8
Lepra isinya joni Jesussen benxoaa
(Mr. 1.40-45; Lc. 5.12-16)
Jatian moa Jesús mananmanmeax ipakeax kaaitian, icha jonin chibana iki.
Jaskákenbi *lepra isinya westíora joni joáx, ja bebon chirankootoshixon yoia iki: —Ibó, mia keenxon nokon isin ea benxoawe —akin.
Jaskáa ja jonin yora tii axon Jesussen yoia iki: —Eara keenai, en mia abanon benxoakin —akin. Jaskáatianbi, ja *lepra isin moa joni benxoa iki.
Jainxon Jesussen yoia iki: —Tsoabi keshanyamawe, pontékainxonres ja sacerdote oinmatanwe. Jainxon ja Moiséssen yoini keskáakin Dios jawéki menitanwe, moa min isin mia benxoa onankanti kopí —akin aká iki.
Romano sontárobaon koshin yonoti Jesussen benxoaa
(Lc. 7.1-10)
Jatian moa Jesús Capernaúmhain nokóketian, westíora romano sontárobaon koshi joá iki.
Joxon yoia iki: —Ibó, nokon yonotira isini xobon itinke, koshitibobira atipanyamake, kikini chexakaakin masá tenei riki —akin.
Jaskáa Jesussen yoia iki: —Ea kabánon ja isinai benxoai —akin.
Jatian ja sontárobaon koshin neskaa iki: —Ibó, nokon xobon mia jikimati senenmabobiriki ea; nenonxonbikayares benxoti yoiwe, jatianra nokon yonoti moa benxoti iki.
Eara ja nokon koshibaon yoia joi jato senenhaxonairibi ixon onanke, jatian earibi iki ja sontárobaon koshi. Jawetianki ja westíora sontáro en jain katanwe akin akai, jatianra akai. Jatian wetsabiribi en neri jowé akin aká, joái; jainxon jawetianki ja nokon yonoti, nato ea axonwe akin en akai, jatianra ea jan axonai —akin aká iki.
10 Jaskáaketian ninkatax Jesús kikini rateta iki. Jainxon ja chibani beaibo yoia iki: —Ikonshamanra en mato yoiai, neskati eki koshia jonira, tsoabi en *Israel main nokoyosma iki.
11 Jaskara ikenra en mato yoiai: Icha jonira bari pikotaiorikeax itan bari jikiaiorikeax benóxikanai. Jabora inoxiki Diossen jawékiati aká jawékiaki, Abraham betan, Isaac, jainoax Jacob betan ja Diossen ikinaton jati netenko tsinkiti.
12 Ikaxbi, ja Diossen ikinaton jati netenko iti ikábokayara jain ititianbi, jatobiribi masábires tenetiainko potanoxiki. Jainra masábires tenei xeta kerox aki wininoxikanai —akin jato aká iki.
13 Jato jaskáatanan ja sontárobaon koshi Jesussen yoia iki: —Moa min xobon katanwe. Ibanon ja min ikonhaxon shinanna keská ikí —akin. Jaskáakin yoiatianbi moa jawen yonoti benxoa iki.
Pedron rayós ainbo Jesussen benxoaa
(Mr. 1.29-31; Lc. 4.38-39)
14 Jainoax Jesús Pedron xobon kaa iki. Jain kaxon, ja Pedron rayós ainbo yoná akí bachin rakata nokoa iki.
15 Jaskara nokoxon, jawen mekenki Jesussen tii akatianbi, yoná jenea iki. Jainoax wenixonra ja ainbaon Jesús jawékiamaa iki.
Icha isinaibo Jesussen benxoaa
(Mr. 1.32-34; Lc. 4.40-41)
16 Jatian moa yametaitian, icha joni yoshinman iboabo Jesússiba bokana iki; jaskáakin bexonkanara, westíora joinbichores yoshinbo jato meranoa pikopakea iki. Jainxonribi ja isinai bokanabo jatíbi jato benxoapakea iki.
17 Neskarabora winota iki, jaskara iti yoii, *profeta Isaías: “Janbira non isinbo noa bichina iki, jainxon non chexáboribi noa keyoxonike iki yoyo ini senenti kopí”, ini.
Jesús chibanti yoii iká
(Lc. 9.57-62)
18 Jatian ichaxon moa katekana ointaanan, jaonmea onannaibo Jesussen yoia iki: —Ian keiba bonon bokanwe —akin.
19 Jainoa westíora esé onan jonin nokobainxon neskáa iki: —Jawerano inonbi mia kaaitianra, mia chibani ea kaai Maestró —akin.
20 Jaskáa, Jesussen yoia iki: —Nii ochitibora, jain jati kiniabo iki. Jainoax noyai yoinabora, jain jati naayabo iki. Ikaxbi ja jonin Bakera, jain tantitiomabobi iki —akin.
21 Jatian wetsa, jaonmea onanaitonin yoia iki: —Nokon papa mawáketian en miintira jake Ibó, ea japari amawe, japekaoparira en mia chibantiki —akin.
22 Jaskáa, Jesussen yoia iki: —Eakaya chibanreswe, abanon ja mawábaon, ja mawataibo miinkin —akin.
Niweaba koshi Jesussen nesemaa
(Mr. 4.35-41; Lc. 8.22-25)
23 Jaskáataanan, Jesús ian shitai kaai boten naneta iki. Jatian jaonmea onanaiboribi jabé bokana iki.
24 Ja bokanaitian, niweaba koshi jatoki pakéxon, ja bote bechonman jene nachita iki. Ikaxbi Jesúsbiribi iká iki oxaa.
25 Jaskataitian oinxon, jaonmea onanaibaon oxá ratexon Jesús yoikana iki: —Ibó, moara noa reokootai, noa kishpinmawe —akin.
26 Jaskáakana jato yoia iki: —¿Jawekopíki mato iorai raketai? ¡Dioski koshitira mato maxkábireske! —akin. Jaskátaanan wenixon, niwe betan bechon notsina iki moa jenénon ixon. Jaskáakin aká, moa neseax jatíbi jakonshamares baneta iki.
27 Jaskáaketian, jawen jonibo ikana iki kikini ratetax: —¿Jatianki tsoa iti iki nato joni, niwe betan bechonbaonbi jawen joi ninkáxonai ikax? —iki yokakanani.
Gadarainoa joni rabé yoshinman iboaa
(Mr. 5.1-20; Lc. 8.26-39)
28 Jatian ian shitabaini kaax, moa Gadara main Jesús nokóketianra, pantioainoax rabé joni yoshinman iboaka, já bechii jobekona iki. Ja rabéra iká iki kikinbires siná, jaskara iketianra, tsoabi ja bain winóti atipanyamaa iki.
29 Joaxa neskati saí ibekona iki: —Jesús, miara Diossen Bake iki ¿Minki noa jaweakai? ¿Nete senenamabi noa masá tenemaiki mia neno joá? —iki ikana iki.
30 Jato ochómaribi iká iki, icha kochi pii tsamata.
31 Jatian ja yoshinbaon Jesús yoia iki: —Jokonhaxon, ja kochi tsamatabo meran, noa weimawe —akin.
32 Jatian, jato Jesussen aká iki: —Itankanwe —akin. Jaskáa, ja rabé joni meranoax jokonax boax, kochibo meran ja yoshinbo weikana iki. Jatianbi jatíbi kochibo ishto boxon jene tsakax, jenen retea keyókana iki.
33 Jaskáketian ja kochi koiranaibo jabati bokana iki. Boax jemanko nokóxon, jaskatax kochibo keyota jato yoikana iki, jainxon ja yoshin naikia ipachoaibo jaskatax benxoaboribi jato yoikana iki.
34 Jaskara ninkataxa, jatíbi ja jeman iká jonibo Jesússiba bekana iki. Bexon yoikana iki, moa jaton mainmeax wetsanko kati.