Si Ikatlon Surat na ni
JUAN
Say Maipa'ka' konan Sitin Surat
Siti ket surat naya ni apostol nin Juan konan sayay amigo na a say ngaran na ket Gayo. Si Gayo, ata'gay a butang na sa sayay dupong ran mammemper. Rinayo nayan maong ni Juan bana' ta mantumulong ya konran saray mangingipatanda' nin minsahi a nangibwat konan Dios, a makudti-makodtaw sara sa binubabali. Ket nirikuminda naya ni Juan a saya konran sarayti a say ngaran na Demetrio, kona ni Gayo. Bale' nipau-pau'na na kona ni Gayo a maipa'ka' konan sayay pangulo sa dupong nin ambo' nin mabistay pitatawo na, a say ngaran na ket Diotrefes.
Say Linaman nan Sitin Surat
Pammagalang (1-4)
Tulungan saray mangingipatanda' nin katutu'wan a mangibwat konan Dios (5-12)
Pammakumusta (13-15)
1
Komo Gayo a mampablyen kon peteg,
 
Si'koyti si Juan, a si pangulo ran mammemper*, a mampanurat komo.
Kawa'nan kon amigo, sapa kumon ta mabista lawas a kapapa'sar mo sa byay tan marigsa ka lawas kapada nin pammemper mon magsen. O' ta pinasyan ririket kon nakarnge-karnge' nangibwat konran bubsat nin rinmate' iti nin ibat isen a mandumaer ka kano nin mantumumbok sa katutu'wan nin nangibwat konan Dios tan mampagkabyay kan kumpruntado sa sayti. Si makapaririket ana nin maong nin tuloy kongko ket si matandaan ko a saray a'nak ko sa pammemper ket mampagkabyay saran kumpruntado sa katutu'wan.
Rinayo naya ni Juan si Gayo
Mampablyen kon busat, sain say pagsisirbi mo konra nin saray bubsat a mampakodsen abirno nin ka'ki-ka'kit mo tamo' konra ket mangipa'kit a tutuo ka. Nibari-barita' ra sa dupong ran mammemper iti sin iti sara a maipa'ka' sa ado' mo konra. Ket no dumalan saradsen li' anamana, ipa'kit mo anamanaet li' pa a ado' mo a tulungan mosara sa kappako ra tan byan mosaran matka-matkap ra a syay bagay nin gaw'en konran mampagsirbi konan Dios. Wanin bana' ta mampaku-pako saran ipatanda' ray maipa'ka' kona ni Uunuren tamon Cristo tan kai sara mampangrisibi nin animan a matka-matkap ra mangibwat konran ambo' nin mammemper. Kanya' nin matkap a si'tamo nin mammemper ket tulungan tamo sara ta pigaw nin makakibalatay atamo sa gawa' ran pangingipatanda' nin katutu'wan a nangibwat konan Dios.
Say Pangunguntra na ni Diotrefes sa Kabistawan
Sinmurat ako konan dupong ran mammemper isen, bale' si saya a man'apesen na a syay maunor, sya si Diotrefes, kai na nin akuen a pakauray ko. 10 Ket no mako akodsen li', iliwa' ko li' a sarba nin duka' a man-gaw'e-gaw'en na, say pag'irgu-irgo na nin bula'-bula' a kuntra komi. Anaod, ambo' tamo' et in a man-gaw'en na, no kai edet, kai nasarayna anaod nin akuen a bubsat nin mammemper a maku-makodsen; mamaed ya et nin mangako' konra ket man-galten nasara et sa dupong ran mammemper a nangako' konran sarayti.
Say Nipangirikuminda kona ni Demetrio
11 Mampablyen kon busat, andi' mo nin arigen a duka' a pigagawa' no kai edet, say maabig a arigen mo. Si sayay man-gumwa' nin maabig, ma'kit a anak nayan Dios, bale' si sayay mampangwa' nin duka', kai naya et gapo nakatanda' a Dios.
12 No maipa'ka' anamaet kona ni busat a Demetrio, pirayu-rayo raya nin nga'min ran makatanda' kona. Sa kabibyay na anamaet, ma'kit a mantumumbok ya sa katutu'wan. Mataman si'kami anamaet, wanin lamang a patutu'wan mi maipa'ka' kona tan tanda' mo a tutuoyti nin man'ibarita' mi.
Pammakumusta
13 Abaw et a matkap kon ibarita' komo bale' kai ko nin rabay nin sa surat tamo'. 14 Rabay koy makodsen sa madali' anan awro ket makapag'irgo ata li' nin pirsunal.
15 Mabista kumon lawas a kapapa'sar moyo.
Saray sarba ran bubsat iti, mampakumustawen raka. Pakumustawen mosara anamaet a barang saya konran bubsat isen.
Wanti tana.
* 1:1 pangulo ran mammemper- Sa Griego:si Masiken.