7
Mas Ata'gay a Nikapadi' na ni Cristo dyan ni Aaron
Anaod, siti si Melquisedec, adi' ya intaw nin syudad nin Salem. Padi' ya et nin nagsirbi konan Dios a Sangkata'gayan sa Sarba. Ket, sa ni'sa nin nirarate' ra ni Abraham nin ibat nikigira nin tinalo rasara a a'pat a uadi', si Melquisedec, sinna' naya ket binindisyunan naya si Abraham, tan binyan naya anamaet ni Abraham nin kakapulo' nin sarban nakalap na sa gira. Mu'na-mu'na, maimatunan tamo a pinangaranan yan “Adi' a mag'uray nin matunong” ta siin a katarusan nan si Melquisedec nin ngaran na. Ket adi' ya et nin Salem a say rabay nin irgwen “Adi' a mamagkamain nin katinekan.”* Saya et, kasan mabasan pakatandaan maipa'ka' konran ama tan ina na, o konran pupuon na, o sa tinmaranaan na tan sa nanganggawan na. Kanya' nin kapada nan Anak nan Dios, magnayon a padi' ya anggan-angga.
Kiten tamo tana no pa'no na kata'gay ni Melquisedec!
Mismo nin si Abraham a tanda' tamo nin sangkata'gayan nin puon tamo, ket nami ya kona nin kakapulo' nin sarban nakalap na sa gira. Anaod, sin saytaw, nigan-gan saray pupadi' nin Judio a puri na ni Levi sa Gugan-gan a naibi kona ni Moises, a nangalap sara nin kakapulo' nin sarban kayamanan ran sarba ran kapada ran Judio. Kinalapan rasara mataman no kapada rasara nin puri na anamaet a lamang ni Abraham. Bale' si Melquisedec, kuntra konra, ambo' naya nin puri ni Levi. Wanin man, nami ya kona si Abraham nin kakapulo'.
Ket anamaet, si Melquisedec, binindisyunan naya a tawon dirin nagpangakuan naya anaod nin Dios, si Abraham. Tanda' bale' nin ka'bawan a si mamindisyon ket mas ata'gay ya dyan si bindisyunan na.
Siti et e, saraytaw saray pupadi' nin pupuri na ni Levi, nangalap saran kakapulo' ket nati saran lamang, bale' si Melquisedec, sa naibarita' maipa'ka' kona a mabasa sa Masanton Kasuratan, mabyay ya et.
Anaet, si Levi, syay puon ra nin sarba ran pupadi' nin Judio a nangalap nin kakapulo'. Bale' sin nami yan kakapulo' si Abraham kona ni Melquisedec, maibarita' anan lamang a nami ya anamaet si Levi kona ni Melquisedec. 10 Maibarita' tamo nin wanin bana' ta, sin nami yan kakapulo' si Abraham kona ni Melquisedec, naisakop nayayna si Levi bana' ta puri naya ni Abraham, mataman nin kai ya et nin naiyanak sin saytaw si Levi.
11 Sawanin, say nikapadi' na ni Aaron a sya puri naya ni Levi, ket gaw'en nin magkuri a Gugan-gan konran tutawo. Ket no mapapteg saray tutawo sa pangingikit nan Dios mangibwat sa nipagkuri nin Gugan-gan ran saraytaw nin pupadi', kai ana kumon matkap a main et nin sakalakon klasi sa nikapadi' na ni Aaron. Bale' matarusan a kai sara nin mapapteg ta mansabtan nan Dios a say nikapadi' nan Uunuren tamo ket kapada nin nikapadi' na ni Melquisedec.* 12 Anaod, no main nin nasilyan sa klasin nikapadi', matkap a main anamaet nin masilyan sa panumbukan maipa'ka' sa sain. 13 Ket ma'kit tamo a nasilyan ana a klasin nikapadi' ta si Sangkata'gayan nin Padi' a man'irgwen tamo ket ambo' nayan puri ni Levi, no kai nangibwat ya sa sakalakon puri. Konan siin nin puri ket kasa et gapo nin nagsirbi sa altar bilang padi' ta 14 naisurat a, si Uunuren tamo, nangibwat ya sa puri na ni Juda. Ket kasa gapo nin naisurat sa Gugan-gan a nipataoy yupa' kona ni Moises maipa'ka' sa pag'in nin padi' mangibwat sa puri na ni Juda.
15 Mas lalon mapalaway nin ma'kit a nasubrayan anay kapapa'sar nin nikapadi' tan Gugan-gan nin mantumbuken no mapanemtem tamo a main anan pinag'in nin padi' a say nikapadi' na ket kapadan nikapadi' na ni Melquisedec. 16 Kai ya nag'in nin padi' bana' ta puri naya ni Levi a siin a panumbukan a nibi nin Gugan-gan, no kai edet, nag'in yan padi' nangibwat sa pakayadi' nin byay a kai nin madaeg nin patiti. 17 Wanin a wanan Dios kona nin mabasa tamo sa Masanton Kasuratan. Wana,
“Si'ka, magnayon ka nin padi' anggan-angga a
say nikapadi' mo ket kapadan nikapadi' na ni Melquisedec.”*
18 Anaod, ginlat ana a panumbukan sa nikapadi' ran puri na ni Levi bana' ta kai nin maiyarak a tutawo konan Dios. Kasan kaalagawan 19 bana' ta kai atamo mapag'in nin mapteg sa pangingikit nan Dios. Ket bana' ta wanin, si Dios, nangikwa yan sakalakon klasi nin nikapadi' ket mas main nin ilalo tamo ta, konan siin nin klasin nikapadi', magwa' tamoynay umarak sa adapan nan Dios.
20 Siti et e: Main nin nisamba na nin Dios sin pinag'in nayan padi' si Jesus!
Sin pinag'in nasara nin pupadi' taw saray pupuri na ni Levi ket kai ya nin sinmamba. 21 Bale' anaod si Dios, sinmamba ya kona ni Jesus nin wana,
“Si'kon si Dios, isamba koyti ket kasan sapo nin mangyadi':
Si'ka, magnayon ka nin padi' anggan-angga.”*
22 Kanya' nin anggan sa sain nin punto ket ginwa' naya si Jesus nin syay mampiga'get konan sitin ba'yon nitarato* na a mabista nin adayo' dyan si gindat.
23 Saya et, abaw saray pupadi' sa nu'na nin klasin nikapadi' ta nasilya-silyan sara no nati yaynay saya. 24 Kuntra si Jesus, bana' ta mabyay ya anggan-angga, kai nin matkap a kasilyan na nin padi'. 25 Ket bana' anaod ta wanin, maisalba nasaran lawas tan peteg a sarban tutawo nin bana' sa pagmamatalek ra kona ket kumadani sara konan Dios. Wanin ta maisa'le' nasara tanan pirmi konan Dios para sa tulong na konra bana' ta mabyay ya anggan-angga.
26 Ket ma'kit tamo a siin a klasin padi' a maibagay para kontamo. Makapaririket ya konan Dios ta sin nagkabyay yan sayay tawodti sa luta', kai ya gapo nin nagkasalanan, tan kasa gapo nin kadukaan nin iti kona. Kasa gapo nin nakairanudan na sa gawa'-gawa' nin tutawon makasalanan. O', pinata'gay ya sa pag'in nan padi' nin kasan kipada itaw sa langit. 27 Kai ya matkap nin nangiprisinta nin da'ton nin inawru-awro bilang konran saray nu'nan Sangkata'gayan nin Padi'. Nangida'ton sara, mu'na para sa kukasalanan ran diri, mi'sa para sa kukasalanan ran tutawo. Siti nin Sangkata'gayan nin Padi' tamo, pini'sa-pi'sa nayna a nipangiprisinta nin masadag nin da'ton para kontamon tutawo sin nibi nan nida'ton a lalaman nan diri. 28 Anaod, saray nag'in nin Sangkata'gayan nin Padi' nangibwat sa nibin panumbukan nin Gugan-gan, abaw a kakapuyan tan pagkurangan ra.
Bale' sin nayadi' ana nin naibi a Gugan-gan, si Dios, tinudo' naya nin sinambawan na a gaw'en nayan Sangkata'gayan nin Padi' a saya a syay si Anak na. Sya, nasubok yayna ket masibulot nan nagwa' nga'min a sarban pakatkapan* ta pigaw nin magsirbi ya lawas nin padi' para konran tutawo na.
* 7:2 Sayti nin maipa'ka' konra ni Abraham tan Melquisedec, mabasa sa Genesis 14:17-20. * 7:11 Hebreo 5:6; 7:17; Kanta 110:4. * 7:17 Kanta 110:4. * 7:21 Kanta 110:4. * 7:22 Mabasa a maipa'ka' konan sitin ba'yon nitarato sa Glusaryo. * 7:28 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Hebreo 2:10,17-18; 5:8-9.