8
Si Tepet Maipa'ka' sa Kanen a Niyatang sa Dios-dios
Ket sawanin anamaet, say maipa'ka' sa pakipangan moyon kanen a niyatang sa dios-dios:
Bilang sa wamoyo, tanda' tamoyna a katutu'wan a kasan pakayadi' ran sarayti kontamo. Sain say pakatanda' tamo bale', magwa' nin mag'in nin pangibwatan tamon rumangas ket kai ti nin makapaabig, no kai say gawa' tamo mangibwat sa pangangado' tamo a makapagsen konran kapada tamon mammemper. Si sayay mangipa'ka' a masadag anay tanda' na, say katutu'wan ket say tanda' na kurang et, bale' si tawo nin mampangado' ya, syay peteg a main nin tanda'.*
Ket sawanin anaod say maipa'ka' sa pangangan nin niyatang sa dios-dios. Tanda' tamo a sarain nin raywe-raywen ran tutawo, ambo' saran peteg tan kasan raruman tutuon Dios no kai saya tamo'. O', abirno abaw saray sabtan ran dios-dios itaw sa langit man o iti sa luta', tan sarayti ket ikwinta rasaran dios tan uunuren ran tutawo, kontamo bale' nin mammemper, saya ya tamo' a Dios, si Ama. Pangibwaten nay sarba tan mabyay atamoynan magsirbi tan mamin rayo kona. Sayan-saya ya tamo' anamaet a Uunuren tamo a si Jesu-Cristo, a dinmalan kona, naparsay sarba tan bana' kona, mampagkabyay atamo nin nauman.
Bale' ambo' nin saray sarban mammemper ket pariho a pakataros. Saray raruman naiparmaw sa pangrarayo nin dios-dios, no bilang wadi' a mangan sara nin niyatang sa dios-dios, say wanra no mampangrayo sara nin dios-dios. Ket bana' anaod ta ambo' et nin ararem a pakataros ra, no mangan sara nin sain, maguloy kanakman ra. Say tutuo bale', no ani a kanen tamo ket ambo' in a rason nin mapaririktan tamoyay Dios. No mangan atamon sayay klasin kanen, kasan kabalikasan nin pangangan tamo konan Dios; ket no kai atamo nin mangan, wanin anamaet a lamang.
Wanin man, pakailag kamo, si'kamon magtanda' a main nin kanepegan moyon mangan nin niyatang sa dios-dios, ta bangli' a mag'in in nin puon nin pagkakasalanan ran saray ambo' et nin ararem a pakataros ra yupa' sa pangwa' ran bagay a kuntra sa mantepren ra. 10 Bilang wadi', si'ka nin makataros sa sain ket itaw ka sa balin dios-dios* nin mampangan ket main nin busat a ambo' et nin ararem a pakataros na nin maka'kit komo, bangli' no masugsog yan mangan nin niyatang abirno et nin sa wana ket mampangrayo yaynan dios-dios. 11 Ket yupa' sa wanin anaod, mangibwat sa kimey mo a si'kan main nin pakatanda', ket mangkasida' a byay nan kapada tamon mammemper a para kona ket nati ya si Cristo. 12 Ket sa wanin a mangyadi', magkasalanan ka kona ni Cristo bana' ta mampagkasalanan ka konan busat mo sa pammemper nin makapoy a pammemper na ta man'ipagwa' mo kona a sa wana ket kasalanan.
Say Kanepegan ra ni Pablo bana' ta Apostol sara
13 Edet anaod, pauryan koynay kanepegan ko. No say pangangan ko ket pangibwatan nin masida' a byay nan busat ko sa pammemper, kai akoyna gapo nin mangan nin sain ta pigaw nin ambo' ako a mag'in nin rason a magkasalanan ya.
* 8:3 bale' si tawo…nin tanda'.- Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket wanti a wana:bale' si tawo nin kawa'nan nayay Dios, sya, inalilbi' nayayna nin Dios nin tawo na. * 8:10 Sitin lugar ket man'usaren yan pangraywan nin dios-dios tan pangikaan nin say iyatang konra. Magpunsya saradti a tutawo nin say kanen a niyatang ket kanen ra.