2
Nokon keen bakebó, mato ochanaketianra, neskara jawékibo en mato wishaxonai. Jawekeska ikax ochakankebira, westíora non abogado jake, ja non Papa bebonmeax, noa kopi yoyo iti, ja riki Jesucristo, ja atibi keskáakin akai.
Jesucristora, janbix menikaatax mawata iki, non ochabo noa Diossen shinanxontima kopí. Jatianra nonabicho kopí iamaa iki, jara iká iki, jatíbi nato netemea jonibaon ocha kopíribi.
Ja Diossen yoiai senenhati joibo senenhaai ixonra, non onanti iki, moa akonkin non Dios onannabo.
Ikaxbi tsoaki: “Enra Dios onanke” ikinbi, ja senenhati joibo senenhayamai, jara janso joni ikax, jawe ikonbi já meran yamake.
Ikaxbi jaweratobaonki jawen joi senenhaxonai, jabo riki onanti, akonkin Dios noiabo. Jaskati jaxonresa non onanke, noa Dios betan jakonshaman jaa.
Jatian eara Dios betan jakonshaman iki ikaibora, Jesucristo ipaoni keskati jati jake.
Senenhati bená joi
Nokon keen wetsabó, nato senenhati joi en mato wishaxonaira, bená joima iki. Jara Cristo ikonhakin peonontianbi maton ninkata joi iki.
Jaskara ikaxbira, ja nato senenhati joi en mato wishaxonai bená iki. Jara Cristo meran, itan mato meranribi ikonkon jishtiai. Ja moatian yamé meran keská noa jaa ikátiaibiribi toxkókaitianra, ja Criston ikon joékanbiribi noa tenaboai.
Jaweratoboki eara Criston joé meranbires jake ikinbi, jawen wetsabo omisai, jabora yamé meranpari ikanai.
10 Ja jawen wetsa noiabora, joé meranbires jake. Jara jawe ikaxbi ochanko pakéyamai.
11 Ikaxbi jawen wetsa omisaibora, yamé meranbires jake, jaskara ixonra jaweraoki kaai iki ixonbi onanyamake, ja yamekan moa benche keska imaa ixon.
12 Ja mato bakeshoko keskábora, nato kirika en wishaxonai, Cristo kopíres moa Diossen maton ochabo moa shinanxonyamaa iketian.
13 Ja mato papa keskabora en wishaxonai, ja moatianbi japaoni Cristo maton onanna iketian. Ja mato bakeranon keskábora en wishaxonai, *Satanás matonharesa iketian.
14 Ja mato bakeshoko keskábora en wishaxonai, ja Papa Dios maton onanna iketian. Ja mato papa keskábora en wishaxonai, ja moatianbi japaoni maton onanna iketian. Jainxon ja mato bakeranon keskábora en wishaxonai, koshipari ixon, maton Diossen joi ikonhaketian, itan ja *Satanásribi matonharesa iketian.
15 Nato nete noiyamakanwe, nin ja nato netemea jawékiboribi noiyamakanwe. Jaweratobaonki nato nete noia, jabaonra Papa Dios noiyamake.
16 Jatíbi ja nato netemea jan keenti jawékibora Diossibakeax joái shinanboma iki, jara nato netemeabi iki. Natobo riki, ja nato netemea shinanbo: jakonma atin non yora keenaibo, beron oinnax keenti, jainoax jawékiatonin rabikaati.
17 Ikaxbi netera keyoti kaai, jatíbi jan keenti jawen jakonma jawékiboyabi. Ikaxbi ja Diossen keena keská akaibora, jatíbitian keyóyamai.
Criston rawíki koiranmeeti
18 Nokon keen bakebó, moara nato nete senenai, matonra ninkata iki westíora *Criston rawí joti. Ikon riki, ramara icha Criston rawibo moa pikóbotankanai. Jaskarabo ikai kopíra, non onanke, moara nete senenai ixon.
19 Jabora nobé iitibi, noibakeax pikókana iki. Ikaxbira, noki jakon ikaxmabi ikana iki. Ikonkon noki jakon ikaxa nobetanbi ikeankana iki. Jaskárakana iki, jatíbima riki ja nobetan ikábo iki ixon non onanti kopí.
20 Cristonra Diossen jakon Shinan mato menia iki. Jatianra jatixonbi moa maton onanke, ja ikon joi.
21 Nato kirika en mato wishaxonaira, ja ikon joi maton onanyamaa kopíma iki. Maton onanna kopíra en akai. Jatian matonra onanke, ja ikon meranoax jawetianbi janso pikóti atipanyamaa.
22 Jatian ¿Tsoa iki ja janso? Tsoamakan ja Jesús riki, *Cristoma iki ikai. Já riki ja Criston rawí, ja Papa Dios betan ja Bakebi ikonhayamai ikax.
23 Jaweratobaonki, ja Bake ikonhayamai jabaonra ja Paparibi ikonhayamai. Ikaxbi jaweratoboki, enra ja Bake ikonhai iki ikai, jabaonra ja Paparibi ikonhai.
24 Jaskara iken, ja peokin ninkáxon maton ikonhayantana joi, jatíbitian maton shinan meran imakanwe. Jatian ja maton peokin ninkata joi maton shinan meran ikenra, ja Bake Cristo betanbi ja Papa Dioski mato jakonshaman ikai.
25 Nato riki, ja Jesucriston noa meninoxon yoia, ja iki ja jatíbitian jati nete.
26 Jatianra mato parankanaketian, ja yoikin nato kirika en mato wishaxonke.
27 Ikaxbi matobora, jawenabobiribi itiakin, Cristonbi Diossen jakon Shinanya imaa iki, jatianra wetsaxonbires onanmatin mato maxkáyamake, Diossen Shinanmanbi jatíbi jawékibo moa mato onanmai kopí. Jan mato onanmai joibora ikon ikax, jansomabo iki. Jatíbitian Cristo betanbi jakonshaman ikanwe, ja Diossen Shinanman mato onanmaa keskati.
28 Nokon keen bakebó, ramakaya jenéyamai Cristo betan jakonshaman ikanwe. Moa jakiribi joketian, jaki koshitaanan rabinyamai jakonbires noa já bebon ikanti kopí.
29 Matonra moa onanke, ja Jesucristo atibi keskáakin akai. Jatian jaskara onanna ixonra, maton onanke ja atibi keskáakin akaibo, Diossen bakebo.