7
Say Kaugalian ran Pupuon ran Judio
Mateo 15:1-9
Ni'sa, main nin Pupariseo tan Madudunong sa Gugan-gan ran Judio a rinmate' nin ibat sa Jerusalem a nako kona ni Jesus. Na'kit rasaray umno ran tumutumbok na ni Jesus nin mampangan ana, bale' kai ra nin ginwa' a sigon sa kaugalian sa rilihyon ran Judio a busbusan ra yapo' nin ranom a gamet ra.
Anaod, sarba ran Judio, lalo saraynay Pariseo, kai sara nin mangan no kai ra yapo' nin busbusan nin ranom a gamet ra nin sigon sa akay ran pupuon ra. Mataman et nin no ibat sara sa palingki, no kai ra yapo' nin warsikan a sinaliw ra* kai sara nin mangan. Abaw et a raruman kaugalian nin naimatawan ra konran pupuon ra nin mantumbuken ra bilang sa pangunguyas nin inuman, pangangwan, tan panglutuan.*
Kanya' nin tinepet ra kona nin saraytin rinmate' a wanra, “Ambale' a kai ra nin mantumbuken nin saray tumutumbok mo a uakay a naimatawan tamoyna nangibwat et konran pupuon tamo? Basta mangan sarayna nin kai ra tumbuken a manepeg nin pammusbos ranom sa gamet!”
Ket ni'bat na ni Jesus konra, “Kustoy nipadles na ni Prupita Isaias maipa'ka' komoyo. Mampisantu-santos kamoynaod nin bilang sa wanti sa nisurat na sa Masanton Kasuratan a wana:
‘Saraytin tutawo,’ wanan Dios, ‘raywen rako sa irgo, bale' say kukanakman ra ket adayo' nin tuloy kongko. Kasan kakanaan nin pangrarayo ra kongko
ta uakay ran diri a man'ipatukid ra nin bara'mo nin gugan-gan ko.’*
Peteg a pigagawa' moyoyti say wana ni Isaias ta man-gaw'en moyon kasan kwinta a nigan-gan nan Dios bale' mantumbuken moyoy kaugalian nin tutawo.”
Wana et ni Jesus, “Pinasyan anda' nin padalan moyo sa nipangwa' moyon kasan kwinta sa nigan-gan nan Dios sa tanay matumbok moyoy uakay ran pupuon moyo 10 ta wanti e: Si prupita Moises, nisurat na a wana nin Dios, ‘Igalang ma si ama mo tan si ina mo,’* tan wana, ‘Si si'numan a mamaduka' nin ama o ina na, kasan sapo nin patyen ya.’* 11 Bale' si'kamo, say man'iyakay moyo ket sakalako. Bilang konan siti e: Konan sayay tawo, sa magwa' nan ibin tulong konran mangatua na, wamoyo ket ibada' nayna konra a sayti ket nigagara nayna nin ida'ton konan Dios* kanya' nin kai na anayti nin maibi nin tulong konra. 12 Ket sa sain nin akay moyo kai yayna nin maaburuyan nin ikana' na in konran mangatua na. 13 Yupa' sa sain nin uugali' a man'iyakay moyo, man-gaw'en moyon kasan kwinta a Sarita' nan Dios. Anaod, abaw et a wanti nin man-gaw'e-gaw'en moyo.”
Say Mamagkasalanan konan Sayay Tawo
Mateo 15:10-20
14 Pinakadani nasara ni Jesus kona a abaw nin tutawon itaw tan wana konra, “Reng'en rako nga'min tan tarusan moyoy ibarita' ko. 15 Ambo' a say sumrep konan sayay tawo a puon nin pagkakasalanan na, no kai say duka' a mangibwat sa nakem na. 16 Kanya' anaod nin si'kamon mampangrenge', adalen moyoy pipa'kaan nin saytin nibarita' ko.”*
17 Linakwanan nasara ni Jesus a tutawo tan linmuob ya sa bali. Tinepet ran tumutumbok na no ani a rabay nan ibarita' konan sitaw si wana. 18 Ket wana ni Jesus, “Ani, kapada ran raruma ket kai kamo et nin makataros? Kai moyo para nin maamingaw a say sumrep konan sayay tawo ket ambo' in a mamagkasalanan kona? 19 Wanin ta say kanen ket kai nin mako sa nakem na no kai edet, sa tyan na ket lumiwa' a lamang.” Konan siin nipatarusan na ni Jesus a sarba nga'min nin ma'kan ket kai nin mamagkasalanan no kai edet, magwa' nin kanen.
20 Wanan nituloy ni Jesus, “Say mangibwat sa nakem nan tawo, sayti a mamagkasalanan kona. 21 Wanin bana' ta sayti e ket mangibwat sa kanakman nan tawo: duka' nin kukaisipan, sarbaynan klasin ambo' nin manepeg nin pirararay, pananakaw, pangmamati, 22 pammabayi o kilalaki, kaaguman, pangngawa' nin sarbaynan kadukaan, pananaktika, gawa'-gawa' a kasa gapo nin pagdadangka', imbel, pammaduka', karangasan, mipara-parabulas. 23 Sarba nga'min nin saytin kadukaan ket mangibwat sa nakem nan tawo tan sayti ket mamagkasalanan kona.”
Say Pammemper nan Sayay Babayin Ambo' nin Judio
Mateo 15:21-28
24 Sawanin nibwat yadtaw si Jesus tan saray tumutumbok na tan nako sara sa sayay lugar nin adani sa syudad nin Tiro tan Sidon. Niikap ya sa sayay balidtaw. Kai na kumon nin rabay a matandaan ran tutawo a itaw ya, bale' natandaan ran lamang. 25 Main itaw nin sayay babayi nin si daite' et nin anak nan babayi ket nasrepan yan ispiriton duka'. Sin natandaan nan itaw ya si Jesus ket nako yan tampor itaw kona tan nanalimukod ya sa adapan na 26 tan nikidawat yan inganga'do a palakwanen nayay ispiriton duka' konan anak na. Bale' siti nin babayi, ambo' yan Judio ta niyanak yadtaw sa lugar nin mangaran Sirofenicia. 27 Kanya' nin wana ni Jesus a sayay alimbawa', “Kai bale' nin magwa'. Matkap misarayna yapo' nin pakanen a a'nak, ta ambo' nin manepeg a kalapen a kanen ran a'nak tan ipakan konran tuwe'.”
28 Wana anamaet nin ni'bat “Tutuo in say wamo, Ser, bale', mataman anamaet nin saray aso sa sirong nin lamisawan ket kanen ray pasi' ran a'nak.”
29 Ket wana ni Jesus kona, “Mabista ya in si ubat mo. Ket bana' konan siin, sumubli' kayna sa bali mo. Si ispiriton duka' ket linmakwan yayna konan anak mo.”
30 Ket nugot yayna sa bali na a babayi, ket na'kit nayay anak na nin nakaida' sa idaan na, tan natarusan nan linmakwan yaynay ispiriton duka' kona.
Pinaanda' naya ni Jesus a Tawon Telek tan Umel
31 Nibwat yaynadtaw si Jesus sa Tiro. Linmabas ya sa Sidon tan sa Decapolis. Sin rinmate' ya sa sakop nan Baybay Galilea, 32 main nin tutawon nangiyater kona nin sayay lalakin telek tan umel. Ket dinawat ra kona ni Jesus nin ipababo nay gamet na kona ta pigaw nin paandaen naya. 33 Sin sain ket nikadayo' naya ni Jesus konran tutawo. Ket sinurot nan garamay nay tutulyan nan lalaki, mi'sa linmuda' ya tan inapros nayay dila' nan tawo. 34 Kaaram tinmangar ya si Jesus sa langit tan sinma'wet ya tan wana, “Effata,” a say rabay nan irgwen, “Maabryan.”
35 Ket tampor a makarnge' yayna tan makairgo yaynan mapalaway nin ambo' yaynan umel taw si tawo. 36 Binibilin nasaran maong ni Jesus a tutawo nin andi' rayti nin ibari-barita' sa abirno nin si'no. Bale' no ka'no nasara nin binibilin, lalo rayna edet nin nibari-barita'. 37 Wanin anan tuloy a nipaka'ngap ran nakarnge' ket wanra, “Sarba nga'min nin man-gaw'en na ket mabista! Mataman nin saray telek ket mapangrenge' nasara tan saray umel ket mapag'irgo nasara!”
* 7:4 no kai…sinaliw ra- Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket wanti a wana:no kai ra yapo' nin warsikan a lalaman ra. * 7:4 Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket nailamo' a wanti:tan idaan. * 7:7 Isaias 29:13. * 7:10 Exodo 20:12; Deuteronomio 5:16. * 7:10 Exodo 21:17; Levitico 20:9. * 7:11 nigagara…konan Dios- Sa Griego:corban. * 7:16 Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket kasa yaytin birsikulo.