4
Si Pangingiyarig Maipa'ka' sa Saka-sakalakon Klasin Luta'
Mateo 13:1-9; Lucas 8:4-8
Ni'sa, nako yaynaet si Jesus sa rigrig nan Baybay Galilea ta pigaw nin mangyakay ya. Pinasyan ka'bawan ran tawo nin inmarak. Kanya' nin rinmuran ya sa sayay baluto nin nakapundo ket tinmekre' yadtaw. Saray tawo anamaet itaw sara sa abay. Nangusar yan pangingiyarig* sa niyakay nan abaw nin bubagay konra. Wana,
“Mangrenge' kamo! Main nin sayay magtatalon a nako nin nanabwag nin bini' sa luta' na. Sin man'isabwag nay bini', main nin naika' sa dadalanan. Na'kit rayti nin manuk-manok ket kinnan ra. Main anamaet nin naika' sa babato a iti tamo' sa babo a luta'. Rinumsik nin tampor ta ababo a luta'. Sin na'mutan, nalanes; ket bana' ta kai nin nakayamot nin ararem, nakri'! Main et nin naika' sa lugar a mantubuan nin madiwin didikot. Linmambot nin kinmubpal a madiwin dikot ket nadaeg ti. Kanya' nin kai nin nakabunga. Ket main anamaet nin naika' sa madaem a luta'. Tinmubo' tan inmalaki, ket main nin ginmungan tulumpulo', main nin a'nem a pulo', tan main anamaet nin sanyasot.”
Wana et ni Jesus, “Si'kamon manrumnge', adalen moyoyti nin maong.”
Say Gagara nin Pangingiyarig
Mateo 13:10-17; Lucas 8:9-10
10 Sin nagsiibwat saraynay tutawo, nabati' saray labinrwa pati saray raruman tumutumbok na. Tinepet ra kona no ani a rabay nan ibarita' nin sitaw si pangingiyarig na. 11 Wanan ni'bat ni Jesus, “Si'kamo nin peteg nin mantumumbok kongko, man'aburuyan nakamo nin Dios nin matandaan moyoy maipa'ka' sa pag'aadi' na a kai et nin nipatarusan nangibwat sin nu'na. Bale' konran raruma a kai sara nin tumulok kongko, naibi a pangingiyarig 12 ta pigaw nin sa wanin ket matandaan nin
‘Kikiten rayna man nin kikiten
ket kai ra nin mangkaipurok a mangka'kit ra, tan
marnge' rayna man nin marnge'
bale' kai ra nin man'adalen a pipa'kaan nin mangkarnge' ra
ta no ambo' nin wanin,
mapaba'yo kumon a nakem ra tan mapirduna sara.’*
Si Papalaway na ni Jesus Maipa'ka' sa Pangingiyarig
Mateo 13:18-23; Lucas 8:11-18
13 Mi'sa wana ni Jesus konra, “Kai moya para nin mataros tin pangingiyarig? No wanin, pa'no moyo edet nin mataros a raruma et nin pangingiyarig ey?” 14 “Wanti na e: Say nisabwag nan magtatalon ket Sarita' nan Dios. 15 Saytaw say dadalanan a naikaan nin bini' ket sara a tutawo a nakarnge' sa Sarita' nan Dios. Bale' kapingmatan nako ya konra si Satanas ket nipalingwanan na konra a narnge' ran Sarita' nan Dios.
16 Saytaw anamaet say babato a naikaan nin bini', sara a tutawon maririket nin nakarnge' sa Sarita' nan Dios tan inako' ran tampor. 17 Bale' kai nin nakayamot konra ket kai nin nagnayon ta sin mangirangep sarayna nin pakapaidap tan pammadya'dya' bana' sa nipangrisibi ran Sarita' nan Dios, rinmay'ep sara ket ginurutan rayna.
18 Saytaw anamaet say no adti main nin tinmubo' nin madiwin dikot a naikaan nin bini' ket sara et a tutawon mampangrenge' sa Sarita' nan Dios. 19 Bale' bana' ta kaaburidwan ray kabibyay ra, tan nu'na-nu'nay apes ran yumaman tan magkamain nin nagsikabarang a bubagay, ket nadaeg nin sain a apes ran tumulok sa Sarita' nan Dios, kanya' nin kai ginmunga sa byay ra.
20 Ket saytaw anamaet say madaem a luta' nin naikaan, sara a tutawo nin nangrenge' sa Sarita' nan Dios. Ket rinisibi rayti ket nagtrabaho sa byay ra ket ginmunga nin bilang bini' a main nin ginmungan tulumpulo', a'nem a pulo' tan sanyasot.”
21 Wana et ni Jesus konra, “Main paran manulsol nin lampadawan mi'sa naya nin sakban nin salop o ikwa sa sirong nan katri? Kasa! No kai ikwa nayaynaod sa sayay pangngitukduan. 22 Wanin anamaet sa pangungusar kon pangingiyarig ta sarban adi sawanin ket mag'in li' nin mapala-palaway tan say sikrito anamaet sawanin ket matandaan li'. 23 Kanya' anaod nin si'kamon mampangrenge', adalen moyoy pipa'kaan nin saytin nibarita' ko!”
24 “Adalen moyon maong a marnge' moyo ta no wanin, padmangan nan pakataros nin Dios a pangrerenge' moyo tan ana edet lamu'nan na et a pakataros moyo. 25 Anaod, si tawon man'ipamuspusan nan matarusan a narnge' na, say pakataros na ket malamu'nan; bale' si tawon kai na rabay nin tarusan, mataman nin say tanda' na ket mag'in nin kasa.”
Say Ritrato nin Katutubo'
26 Nami ya anamana nin sayay pangingiyarig si Jesus. Wana, “Say pag'aadi' nan Dios ket maiyarig sa mangyadi' no manabwag yan bini' a sayay magtatalon sa mantalunen na. 27 Mayadi' na nin gaw'en in, pauryan nayna ket ituloy nayna a man-gaw'en nan inawru-awro. Ket rinumsik tana a bini' tan inmalaki. Si magtatalon, kai na nin tanda' no pa'noy nikagwa' nin sayti. 28 Si luta' a namatubo' sa mula. Primiro rumsik, mi'sa gumulong ket ambo' nin ma'teng gumunga. 29 Ket no matua anay bunga, ipayatab nayna ta narate' anay panaon nin pangyayatab.”
Say Iritrato nan Bikoy nin Mustasa sa Israel
Mateo 13:31-32,34; Lucas 13:18-19
30 Wana et ni Jesus, “Ani et bale' a usaren kon pangngiritrato sa pag'aadi' nan Dios, o ani et a pangiyarigan ko? 31 Say iyalawang nin pag'aadi' nan Dios ket maiyarig sa bikoy nin mustasa a sangkadaitean sa sarban bikoy iti sa mundo. Bale' no naimula yayna, 32 tumubo' ya ket mag'in yan sangkaalakyan sa sarban pupising.* Sumanga yan alalaki ket saray manuk-manok, umapon sara kona tan mipugar sara sa sirong nin susanga na.”
33 Abaw et a wantin pangingiyarig a inusar na ni Jesus sa pangangakay na sigon sa angan-anganen nan mababa' ran tarusan. 34 Kasan niyakay na konran tutawo a kai ya nangusar nin pangingiyarig. Bale' no sara-sara tamo' tana nin tumutumbok na, ipapalaway nay sarba konra.
Pinatgen naya ni Jesus a Maksaw nin Tribunada
Mateo 8:23-27; Lucas 8:22-25
35 Sin yinmabi, wana ni Jesus konran tumutumbok na, “Sumaki atamon makodtaw sa rubari'.” 36 Ket rinmuran saraynay tumutumbok na sa baluto ta itaw yaynan gindat si Jesus. Ket linakwanan rasaray tutawo. Main anamaet nin nikialuyon konra nin raruman bubaluto. Sin kapresan ran mansumaki, 37 kapingmatan tribunada ana. Mangkaspakan yaynan daluyon a baluto ra kanya' nin mangkapno' yaynan ranom. 38 Sin sain, si Jesus, mampa'lek ya nin nialunan itaw sa ulin. Ket, pinukaw raya a wanra, “Maistro, kasa para nin kwinta komo a manlumdeg atamoyna?”
39 Ket nibangon ya mi'sa naya nin ginan-gan a tribunada a wana, “Tumgen ka!” tan wana konan taaw, “Pakatinek ka!” Ket tinumgen yay tribunada tan tinminek yay taaw. 40 Ket wana konran tumutumbok na, “Aninay katakrutan moyo! Kasa et nin pagmamatalek moyo!”
41 Pinasyan li'mo ra ket wanra sa saya tan saya, “Ani yaytin tawo a mataman nin si tribunada tan say daluyon ket tumulok kona!”
* 4:2 Say pangingiyarig saya nin alimbawa' mangibwat sa ka'bawan nin bubagay bale' main nin sakalakon katarusan a rabay nan ibarita' maipa'ka' sa sayay mas impurtantin bagay. * 4:12 Isaias 6:9. * 4:32 Si klasi nin mustasa a itaw intaw sa lugar ran Judio ket mas alaki ya dyan say iti sa Pilipinas. Marate' nin a'pat a mitro a kata'gayan na.