11
Ani edet a pagmamatalek? Syay ma'get a pangipatukduan tamon paninigurado tamo a matukid a man'ilalwan tamo. Syay panga'getan tamo nin maipa'ka' sa katutu'wan nin say kai tamo nin ma'kit, ta wanin a ma'kit tamo konran saray tutawo sin nu'nan panaon. Bana' sa pagmamatalek ra, pinatutu'wan nan Dios a inako' nasara.
Mangibwat sa pagmamatalek tamo, mataros tamo a si Dios, ginwa' nayay sangkamundwan nangibwat sa irgo na tamo';* edet, sarba nin ma'kit ket naparsa nangibwat sa kai nin ma'kit.
Nangibwat sa pagmamatalek na, si Abel, nami ya konan Dios nin mas maikana' nin da'ton dyan say da'ton na ni kaka nan si Cain.* Nangibwat sa sain nin pagmamatalek na ni Abel, inalilbi' nan Dios a matunong ya, a sayti ipa'kit nin nipangrisibi nan da'ton na ni Abel. Ket abirno nin nati yaynan na'teng si Abel, man'iyakay natamo et a lamang sa wanin nin pagmamatalek na.
Nangibwat sa pagmamatalek na ni Enoc, inawit nayaynadtaw sa langit nin Dios ket kai ya nin nati. Main nin nibarita' nan Dios sa Masanton Kasuratan a kai ya nin nadumog si Enoc ta kinalap naya, bale' nu'na et konan siin ket pinatutu'wan nan Dios a napaririketan ya kona ni Enoc.* Sawanin, si sayay tawo nin kasan pagmamatalek, kai naya nin mapaririket a Dios. Wanin ta si si'numan nin kumadani konan Dios matkap a mamper ya a main ya a Dios tan a si Dios, gun-gunawan nasaray masuet nin kumadani kona.
Nangibwat sa pagmamatalek na, si Noe, timper nan main nin li'mo a pammatalad nan Dios a magkamain nin pinasyan kaalakyan nin layos.* Abirno nin kai na et nin mangka'kit nin manlumayos sin saytaw, ginwa' nayay alakin baluto ta pigaw nin malibri saran mipamilya ket yupa' sa katutulok na bana' sa pagmamatalek na ni Noe, naipa'kit a kai ra nin nipamper nin raruma ket konan siin nirebreb sara; bale' sya, ginun-gunawan yan byay nin nikwintan mapteg ta main nin pagmamatalek na.
Nangibwat sa pagmamatalek na, si Abraham, tinmulok ya sin nibaki' naya nin Dios itaw sa lugar a nipangako' na nin ibi kona.* Nibwat yan nako si Abraham sa nangibakian nan Dios kona mataman no kai na nin tanda' no adti yaytaw nin lugar.
Nangibwat a lamang sa pagmamatalek na, mataman no nipangako' ya anaod kona in nin lugar ket nagmantini yadtaw si Abraham nin bilang sayay san'ili tamo' nin niikap sa abung-abong. Wanin anamaet konan si anak nan si Isaac tan si apo nan si Jacob, a sara ket nagpangakuan na anamaet nin Dios. 10 Nakaitpel yaynaod si Abraham nin wantaw bana' ta, si man'ilalwan na ket, say miikap yadtaw li' sa syudad nin magnayon anggan-angga, a si nangiplano tan nangwa' konan siin nin syudad ket si Dios.
11 Nangibwat et a lamang sa pagmamatalek na ni Abraham, abirno nin nalabas anay siken na tan abirno nin si asawa na a si Sara ket baog ya, nabyan saran pakagawa' a nanganak sara et a lamang. Nangyadi' in ta kona ni Abraham ket mailalwan yay Dios nin nagpangako' kona.* 12 Ket mataman no kai yayna kumon nin makaanak si Abraham bana' ta masiken yaynan tuloy, syay puon ran namuyek-muyek nin tutawo a kapada ka'baw nin bituen tan kai nin mabilang a kapadan buyangin.*
13 Mampagmatalek sara et si Abraham tan saray pamilya na konan si nipangako' nan Dios konra anggan sin awron nati sara, mataman no kai ra et nin narisibi. Siririket saran tinma'gan leleg nin byay ra ta bara'mo raynayti nin mangkatamuraw ket inalilbi' ran san'ili tamo' a pa'sar ra sa siin nin lugar. 14 O', saray tutawo nin mangalilbi' a san'ili saradti tamo' sa mundo, man'ipatnag ra a main et nin mantikapen ran lugar a pirmaninti ra li' nin piikapan. 15 Sara si Abraham, no si pipanemtem ra kumon ket si lugar a ibwatan ra, magwa' a sinmubli' sara, 16 bale' kai ta si man'apesen ra ket si lugar a mas mabista nin itaw sa langit. Kanya' nin si Dios, kai na gapo nin ikading'ey a sya ket tawagen rayan Dios ra. Anaod, nangisadya' ya nin syudad a piikapan ra.
17 Nangibwat sa pagmamatalek na, sin sinubok nayan Dios, napasaya anay nakem na ni Abraham nin patyen nayan ida'ton konan Dios a kapagkapag nin anak nan si Isaac.* Patyen naya kumon nin ida'ton kona abirno nin nipangako' naynan gindat nin Dios kona 18 wana, “Saray mangibwat kona ni Isaac, sara tamo' a ikwintan puri mo.”* 19 Si Abraham, timper na a si Dios ket main nin pakayadi' nan pasublien saran mabyay a nunati. Ket kona ni Abraham, nati yaynaod si Isaac tan nisubli' naya nin mabyay nin Dios kona.*
20 Nangibwat a lamang sa pagmamatalek na, si Isaac, binindisyunan nasara a a'nak nan si Jacob tan si Esau maipa'ka' sa gaw'en nan Dios para konra sa adapen.*
21 Nangibwat sa pagmamatalek na, si Jacob, sin dandani yayna nin mati, nangrayo ya konan Dios nin nitayukod ya ket binindisyunan nasaray rway apo nan lulalaki nin a'nak na ni Jose.*
22 Nangibwat sa pagmamatalek na, si Jose, sin dandani yayna nin mati, nibarita' na konran kapada nan Israelita a rumate' li' a awro a makalakwan saradtaw sa Egipto, ket nibibilin nan i'ras ra li' a but'ol na.*
23 Nangibwat sa pagmamatalek ra, saray matua na ni Moises, kai sara nin linmi'mo nin sinmubag sa gan-gan nan adi' a patyen sara nga'min a lulalakin abing nin Hebreo. Ket niyadi raya si Moises sa luob nin tuloy bulan nangibwat sin niyabing ya bana' ta naimatunan ran naiduma ya nin anak.*
24 Nangibwat sa pagmamatalek na, si Moises, sin iti yaynan talaga sa idad, kai nayna inako' a alilbien ya et nin anak nan prinsisa a anak nan adi'. 25 Pinili' nayna edet a nangirangep nin dya'dya' nin kalamo' ran saray tutawo nan Dios dyan si mabista a byay na sa anted tamo' nin panaon no pauryan nasaray tawo nan Dios. 26 Para kona, mas alaki ana edet a pakinabang nin pangingirangep nin panunuya'-tuya' para konan Mesias a sya a ibaki' na li' nin Dios, dyan say maikon nay kayamanan nan Egipto. Anaod, nipatyo' nay kaisipan na sa tubale' na li' nin Dios kona.
27 Nangibwat sa pagmamatalek na, linmakwan yadtaw sa Egipto si Moises, a kai ya nin mali'mo sa pinasyan sager nan adi'. Kai ya gapo nin tinmapo' abirno nin aninay idap no kai inagwantawan na bana' ta bara'mo nayan mangkiten-kiten nin kalamo' na a Dios a kai nin ma'kit.
28 Nangibwat sa pagmamatalek na, si Moises, nigan-gan nan silibrawen ray pistan mantawagen nin Pista nin Nipanglabas tan ipunas ray daya' nin karniro sa purtan bubali ra. Gaw'en ra in ta pigaw nin no lumabas yay anghil nin nibaki' nan Dios nin mangmati konran kakan lalaki nin Egipcio, ket kai nasara patyen a Israelita.*
29 Nangibwat sa pagmamatalek ra, saray Israelita, nakadalan saradtaw sa mantawagen nin “Mu'dit nin Taaw” nin linmalako sa makrang a luta'. Bale' sin saray sundalo' nin taga Egipto nin mampangamat konra a nanari' nin dinmalan, sinakban saran pa'sar ringring nin ranom sa nipiknga' nin taaw.*
30 Nangibwat a lamang sa pagmamatalek ran Israelita, linmibed saran pitoy awro sa syudad nin Jerico ket mayadi' ra ginwa' in, nayba' a padil na.*
31 Nangibwat sa pagmamatalek na, si Rahab a sayay pampam, kai ya nin pinati nin kalamo' ran saray taga Jerico nin suplado konan Dios. Ma'kit in a pagmamatalek na sin tinulungan nasara nin kapada sa amigo, saray nakodtaw nin nangispya a Israelita.*
32 Abaw et a maibarita' ko maipa'ka' konran raruma et nin nagmatalek konan Dios, bilang sara si Gideon, Barak, Samson, Jefte, David, Samuel tan saray prupita, bale' kurang anay panaon ko. 33 Bana' sa pagmamatalek ra, main konra a nakadaeg nin pupag'adian, main konra a matunong a nipag'uray ra, main saray nakarisibi nin nipangako' nan Dios konra, tan main sara anamaet a kai ra nin napa'no nin leon ta napikmi' ray bebey ra. 34 Nangibwat et a lamang sa pagmamatalek ra, main nin kai nin napuuran sin nikwa sara sa burung-burong nin apoy, tan main et nin nalibrin kai ra napati nin saray kuntra konra. Main saraytaw saray makapoy bale' kinumsaw tan nag'in matpel sara, ket saray nikigira, napatakris rasaray kukalaban ra. 35 Main nin bubbayin bana' sa pagmamatalek ra, saray nati ana nin myimbro nin pamilya ra ket pinasubli' saran mabyay.
Wanin man anamaet, main saraytaw saray bana' sa pagmamatalek ra ket pinaidap sara angga sin nati sara. Malibri sara kumon no gurutan ray pagmamatalek ra konan Dios, bale' mas pinili' ra a mati ta pigaw nin pabyayen sara sa mas mabistan byay nin kikalamo' konan Dios.
36 Main saraytaw et saray wanti e a nikasubok ra:
Tinuya'-tuya' sara tan ginaru-garuti sara, tan main saraytaw et anamaet saray kinadi-kadinawan tan nipriso. 37 Saray raruma et ket pinati sara nin kinudas-kudas nin bato. Main saray piniknga' nin ginarugadi'. Main saray pinati nin beneng. Main saray nakudti-nakodtaw tana tan katat nin karniro o kanding a seket ra ta pinasyan idap nin byay ra. Main saray rinumi'-rumi' tan dinuksa-duksa'. 38 Saray tutawodti sa mundo, kai sara maikana' nin kikala-kalamo' konra. Wanin man, sarayna edet in nin main nin pagmamatalek konan Dios a napalakwan nin naku-nako sa disyirto tan talugtog, tan nako pinaisalipne' nin niikap sa yuyukib tan uubot.
39 Anta sarain nga'min ket, bana' sa pagmamatalek ra, pinatutu'wan nan Dios a inako' nasara. Wanin man, kai ra nin narisibi nin liso a nipangako' nan Dios konra 40 bana' ta si Dios ket, main nin mas mabistan nisadya' na para konra tan kontamo ket marate' tamo' a makakikalamo' sara konan Dios no naipasaya atamo konra.
* 11:3 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 1:1–2:3. * 11:4 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 4:2-16. * 11:5 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 5:21-24. * 11:7 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 6:9–7:23. * 11:8 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 12:1-9; 26:5. * 11:11 Nangibwat et…nagpangako' kona.- Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket wanti a wana:Nangibwat sa pagmamatalek na, si Sara a asawa na ni Abraham, napangyadi' a nanginaw ya mataman no baog ya tan akulaw yaynan tuloy bana' ta kona ket mailalwan yay Dios nin nagpangako' kona. * 11:12 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 18:9-15; 21:1-7. * 11:17 Main et nin raruman a'nak na ni Abraham bale', si Isaac, sya tamo' nin anak na ni Sara a main nin pakairanudan sa nipangako' nan Dios (Roma 9:7-9). * 11:18 Genesis 21:12. * 11:19 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 22:1-19. * 11:20 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 27:1-40. * 11:21 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 47:31–48:20. * 11:22 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 50:22-26. * 11:23 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Exodo 2:1-4. * 11:28 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Exodo 12:12-29. * 11:29 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Exodo 14:16-31. * 11:30 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Josue 6:1-20. * 11:31 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Josue 2:1-21; 6:22-25.