15
Jaskaraton joni jakonmabires imai
(Mr. 7.1-23)
Jawetii *fariseoboyabi esé onanbora ikana iki Jerusalénhainoax bekana, jabaonra nokobainxon Jesús yokákana iki:
—¿Jawekopíki ja mionmea onanaibaon non rekenbaon axé senenhayamakanai? ¿Jawekopikayaki jawékiakamatianbi mechokiyamakanai? —akin.
Jaskáakana, Jesussen jato neskaa iki: —¿Jatian jawekopíki matonribi, ja maton rekenbaon axéres senenhakin Diossen esé senenhayamai?
Diossenra yoia iki: ‘Min papa betan min tita joi senenhaxonwe. Jainoax, jaweratoboki, jawen aniboki jakonmai yoyo ikai, jabora retekanti jake’, akin.*
Ikaxbi matonbiribi yoiai: Westíora joninronki jawen papa betan jawen tita yoiti jake: ‘Enra mia akinti atipanyamake, jatíbi nokon jawékibo moa Dios menia ixon’, akin.
Jatian jaskáakin yoia ixonki, ja jonin jawen papa betan jawen tita moa akintima iki, ixon. Jatian jaskáakin ja maton rekenbaon yoini joibores chibankinra, ja senenhati joi Diossen yoiabo moa jawemabiakin maton shinannai.
Mato riki ikon keskati ikaibo. Itixbira inike ja profeta Isaías mato yoii neskati:
‘Nato jonibaonra, jaton yoyo ikatoninres ea rabiai. Ikaxbi jaton shinanra eaakin shinanti ochóbires ikanai.
Jonibaon yoia eséres jato axeaibo ixonra, yankabires ea rabikanai’, iki —akin jato aká iki.
10 Jaskáa pekáo, jonibo kenataanan jato Jesussen yoia iki: —Ninkáshamankanwe, maton onannon.
11 Ja non jawékiaitoninra ayamai joni jakonma imakin. Ja kexakameax, jakonma joibo jokonaitoninra, akai joni jakonmabires imakin —akin.
12 Jaskaketian jaonmea onanaibaon, pataxbainxon Jesús yokákana iki: —¿Minki onanna, min jato jaskáakin yoiketian *fariseobo kikini sinata? —akin.
13 Jaskáakana jato Jesussen yoia iki: —Jawerato jiwiki, nokon papa Dios naikan ikátonin banaama iki, jara taponyabi jato mexanoxiki.
14 Jaskara iken jato oinreskanwe, jabora, jabé benche ikinaibo iki. Jatian benche ixonbi jabé benche iokasi iitira, rabekaxbi xanken meran pakébekonti jake —akin jato aká iki.
15 Jaskáketian Pedron aká iki: —Ja min jato yoikin ataipari noa onantiakin yoiwe —akin.
16 Jatian Jesussen jato neskáaka iki: —¿Matonribikayaki ninkákaskinyamai?
17 ¿Matonki onanyamaa ja non jawékiakabo non poko meran boax, moa ori jokonai?
18 Ikaxbi ja kexakameax pikotai joibo riki, jonin shinan meran ikábo. Ja riki jan joni jakonma imai.
19 Ja jonin shinan meranoaxkaya ikaibetin neskara jakonma atibo pikoti: Retemisti, wanoya itan benoya ixonbi wetsa betan yoranti, atima betanbires yoranti, yometsoti, jansoti itan jakonmanin yoinmistibo.
20 Nato jawékibo riki jan joni jakonmabires imaibo. Ikaxbi ja mechokiixonmabi jawékiaitoninra, jato jakonma imayamai —akin jato aká iki.
Judíoma ainbaon Jesús ikonhaa
(Mr. 7.24-30)
21 Jaskáatanan, moa jainoaxbi Tiro betan Sidón janeya main Jesús kaa iki.
22 Jatian jain ikenra, westíora cananea ainbo, Jesús akí neskati joo iikirani joá iki: —Ibó, mia riki *Davidkan Bake, noibataanan ea akinwe, nokon bake ainbaonra masábires teneai, yoshin naikia ixon —iki.
23 Ikaxbi, Jesussen jawebi yoiamaa iki. Jatianra, jaonmea onanaibaon nokobainxon yoia iki: —Nato ainbora noa chibani joo iikirani noo pekao joái, moa katanon ixon yoiwe —akin.
24 Jaskáa, Jesussen jato yoia iki: —Diossenra ea raana iki; *israelitabopari jato akinti, oveja manota keskábo ikanaitian —akin.
25 Ikaxbi ja ainbo, já bebon joáx chirankootoshitax: —Ea akinwe Ibó —iki itoshia iki.
26 Jaskatoshiketian: —Jakonma riki bakebo piti bichinxon, ochítibo non meninaanti —akin Jesussen aká iki.
27 Jatian ja ainbaonbiribi yoia iki: —Ikon riki Ibó jaskara; ikaxbira, jawen ibo metinina piti tsosáshokobo mesameax maana akai iki, ochitinin piribakin —akin.
28 Jaskáaketian Jesussen yoia iki: —Ainbó, miara eki ikoni koshike, min ea yokata jawékira en mia axonai —akin. Jaskáakin Jesussen yoiatianbi, jawen bake ainbo moa benxoa iki.
Icha isinaibo Jesussen benxoaa
29 Jaskáatanan, moa jainoax tekíkaini kaax, Galilea ian kexa Jesús nokota iki. Jain nokotaxa, mapébaini kaax, manan maxkaten yakata iki.
30 Jain iketianra, jaki joni icha tsinkita iki. Ja nitikomabo, benchebo, yoyo iosmabo, poyánkomabo, itan icha meskoti isinaibo iwei beax. Boxonra Jesús bebon akana iki. Jatianra jan jato benxoapakea iki.
31 Jato benxoara, ja yoyo iosmabo moa yoyo ika iki, ja poyánkomabo moa benxoa iki, nitikomabo moa jakoni nia iki, benchebaonribi moa oinna iki. Jaskara oinnaxa, jonibo kikini ratékana iki. Jaskáxonra rabikana iki ja israelitabaon Dios.
Jesussen joni icha jawékiamaa
(Mr. 8.1-10)
32 Jatian Jesussen jaonmea onannaibo kenaxon yoia iki: —Nato jonibora en jato noibai, moa kimisha neteyora neno ebé ikax, ja jawékiatioma ikanaitian. Pimaamabira en jato raankashamai. Jaskarabi en jato raanabira, bain boí paxnakanti iki —akin.
33 Jatian jaonmea onanaibaon yoikana iki: —¿Jaweranoaki non jawékiati bitiki, nato jatí icha joni non jato pimati? Nenora jema yamake —akin akana iki.
34 Jatian Jesussen jato yokata iki: —¿Matoki jaweti panya iki? —akin. —Kanchis panra jake. Jainoax jaweti yapashokoribi —akin akana iki jawen jonibaon.
35 Jaskáaxon ja joni icha Jesussen yoia iki mainbi yakákanti.
36 Jainxonra, ja kanchis pan betan yapabo bitaanan, Dios iráke aka iki. Jaskáaxonra, ja panyabi yapabo pakexpakeanan jaonmea onannaibo jato menipakea iki. Jatian jabaonbiribi tekikin jonibo menikana iki.
37 Jara jatíxonbi potónon kaman pikana iki. Ja pakexbo texeketian tsinkikanara baneta iki, kanchis tasápari.
38 Jatian jan piabora ikana iki, chosko waranka jonibobira, ainboyabi bakebo toponkanama ikaxbi.
39 Jatian jaskáa pekáora, ja jonibo raankin senenhataanan, Jesús biribi moa boten nanetaanan, Magadán main kaa iki.
* 15:4 Ex. 20.12; 21.17 15:9 Is. 29.13 15:22 Judíobaonra akonbireskin ja judíomabo omiskatikanai.