4
Jesús Satanássen tanaa
(Mr. 1.12-13; Lc. 4.1-13)
Jaskata pekáo, Diossen Shinanman, jain joni jayamainko Jesús boá iki, *Satanássen tananon ixon.
Jatian, moa chosko chonka nete, itan chosko chonka yaméribi, jawékiaama ikax moa jawékiakasa iki.
Jatian, ja Jesús ochamakaskin tanai, *Satanás jaki joá iki, joxon yoia iki: —Diossen Bakekon ixon, nato makanbo pan imawe —akin.
Jaskáabi, Jesussen neskáa iki: —Diossen kirika meranra yoiai: ‘Jawékiatininbichora joni jayamake, Diossen yoiai joibo senenhairibikayara joni jati jake, ikira ikai’ —akin.
Japekaora, Satanássen Jesús Jerusalénhain boríbaa iki. Jainxonra ja Dios rabiti xobo bochiki boxon,
yoia iki: —Ikon Diossen Bake ikax, nenoax naman choronwe, Wishá meranra yoiai: ‘Diossenra jawen ángelbo raanti iki, mia koirannon ixon. Jatianra paketamabi mia jabaon weninti iki, min tae makanki choshíkaintima kopí’, iki ixon —akin.
Jaskáabi, Jesussen yoia iki: —Diossen joi meranra yoiai: ‘Non Ibo Dios jawetianbi tanatima’ —akin.
Jainxonra jayá senentiainbi, ja Satanássen manan keyá ikain boríbaa iki. Jain boxonra, jatíbi nato netemea ani jemabo oinmaa iki, jaton ani jawékiboyabiakin.
Jaskáaxon yoia iki: —Ebebon chirankooxon min ea rabiketianra, jatíbi nato jawékibo en mia meniti iki —akin.
10 Jaskáaketianra Jesussen neskáa iki: —Nenoax katanwe Satanás. Diossen joi meranra ikai: ‘Non Ibo Diosbichores rabikanwe, itan jabichoresibi jawen keenabo axonkanwe iki’ —akin.*
11 Jaskáa ja Satanás moa kaa iki. Ja kaketian, Diossen ángelbo bexon, Jesús akinkana iki.
Galileankoxon Jesussen joi yoikin peoa
(Mr. 1.14-15; Lc. 4.14-15)
12 Jatian Judeain iikinbi, cárcel meran Juan akana ninkatax, Jesús Galileanko kaa iki.
13 Ikaxbi, Nazaret jemanko banéyamai, ja Galilea ian kexa iká Capernaúm jemankores jaai kaa iki, ja Zabulón betan Neftalí jonibaon mainko.
14 Jaskara iti yoikin ja *profeta Isaíassen wishani keská senennon ikax. Jara inike neskati:
15 “Ja Jordán keiba itan aniparo ochóma iká, Zabulón
betan Neftalí main jakanabo; jainoax, ja Galileanko
jakana judíoma joniboribi, ninkákanwe:
16 Ja yamé keska meran jakátiai jonibaonra, moa
westíora joé oinkanke, ja onsá mawá meranbires
jakatiaibora moa jato joekan tenake”, iki iká.
17 Jainxonra moa joi yoikin peokin jato Jesussen neskáa iki: “Maton jakonma shinanbo akonkin jenekanwe, ja Diossen ikinaton jati netera, moa ochóma iki”, akin.
Yapan teetai chosko joni, Jesussen kenaa
(Mr. 1.16-20; Lc. 5.1-11)
18 Jatian Galilea ian ketani kakinra, já wetsa rabébires rikani iibekonaitian Jesussen nokoa iki. Ja iká iki Simón Pedro betan jawen wetsa Andrés. Jabo iká iki yapan teetaibo.
19 Jainoa jato Jesussen neskáakin yoia iki: —Ea chibankanwe, jonibo biai itiakinbiribi en mato imanon —akin.
20 Jato jaskáa, jatianbi jaton rika jainbi jenebaini, jabé kabékona iki.
21 Jatian orichaa kakinra, já wetsa rabébires Jacobo betan Juan Jesussen nokoribia iki, jaton papa Zebedeo betanbi botenxon rika onai iitaitian. Jainoa jato kenaa iki.
22 Jato jaskáakin kenaatianbi, ja boteyabiakin jaton papa potabaini, Jesús betan kabékona iki.
Icha joni Jesussen akinna
(Lc. 6.17-19)
23 Jatíbi ja Galilea main iká jemabaonra Jesús kawantana iki, jain tsinkíti xobo meranxonbo jato eseboi. Ja Diossen ikinaton jati jakon joibo jato yoiboa iki, itan meskó keskati isini chexakaataiboribi jato benxoaboa iki.
24 Jaskarabora jatíbi Siria main ninkakaata iki; jaskara ninkáxonra, meskó isinyabo bexonkana iki. Yoshin naikiabo, maxkaibo, yora koshiamaibo; jainoax meskó keskati chexakaati isinaibo. Jaskarabora jato Jesussen benxoaa iki.
25 Jatianra kikinbires icha joni, Galileankoniax, *Decápolissainoax, Jerusalénhainoax, Judeainoax itan ja Jordán keibakea iká mainmeaxboribi Jesús chibani bekana iki.
* 4:10 Dt. 6.13