27
Pablo Romadee pëida
Pedeeteedap'eda, tai pëijida Italiadee. Pablo awaraa presoorã ome bɨjida soldaorã poro juade, Julio apatap'edaa. Mãgɨ́ baji soldaorã batallonde t'ɨ̃jarapatap'edaa Reyrã Poro Waibɨadeerã. Bataujida Adramitio p'uurudepema barcode, mãgɨ́ wãit'ee pada perã Ásia eujãdee, p'usa ide p'uuru bee chaa. Tai ome ichiaba nipaji Aristarco, Tesalónica p'uurudepema. Mãgɨ́ p'uuru Macedonia eujãde bɨ. Tai uchiadap'edaa norema Sidón p'uurude wiibainajida. Mama soldaorã poro Juliopa Pablo chupɨria k'awaap'eda, ichiak'au chi k'õp'ãyoorãmaa p'asiapiji, ãrapa iru ak'ɨdamerã mãik'aapa k'aripadamerã. Waya bataudak'ãri, uchiajida Sidón p'uurudeepa. Mata Chipre isla ãpɨte wãyaajida, taimaa nãu p'ua nɨ̃bada perã. P'usa jãde wãyaajida Cilicia mãik'aapa Panfilia eujã k'ĩrapite. Mata panajida Mira p'uurude. Mãgɨ́ p'uuru Licia eujãde bɨ.
Mama soldaorã poropa unuji barco Alejandría p'uurudepema wãru Italiadee. Mapa tai jõma ma barcode bataupiji. Mãgá wãjida tai wãdap'edaa ode. Mamĩda nãu golpe p'ua nɨ̃bada perã, taarãjida piak'ãa wãdapa. Mata panajida Cnido p'uuru k'ĩrapite. At'ãri nãu taimaa p'ua nɨ̃bada perã, Creta isla ãpɨte wãdade wãyaajida punto Salmona k'ĩrapite. Mãgá isla k'ait'a piak'ãa wãdapa, t'ĩujida Buenos Puertos bahiade. Mãgɨ́ Lasea p'uuru k'ait'a baji.
Maapai judiorã fiesta nek'odak'aa ewari wãyaa baji. Ewari chok'ara atuadai baji nãu k'aurepa. Maperã k'achia baji p'usa jãde wãyaadait'ee, p'usa t'ojara pait'ee nɨ̃bada perã. Mapa Pablopa ũraaji:
10 —K'õp'ãyoorã, ɨ̃raweda uchiaruta pɨrã namãik'aapa, k'achia wãdait'eeda aji. Net'aa, barco mãik'aapa eperãarã paara atuadariita unu bɨda aji.
11 Mamĩda ma soldaorã poropa Pablo pedee ũri k'inia-e paji. Ma k'ãyaara barco chipari pedee mãik'aapa barco p'erapari pedeeta ũriji. 12 Ãchi panadap'edaamãi pia-e bada perã p'usa t'ojara wãyaait'ee, perá jõmaarãpa k'ĩsiajida wãyaanadait'ee Fenice p'uurude. Mãgɨ́ puerto baji Creta islade. Mãgɨdeepa unupachi noroeste mãik'aapa suroeste.
Nãumiapa p'usa jãde atuapit'aada
13 Ewari aba baarek'aapa nãu p'ua nɨ̃beeji. Mapa ancla jira atajida mãik'aapa uchiajida, ãchia k'ĩsia p'anadap'edaak'a. Isla k'ait'a wãjida tok'esaa wãdaamaapa. 14 Mamĩda taarã-e nɨde nãumia golpe p'uaji barcomaa, nok'ooreepa mãik'aapa ak'õrejĩru uchiapari eereepa. 15 Mapa barco t'ɨmɨ́ atadachi. Chi p'erapataarãpa p'oyaa k'ĩrapa nãumaa bɨda-e paji. Maperã ichiak'au nãumaa ateepijida. 16 Mãgá wãdapa Cauda isla ãpɨte wãyaajida. Mãpai waa nãu golpe p'ua-e pak'ãri, barco ãtauwaare japa jɨ̃ ateedap'edaa, ɨt'ɨ́ barcode jidiu atajida ãripiamaapa. 17 Mãgɨ́ japa ɨt'ɨ́ jira atadap'eda, barcode mimiapataarãpa barco ek'ari p'ɨrrabai jɨ̃ nɨ̃bɨjida jɨ̃k'arapa, barco t'oop'epiamaapa. Ma awara waawee p'anajida, p'oonɨ p'ananadai jĩak'aapa p'usa jãde ipu t'ɨ̃jarapatap'edaa Sirte ɨ̃rɨ. Maperã chi vela pɨrat'aajida. Maap'eda, ichiak'au nãumaa ateepijida. 18 Aɨ norema at'ãri p'usa waapɨara t'o nɨ̃bada perã nãumiapa, barcode mimiapataarãpa net'aa nɨ̃bada bat'amaa p'aneejida. 19 Aɨ norema k'ãima õpeemaa ma nãumia p'ua nɨ̃bɨde, vela, jɨ̃k'ara, pak'uru paara toidaa ãchi juadoopa bat'amaadachida. 20 K'ãima chok'ara ak'õrejĩru mãik'aapa lucero unuda-e paji, eu k'achia nɨ̃bada perã. Mapa k'ĩsia p'anajida tai k'iniidait'ee.
21 Barco pidaarã jua araadak'aa paji nek'odait'ee pida, audú mimia p'anadap'edaa perã. Mapa Pablo bainɨ̃ beep'eda ãchi esajĩak'a, jõmaarãmaa mãgaji:
—K'õp'ãyoorã, mɨa jarajida aji, uchiada-e pait'ee Creta isladeepa. Mɨ pedee ũridap'edaa paara, nãga p'asada-e pak'aji. Net'aa chok'ara ãridai wã mãik'aapa atuadai wã. 22 Mamĩda k'ĩsia p'uanáatɨ. Tachi nama p'anɨɨrãdepema apida piuda-e. Mamĩda tachi barco atuadait'ee. 23 Mɨa mãga k'awa bɨ Tachi Ak'õrepa mɨmaa jarada perã ichi ángel it'aideepa. Mãga ooji mɨ ichide ijãapari perã mãik'aapa ichia oopi k'inia bɨk'a oopari perã. P'ãrik'ua mɨmaa ichi ángel pëiji. 24 Mãgɨpa mɨmaa mãgaji: “Pablo, p'eranaapáde aji, ichita pɨ César k'ĩrapite wãit'ee perã. Tachi Ak'õre t'ãri pia bairã, ũriji pɨa chupɨria iidida na barcode p'anɨɨrã pari. Mapa maarepida piuda-eda” aji. 25 Maperã k'õp'ãyoorã, k'ĩsia p'uanáatɨ mɨa ijãa bairã Tachi Ak'õrepa jaradak'a uchiait'ee. 26 P'usapa isla bɨmaa tachi jira bat'ak'ooit'eeda aji.
27 Mãgá wãdapa k'ãima catorcemaa tai p'anajida Adriático p'usa jãde. Ma ewate p'ãrik'ua esapɨte barco p'erapataarãpa k'ĩsiajida eujã k'ait'a pa p'anɨ. 28 Mapa chaajida chi nãpɨa. Chaadak'ãri, juachama veinte baji chi nãpɨa. Ma waapai waya chaadak'ãri, juachama quince baji. 29 Barcode mimiapataarãpa mãu ɨ̃rɨ p'oonɨ p'ananadai jĩak'aapa, barco ãtauwaare ancla k'ĩmari t'aak'oojida. Maap'eda ɨt'aa t'ɨ̃jida Tachi Ak'õrepa isapai ewaripimerã. 30 Mamĩda k'ĩsia atajida barcodeepa jirabododait'ee. Mapa japa jira atajida mãik'aapa toidaa bat'at'aajida, seewata k'ɨ̃maapema ancla toidú bat'arutak'a. 31 Mamĩda Pablopa mãga k'awaak'ãri, mãgaji soldaorã poromaa mãik'aapa chi soldaorãmaa:
—Jã eperãarã barcode p'aneeda-e pɨrã, parã nãik'aapa chok'ai uchiada-eda aji.
32 Mapa soldaorã japa jɨ̃k'ara t'ɨɨt'aajida mãik'aapa toidú bat'at'aajida, eperã wẽe.
33 Tap'eda pa wãk'ãri, Pablopa jaraji nek'odamerã.
—Tomia omé paruta pia nek'oda-ee, k'ĩsia jõnɨpa. 34 Mapa nek'ótɨ ma-ãri pida, juatau paraadamerã. Mamĩda k'ĩsia p'uanáatɨ, apida piuda-e pait'ee perã.
35 Mãga jarap'eda, Pablopa pan ichi juade atap'eda, jõmaarã taide Tachi Ak'õremaa ɨt'aa t'ɨ̃ji mãik'aapa ma pan t'ook'oop'eda, k'oji. 36 Mãpai ma jõma barcode nipadap'edaarãpa mãga unudak'ãri, auk'a k'ojida. 37 Tai ma barcode wãdap'edaarã doscientos setenta y seis paji. 38 Jõmaweda nek'odap'eda, bi jãwaadaidak'ãri, barcode atee wãdap'edaa trigo toidú bat'ak'oojida barco wẽsaatɨmerã.
Barco t'oop'edarida
39 Ewarik'ãri, barco pidaarãpa ma eujã k'awada-e paji mĩda, unujida ipu i joobai nɨ̃bɨ. Mapa k'ĩsiajida barco ipude p'oo atadait'ee. 40 Mãpai ancla jɨ̃ bada jõmaweda t'ɨɨk'oodap'eda, toida atabaibeejida. Ichiaba chi timón jɨ̃ nɨ̃bada ẽrat'aajida mãik'aapa chi vela k'ɨ̃maapema bainɨ̃ bɨjida. Mãpai barco to idee sɨrrɨa nɨ̃beeji. 41 Mamĩda barco p'oo nɨ̃banaji ipu at'ãri p'oo-ee badamãi. Barco k'ɨ̃ pia p'oo nɨ̃beeji ipude, p'oyaa ãyaa mimik'a-ee. Mãpai chi tru t'odoochook'oodachi p'usapa.
42 Aramata soldaorãpa k'ĩsiajida presoorã jõma peek'oodait'ee, ipudee mirudaridai jĩak'aapa k'ui wãdapa. 43 Mamĩda ãchi poropa mãga oopi-e paji, Pablo peepiamaa bada perã. Ma k'ãyaara jaraji chi k'ui k'awaa beerã toidú jĩchoodamerã, mãgá to idee naapɨara panadamerã. 44 Jõdee jaraji chi k'ui atua beerã tabla ɨ̃rɨ maa-e pɨrã barco pak'uru pite ɨ̃rɨ wãdamerã. Mãgá tai jõma pia to ide panajida.