5
Ket say mas grabi et, kunsintidor kamo! Naipara-parate' ana kongko a main nin nikasama' nin gawa' a man'aburuyan moyodsen! Si magsyuman kona ket ka'yan nayan saya nin lalakidsen komoyo!* Klasin kadukaan in a mataman et nin saray ambo' nin mammemper ket kai ra aburuyan! Ket si'kamo, mampipata'gay kamo et sa udin! Matkap kumon ket gumereng tan duming'ey kamo, tan matkap a maglat yay tawon man-gumwa' nin wanin sa dupong moyo!
3-4 Abirno nin kasa akodsen, kalamo' rako sa kanakman. Kanya' nin bara'mon isen akoynan lamang, ket sa pangilalaman ko kona ni Uunuren tamon Jesus, sinintinsyawan koyayna a tawon man-gumwa' nin wanin. Sa pididinep moyo, kalamo' rako sa kanakman, ket sa pakayadi' na ni Uunuren tamon Jesus, iyagwang moya in nin tawo kona ni Satanas* ta pigaw nin paidapen naya sa lalaman na ket mapatgen a pagkakasalanan na ta pigaw nin maisalba yan diri sa awron sumubli' yay Uunuren tamo.
Sain say pipata'gay moyo ket ambo' nin manepeg sa kapapa'sar moyon wanin isen! Sigurado akon tanda' moyo a say kasalanan nan saya komoyo ket apiktawan nay intiro moyo, kapada a say daite' tamo' nin pammakbo ket pakbwen nay intiron masa. Galten moyoynay kadukaan a bilang nin pammakbo sa kabibyay moyo, ta pigaw nin maringgas kamo ket mag'in kamon bara'mon ba'yon masa a kai gapo nalawukan nin pammakbo, ta wanin a talagay pa'sar moyo. Anaod, si Cristo a syay pa'sar Karniro tamo para sa paninilibra nin Pistan Nipanglabas* ket nida'ton yayna! Edet, udas anan pagsisilibra sa nikaparinggas tamo! Andi' atamoyna nin gumwa' et nin bilang sa saytaw sa gindat a kabibyay tamo a say duka' a gawa'-gawa' tan main nin duka' a uapes, no kai edet, nin main anan karinggasan tan katutu'wan, kapadan tinapay a kai nalawukan nin pammakbo.
Nisurat koyna komoyo* a andi' kamo nin kilimug-limog konran tutawon man-gumwa' nin nikasama', 10-11 bale' kai ko rabay nin irgwen a saray ambo' nin mammemper. Wanin ta no sara wadi' a pal'isan moyo nin kilimug-limugan, matkap a lumakwan kamoyna konan siti nin mundo. No kai edet, si man'ibarita' kon andi' moyo nin kilimug-limugan ket si sayay mampamarita' a mammemper ya bale' kiraray ya sa ambo' nan asawa, o maagom ya, o mangrarayo yan dios-dios, o mabirngas ya, o mabubok ya, o mannakaw ya. Ni kidungon mangan, andi' kamo gapo nin kidungo sa wanin nin tawo. 12 Anaod, kai nin naipudir kongko a manintinsya konran ambo' nin mammemper, no kai saray kapada tamon mammemper a kabiangan tamo. 13 Si Dios a manintinsya konran ambo' nin mammemper. Bale' wanan mabasa sa Masanton Kasuratan,
“Galten moyo saray gumu-gumwa' nin duka' sa dupong moyo.”*
* 5:1 Mabasa a maipa'ka' sa kai nin pangangaburoy sa saytin gawa' sa Levitico 18:8; Deuteronomio 22:30; 27:20. * 5:5 Main saray raruman tawon niyagwang na ni Pablo kona ni Satanas sa 1 Timoteo 1:19-20. * 5:7 Mabasa moyo et a maipa'ka' konan siti si Pistan Nipanglabas itaw sa Glusaryo. * 5:9 Main nin surat na ni Pablo konra nin nu'na dyan konan siti bale' kai tamo nin tanda' a linaman na. * 5:13 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Deuteronomio 13:5; 17:7,12; 21:21; 22:21,24; 24:7.