Si Surat na ni
SANTIAGO
Say Maipa'ka' konan Sitin Surat
Siti nin surat ket sinurat naya ni Santiago a busat na ni Jesu-Cristo tan saya yan pangulo ran mammemper intaw sa Jerusalem. Sa angan-angan ket sinurat nayayti sin ba'yo A.D. 50. Surat nayayti para konran mammemper nin Judio nin pinai-paidap tan napala-palakwan nin nako sa nagsikabarang nin lulugar. Man'iyakay na ni Santiago konra no pa'no a matkap nin pigagawa' ra. Wana ket kasan kakanaan nin pagmamatalek nan sayay tawo konan Dios no ambo' nin matunong a pigagawa' na. No peteg nin mampagmatalek ya konan Dios, matkap nin ma'kit ti sa gawa' na.
Nagsikabarang nin tima a nisurat nadti ni Santiago konan sitin surat a bilang say maipa'ka' sa pakasubok tan pakatukso, pamipuruk-purok, pammemper tan mabistan gawa', say pagdadangka' sa pag'iirgo, kadunungan a ibat konan Dios, puon nin pisasangkinian ran mammemper, saray maidap tan mayaman, anos tan pangingitpel sa pakapai-paidap, kadadasal, tan raruma et.
Say Linaman nan Sitin Surat
Pammagalang (1:1)
Say pakasubok nin pammemper (1:2–2:13)
Ipa'kit moyo a pammemper moyo (2:14–5:6)
Bibilin maipa'ka' sa gawa' nin pammemper a maanos (5:7-20)
1
Mampablyen kon Judio nin mantumumbok kona ni Cristo a napadya'dya' tan nataboy nin nako sa saka-sakalakon lugar,
 
si'ko si Santiago a aripen nan Dios tan ni Uunuren a Jesu-Cristo. Surat koyayti komoyo ket iparate' ko a pammagalang ko.
Say Pangingirangep a Siririket
Bubsat ko sa ngaran na ni Cristo, no main nin rumate'-rate' komoyo nin saka-sakalakon pakasari'-sari', akuen moyoyti nin tutuon siririket bana' ta tanda' tamo a no maagwantawan nin pagmamatalek tamo konan Dios ti nin panunubok, magkamain atamon pakababa' nin mangirangep nin animan. Kanya' nin, andi' kumon nin kumapoy a nakem moyo no kai edet, pakaanos kamo anggan bana' sa pangingirangep moyo ket mag'in kustoy nikatawo moyo tan kasan pakabalawan moyo.
Ket no main komoyo a kurang a kadunungan na maipa'ka' sa animan sa kabibyay, matkap a dumasal yan kidawat konan Dios ket byan naya ta maruros a nakem nan mami konran sarban tawo. Kasan duga' no mami ya tan mabulos a kanakman na. Bale' no kidawat yaytin tawo, matkap a masibulot a pammemper na tan andi' ya magdwadwa ta si sayay magdwadwa, kapada nay daluyon sa taaw nin ipadpad nan siri abirno adti. 7-8 Ket sitin tawon ambo' nin napasayay pinanakem na, andi' ya edet milalon mangrisibin animan a mangibwat konan Catawan ta ipa'kit nin kabibyay na a kai na maitudo' no si'noy mantumbuken na.
Rumiriket kamo, bubsat. Rumiga kan si'kan mampagkurang, sa nipangita'gay nan Dios komo sa kapapa'sar a bilang kona ni Cristo. 10 Rumiga kaynamaet nin si'kan mayaman sa nipamatulok nan Dios komo ta say byay mo,* kapada a burak nin rabot, kai nin magnayon. 11 Say rabot, makri' sa masakit a amot nan awro, maragrag anay burak, tan masida' a bista. Wanin anamaet konan mayaman, ma'met nayay byay na sa kapresan nan mampipayaman.
Say Pakatukso
12 Makarma' tan maririket yay tawon makaagwanta nin panunubok ta no nasubok anay pammemper na, makaga'mor yan kurunan kasan raruma no kai say byay a nipangako' nan Catawan konran mangado' kona. 13 Andi' na kumon ibarita' nin si'numan a mampangirangep nin panunubok a wana, “Mantukswen nakon Dios.” Si Dios kai ya matukso nin mangwa' nin duka' tan kai yaynamaet manukso nin si'numan. 14 No kai edet matukso yay tawo no ma'wit tan maitawtaw yan duka' a kaririktan nan lalaman nan diri. 15 No tinmubo' tan nakayamot a duka' a apes, gumungan kasalanan. No nag'uray anay kasalanan, umangga sa patiti. 16 Mampablyen kon bubsat, andi' kamo malingo maipa'ka' sa puon nin pakatukso.
17 Anaod, sarban maong tan kasan pagkurangan a naibi ana tan maibi et ket mangibwat sa ta'gay konan Ama nin namarsan palaway sa langit. Masilyan nin dedlem a palaway bale' si Dios, kai ya gapo nin manguman. Say kimey na anamaet ket kai nin pangibwatan nin dedlem nin kabibyay. 18 Sa bukod nin karabayan na ket mag'in atamon ua'nak na sa nipamataros nan minsahin maipa'ka' sa katutu'wan kontamo. Ginwa' nayti ta pigaw nin naipurok atamon bilang primiron yatab na tan binyan natamon sangkata'gayan a lugar sa sarban pinarsa na.
Say Tutuon Pagkarilihyuso
19 Tanda' moyo in, mampablyen kon bubsat. Kanya' nin matkap tamon adalen a rumnge' tan no mag'irgo atamo, adalen tamon maong tan andi' atamo madali' nin umamot a ulo 20 ta say sager, kai nin makatulong sa tawo ta pigaw nin makapangwa' yan matunong sa pangingikit nan Dios. 21 Kanya' nin gurutan moyo a sarban duka' a gawa' tan galten moyoy duka' a pitatawo moyo. Siaayupa' tan situtulok nin akuen moyoy minsahi nan Dios a sin narnge' moyo, naimula sa nakem moyo. Sain say Sarita' nan Dios a makaisalba komoyo.
22 Sawanin, magkabyay kamon kumpruntado sa minsahi nan Dios. No reng'en moyo tamo' bale' kai moyo nin sunuren, manluku-lukwen moyo anaod tamo' a lalaman moyo. 23 Anaod, si rumnge' tamo' sa sarita' nin kai nayti nin sunuren, kapada nay sayan mampag'ispiho. 24 Kikiten nay bakas na mi'sa yayna mibwat ket tampor a malingwanan nayna a bakas nan na'kit na sa ispiho. 25 Kanya' nin kai sumadag a marnge' moya tamo' ti nin gan-gan a mamin pagkanawanawa kontamo nin gumwa' sa karabayan nan Dios tan kasan pagkurangan. Si tawon mag'adal nin maong tan sumunor konan siti ket bindisyunan naya nin Dios sa sarban gawa' na.
26 No sa angan-angan nan sayay tawo ket alaki anay pammemper na konan Dios bale' kai na madugaan a pag'iirgo na, manluku-lukwen na tamo' a lalaman na ket kasan kakanaan a pagkarilihyuso na. 27 Say tutuon pagkarilihyuso a makapaririket konan Dios a Ama tamo ket, si sayay tawo kai ya nin pasagyat sa duka' nin tutawo. Edet, alilaen nasaran tulungan a ulila tan saray bubbayin balo nin mampatapuen nin mabyat a prublima.
* 1:10 ta say byay mo,- O:ta say iti sa byay,