtaꞌare mai cato huajë maꞌtëmore cuiꞌne huajë yejare utejë paꞌiyë. Diusu ca nëoseꞌere deꞌoyeseꞌe cuiꞌne nuñere paseꞌe paꞌija̱ꞌtore.
14 Ja̱je paꞌina, Maijaꞌquë doꞌijë maña iye coꞌamañare utejë paꞌijë deꞌoye yoꞌojë paꞌijë̱ꞌë. Maijaꞌquëpi ti̱tani siꞌsi te̱ꞌña peocohuaꞌire cuiꞌne coꞌaye yoꞌoseꞌe peocohuaꞌire deꞌoye ñajaꞌquëre. 15 Deꞌhua cuasajë̱ꞌë, mai Ëjaë cato maire oi doꞌire esa daiye pa̱ji, maipi huasosicohuaꞌi paꞌija̱jë caquë. Ja̱je cuiꞌne toyapi, Maijaꞌquë doꞌiquë mai oiquë Pabloje̱, Diusu i̱te ta̱ꞌñe asaye i̱siseꞌeje̱ paꞌye. 16 I̱ mësarute toya saoye ñape iye ayere mësarute capi. Ja̱re caquë toyaseꞌe ayetaꞌa yeque cato asa ti̱ꞌañe jëayeque paꞌiji. Paꞌina, ja̱re huesëohuaꞌipi Maijaꞌquë paꞌiji cuasaye carasicohuaꞌipi ti̱ñe po̱nañë. Ja̱ po̱nañeje paꞌye Maijaꞌquë coca toyaseꞌeje̱ ti̱ñe po̱nacohuaꞌi sëte, i̱ohuaꞌi nejo cua̱ño ja̱ꞌñere ja̱je yoꞌoyë.
17 Ja̱ doꞌire Maijaꞌquë doꞌijë, yëꞌë oicohuaꞌi mësaru cato iye paꞌi ja̱ꞌñere cuasacohuaꞌipi deꞌhua ñajë paꞌijë̱ꞌë, mësaru nuñerepa paꞌiyere, coꞌacohuaꞌipi mësarute i̱ohuaꞌi cosoyepi ne ta̱ojë. 18 Ja̱je paꞌina, mësaru cato ai jerepa mai Ëjaë huasoquë Jesucristoni deꞌoyerepa i̱ paꞌiyere asa ti̱ꞌajëꞌë, i̱ oiyeje̱ paꞌye oiyena ai deꞌoja̱ꞌcohuaꞌi. Ja̱ëpi deꞌoquërepa yure cuiꞌne jeꞌnëna ti caraja̱imaꞌquërepa. Ja̱je paꞌija̱quë.