6
Maxkatabo akinti
Wetsabaon oinnon ixonres jonibo bebonxon jakon teebo ayamakanwe. Maton jaskáakinres akaitianra, ja maton biti jawékibo, ja naikan iká Papa Diossen, mato menitima iki.
Jaskara kopí, ja jawékinin yoronaibo jato akinax, ja ikon keskati ikaibo keskati iamakanwe. Jaboresa ikai, ja esé ninkáti xobo meranoax itan jain jonibo winotainkobo kaax, rabikanon ikax keshaatani. Jaskataibaonra moa jawen kopí bike iki ixonra en mato yoiai.
Jawetianki ja maxkatabo min jato akinnai, tsoabi jato keshanyamawe, ja min mexkaokea mekemanra onanti yamake, ja min mekayaokea mekenman akaibo.
Joné jato akinwe. Jatian jaskáakin min jato jonéshoko akinkenbira, moa oinna ixon, ja min Papa Diossenbiribi ja min biti jawéki mia meniti iki.
Oranti jato Jesussen onanmaa
(Lc. 11.2-4)
Jawetianki maton oranai, ja ikon keskati ikaibaon akai keskáakin ayamakanwe. Jabo iki jonibaon oinnon ixonres ja esé ninkáti xobo meranxon itan jonibo winotainkoxonbo orantinin keenbo. Jaskataibaonra jaton biti jawéki moa bike, iki ixonra en mato yoiai.
Ikaxbi jawetianki minbiribi oranai, min xobonko jikixon, xepóti xepotaanan, joneshoko ja min Papa Dios yoyo awe. Jatian joneshoko min jaskáakenbira, moa oinna ixon, ichaxon oinkanonbi, ja min biti jawékibo mia meniti iki.
Orankin, jawetianbi ja joibicho bane banekin yoiamakanwe; ja Dios ikonhayamai jonibaon akai keskáakin. Jabaonra shinannai iorai yoyo ikaitian jato Diossen ninkáxonti.
Jabo keská iamakanwe. Maton yokatamatianbira, ja maton Papa Diossen moa onanke mato jan maxkatabo.
Matonra neskáakin oranti jake: ‘Non Papa naikan iká, jatíxonbi mia ikon Dios onanbakanon.
10 Jowé, non apo iki, abákanon jatíxonbi nato main ikábaon min keena keskáres akin, ja naikan ikábaon akai keskáakinribi.
11 Rama ja jawékiati noa netetiibi maxkataibo noa meniwe.
12 Non ocha akábo noa shinanxonyamawe, ja noki ochaabo moa non jato shinanxonyamai keskáribiakin.
13 Shinan meran akásti jawékiain pakémayamakinkaya, *Satanássen jakonmaanaketian noa koiranwe’.
14 Wetsabaon jakonmaaka, moa maton ja jato shinanxonyamaitianra, ja naikan iká maton Papa Diossenribi mato ja shinanxontima iki.
15 Ikaxbi wetsabaon jakonmaaka, maton ja shinankin jeneyamaitianra, maton Papa Diossenribi mato ja shinanxonkin jenetima iki.
Ayunanti yoii iká
16 Jawetianki maton *ayunanai, ja beparametaibo keskati onísshokobo iamakanwe. Jabo ikai onisshokobo iki, ayunanai jonibaon oinkanon ikaxes. Jaskataibaonra moa bike ja jaton biti jawékibo, iki ixonra en mato yoiai.
17 Jawetianki minbiribi ayunanai, jakonireskaya boexeewe, itan min bemananribi chokawe.
18 Min ayunanai jonibaon onantima kopí. Diossenbichoresa onanna iti jake. Jatian min joné akenbi moa oinna ixonra, ja min biti jawékibo mia meniti iki.
Naikan iti jawékibores kaiati
(Lc. 12.33-34)
19 Nato mainxon icha jawéki kaiakasi iamakanwe. Ja jawékibora arai keyotai, jatíribibora jawen ibon pia payotai, jainxonra yometsobaon mato yometsoati atipanke.
20 Naikanra jaskarama iki, jainkaya icha jawéki kaiakanwe, jainra jawékibo arayamai, jawen ibon pia payótibo yamake, itan yometsoboribi yamake.
21 Jaweranoki min icha jawéki kaimaa itina, jainresa min shinan itiki.
Non yoranko iká joé
22 Ja bero riki non yora jan tenaa joé keska; jaskara ikenra, ja min bero jakonshaman iketian, jatiobi min yoraribi joé meran keská ikai.
23 Ikaxbi ja min bero jakonma iketianra, jatiobi min yoraribi yamé keska meran ikai. Jatian ja joé keska mii meran iká nokaketianra, kikinbires yamé itiki.
Dios itan koríki yoii iká
(Lc. 16.13)
24 Tsoa yonokaatai jonibira, jatianbicho rabé jonin tee axoni teeti atipanyamake. Westíorares noixonra, jawen joi senenhaxonti iki. Jatian wetsara, omiskin joi senenhaxontima iki. Jaskáribiira, Diossen tee aríbaibi, nekeabi jawékiakinres shinanni mato iti atipanyamake.
Jaayorakin jawékibo shinantima
(Lc. 12.22-31)
25 Jaskara ikenra en mato yoiai: Maton ja jawékiati kopí, itan ja maton saweti chopa kopibo, masá shinanyamakanwe. Noa jaara piti kopíbichoma iki, non yorara jakon chopa sawematibichoma iki.
26 Oinkanwe ja noyai isábo; jabaonra jawebi banati atipanyamake; bimibo tsekaxon jain atinko benxoatiboribi atipanyamakanke. Jaskarabo ikenbira, ja naikan iká maton Papa Diossen, jato jawékiatinin maxkámayamai. Matokayara abiresti iki, ja isábo akai bebonbires jaskáakin.
27 Jaskáakin masá shinankinbira, tsonbi jaton jati shokorestanibi bebonhati atipanyamake.
28 ¿Jatian jawekopíki, ja saweti chopa kopi maton ayorakin masá shinannai? Oinkanwe, ja nii meran xoxoai joabo. Jabora teeti atipanyamake, itan jatonbi chopaatiboribi atipanyamakanke.
29 Ikaxbi, enra mato yoiai: Ja apo Salomónra jawen jakon chopabaon raokaayonaxbi ja joabo xewina metsá iamaa iki ixon.
30 Jatian jabokaya basimashoko ikax, moa choshiketian menokanai ikenbi akai Diossen ja waimea joabo kikin metsáshokobo imakin. Matokayara abiresti iki jakon chopabo sawemakin. ¡Jaki koshitira mato maxkáke!
31 Jaskara iken masá shinanni: ‘¿Jaweki non rama jawékiaipanon?’ iamax ‘¿Jawe chopaki non rama saweaipanon?’ ikibo iamakanwe.
32 Ja Dios ikonhayamaibaonresa akai ja jawékibo kopí masá shinankin. Ikaxbi ja maton Papa Dios naikan ikátoninra, moa onanke mato jaskara jawékibaon maxkata.
33 Rekenparikaya Diossen ikinaton jatires onankanwe, jainxon atibi keskáakin jan yoiaibo senenhaxonkanwe. Jatianra nato jawékibaon yoroni mato iitaibo mato meniboresti iki.
34 Jaskara kopí bakish iti jawékibaon masá shinanyamakanwe, jara bakish winóti jawékibiribi iki. Netetiibikayara moa atikoma jawékibo jake.