4
Edet, si pangako' nan Dios a main ana nin pakapainawa nin nisadya' na nin kiramaan tamo ket main ya et. Ket bana' ta wanin, pakandaen tamo a kasa ni saya kontamo a kai et nin mangkirama' ana sa sain, ta si'tamo, narnge' tamoya anamaet a Mabistan Patanda' nin kapada a narnge' rayan pupuon tamo sin nu'nan panaon. Bale' sitaw nin narnge' ra ket kasan nag'in nin kakanaan na konra bana' ta sin narnge' raya ket kai raya nin timper. Anaod, mangibwat sa pagmamatalek tamo ket makakirama' atamo ta kai sara nin nakakirama' taw saray kai nin namper, bana' ta wanti ey wanan Dios maipa'ka' konra,
“Sa sager ko, nisamba ko a wangko,
‘Kai sara gapo nin kirama' sa pakapainawa nin nisadya' ko.’*
Say tutuo ket, kai sara nin kirama' mataman no naisadya' anan gindat ti a pakapainawa nangibwat et sin naparsa nayna nin Dios a sarba. Tanda' tamo a naisadya' in ta main nin mabasa tamo sa Masanton Kasuratan maipa'ka' konan ikapiton awro a wana,
“Sin ikapiton awro, si Dios, pinainawa ya bana' ta nayadi' nayna a gawa' na.”*
Umanen koyay nibarita' nan Dios a wana,
“Kai sara gapo nin kirama' sa pakapainawa nin nisadya' ko.”
Ket ma'kit tamo sa sain a main nin nisadya' nan pakapainawa nin Dios tan nigagara na a main nin kirama'. Saraytaw bale' saray nu'nan nakarnge' konan siin a mabistan patanda', kai nasara nin inaburuyan nin Dios nin kirama' itaw bana' ta kai sara nin tinmulok kona. Ket, nangitalaga ya anamanaet a Dios nin saya nin awro, a siti ket sawanin ana. Anaod, sin napalabas anay anron panaon nangibwat sin kai sara nin nakakirama' sa sain nin pakapainawa, si Dios, tininreg naya si Adi' David ket wana nin naibarita' koyna,
“Sawanin ana, reng'en moyoy wanan Dios!
Andi' nin matib'ey a ulo moyo.”*
Mantumuloy ya et edet a pangako' nan Dios ta, no sitaw si lugar a nangikaan ni Josue* konran pupuon tamo ket syaynaytaw a peteg nin pakapainawa a nisadya' nan Dios para konra, kai yayna kumon nangitalaga a Dios nin saya anamanaet nin awro a saray tutawo ket makakirama' sara. Ket ta wanin anaod, main in et nin naiduman pakapainawa nin nisadya' nan Dios para konran tawo na. 10 Anaod, si si'numan a mangkirama' ana sa sitin pakapainawa nin nisadya' nan Dios, mampainawa yayna anamaet mangibwat sa gugawa' nan diri* kapada a si Dios ket nipainawa yayna ta nakumplito nayna a gawa' na.
11 Si'tamo edet, asikaswen tamon maong a kirama' atamo sa pakapainawa nin nisadya' nan Dios para kontamo, ta pigaw nin kasa ni saya kontamo a miugot sa pakasida' nin bilang konran saraytaw saray pupuon tamo a kai nin tinmulok sa nibarita' nan Dios konra. 12 Gaw'en tamo in bana' ta say irgo nan Dios ket mabyay nin makapangyayadi' tan main nin magwa'. Mas makagwa' dyan si sayay daga nin midmang a tadem na. Sumulpot a irgo nan Dios sa sangkaararman nan kararwa tan kanakman nan tawo tan masukisok na mataman et say sangkaadiwan ana nin man'isipen tan man'apesen tamo. 13 Kasaynaod nin maiyadi nin animan konan Dios, nin si'numan. Sarba nga'min, nakapadar sa pangingikit na, tan kona, kikwintawan atamo sa sarba.
Si Sangkata'gayan nin Padi' tamo, si Anak nan Dios
14 Anaod bana' ta nakapadar atamo konan Dios, bubsat, tumarig'en atamon iti konan si man'ipatutuo tamo. Pakatarig'en atamo anaod bana' ta main nin Sangkata'gayan nin Padi' tamon naiduman adayo', ta linmuob yan itaw sa adapan nan Dios sa langit, tan siti ket si Jesus nin Anak nan Dios. 15 Pakatarig'en atamo et ta siti nin Sangkata'gayan nin Padi' tamon si Jesus, makataros ya tan makakiingar ya kontamo sa kakapuyan tamo bana' ta nadalanan na a tinukso sa sarban padalan, kapada a matukso atamo anamaet. Wanin man, sya, kai ya gapo natukson nakagwa' nin kasalanan. 16 Edet, kumadani atamo nin siiilalo konan Dios a syay subor nin sarban inganga'do ta pigaw nin inganga'dwen tan tulungan natamo sa udas nin pakatkapan tamo.
* 4:3 Bilang 14:20-24; Deuteronomio 1:34-35; Kanta 95:11. * 4:4 Genesis 2:2. * 4:7 Kanta 95:7-8. * 4:8 Mabasa a maipa'ka' kona ni Josue sa Glusaryo. * 4:10 Si Cristo, kinumplito naynan ginwa' a gawa' para kontamo kanya' nin mangkirama' atamoyna sa sitin pakapainawa. Bilang sa wanti a mabasa sa Efeso 2:8-10; Nipadar 14:13.