11
Saray Rway Magtistigos
Ket, binyan nakon si sayay anghil nin sayay anron baston nin ipanukat tan nibarita' na kongko, “Keen ma nin sukaten a ketegan nin si Sangkasantusan nin Lugar nan Dios tan si altar. Isakop mosara a mampangrayodtaw bale' andi' moyna nin isakop a rikor nan masanton lugar bana' ta naipudir anayti konran tutawon kai nin mangalilbi' konan Dios. Italma-talmak* raya a Masanton Syudad sa luob nin a'pat a pulo' tan rway bulan.* Bale' ibaki' kosara a lamang konra a rwa ray tistigos ko nin mamatutuo nin maipa'ka' kongko. Langgutsi* a seket ra tan sa luob nin saytin sanribo tan rwanyasot tan a'nem a pulo' a awro, ipata-patanda' ra a ipatandaan ko konra.”
Saraytin rwa nin mamatutuo, ket saray rwan tawo nin iti sa adapan nan Dios a syay Uunuren a mag'uray sa intiron mundo. Sarayti ket saray nipadles a bilang rway kayon olibo* tan rwan pammatukduan nin lampadawan. No main nin si'numan a mangapes nin manusudi konra, lumiwa' a apoy sa bebey ra ta pigaw nin puuran ya. Matkap yan patyen nin wanin a si'numan nin manusudi konra. Main nin pakayadi' ran kai ya gapo nin parapegen sa leleg nin panaon ran mangipatanda' nin nipatandaan nan Dios konra. Main et nin pakayadi' ran pagbaliwen nin daya' a ranom sa susubor. Wanin et a lamang a main nin pakayadi' ran dusawen saray tutawo a pangibwaten ran magkamain nin animan a klasi nin sarot sa ka'numan a rabayen ra.
Ket saytaw li' no nayadi' rayna nin nipatanda' a nipatandaan nan Dios konra, main li' nin makapali'mon ayep a umarwas itaw sa priswan nin ubot ket, labanan nasara. Ket talwen tan mapati nasara. Ket say bangkay ra, itaw tana sa kalsada nan si bantog a syudad. Siti nin syudad ket masabtan yaynan lamang nin “Sodoma” tan “Egipto” tan itaw yan lamang nin nipasak sa kudos a Uunuren ra. Sa luob nin tulo tan kapiknga' nin awro ket keen ra kikit-kikiten nin tutawon mangibwat sa sarba nin daya', puri, sarita' tan nasyon, a bangkay ran itaw sa kalsada ket kai ti maaburuyan nin itabon. 10 Ket saray tutawo sa mundo, magpista sara nin miririga tan byan ran rigalo a saya tan saya bana' sa ririket ra sa nikapati ran sarayti nin rway tistigos nan Dios. Wanin bana' ta pinadya'dya' rasaran maong nin saraytin rwa. 11 Bale' mayadi' a tuloy awro tan kapiknga', byan nasara li' nin inanawa nin Dios ket mibangon saraynan mabyay. Ket sarba ra li' nin maka'kit ket pinasyan li'mo ra. 12 Kaaram, main li' nin marnge' ra nin busis mangibwat sa langit a wana konra, “Muli' kamodti.” Ket iyuli' sara sa langit nin iti sa gunem a mabantayan ran kalaban ra. 13 Sa sain, rumayon nin pinasyan kasaw ket masida' a kakapulo' nan syudad tan pitunribo saray mati. Pinasyan li'mo ran saray mabati' nin nabyay ket itandudo' rayay ngaran nan Dios a mampag'uray nin mangibwat sa langit.
14 Ket sain a ikarwan makapali'mo nin dya'dya'. Bale' anaod, saya et a sumunor anan mangyadi'.
Pinatnoy yay Trumpita nin Tarana' nin Ikatlon Makapali'mo nin Dya'dya'
15 Kaaram, pinatnoy nayan ikapiton anghil a trumpita na ket main nin narnge' nin maksaw nin busis itaw sa langit a wanra,
“Mangibwat sawanin, kasaynan raruman mag'uray sa mundo
no kai si Uunuren tamo tan si tinudo' nan Cristo.
Mag'adi' ya anggan-angga.”
16 Ket, saray rwampulo' tan a'pat a pupangulo nin nakatekre' sa adapan nan Dios, linmukbob sara tan rinayo rayay Dios 17 a wanra,
“Uunuren a Dios a Makapangyayadi' sa sarba, a
si'ka ket main kayna sin saytaw et sin tarana', tan main ka et sawanin,
kisalamatan mika ta
inusar moy makapaka'ngap a pakayadi' mo,
tan tinmarana' kaynan mampag'uray sa luta'.
18 Saray kuntra komo ket pinasyan sager ra komo,
bale' narate' ana a panaon nin ipa'kit mo a makapali'mo nin sager mo konra,
tan say panaon a sintinsyawan mosara a nunati ana.*
Sawanin anan lamang a panaon a gun-gunawan mosaray uaripen mo
a saray prupita mo tan saray tutawo mo. Sarayti ket mampangigalang sara komo,
ata'gay o ayupa' sara man.
Sawanin anan lamang a panaon a sidaen mosara a
sarba ran nanida' nin tutawo sa sangkamundwan.”
19 Ket naabryan yay Sangkasantusan nin Lugar nan Dios itaw sa langit, ket na'kit yadtaw a kaban nin nangwan nin kataratwan. Kapingmatan, kinmidla-kidlap a kimat, ryawryawan, nararkib a kudor, rinmayon tan rinmapeg nin gulpi nin yilo.
* 11:2 Lucas 21:24. * 11:2 Sitin kaanrwan nin panaon, main nin raruman nipamarita' a mabasadti konan sitin libro sa 11:3 tan 12:6,14; 13:5; tan sa Daniel 7:25; 12:7. * 11:3 Sa kaugalian ran Judio sin nu'nan panaon, misket saran langgutsi a tutawo ta pigaw nin ipa'kit ran mabereng sara. Sayti a kasabyan nin isket ran prupita laloyna no main nin mabyat a ipatanda' ra ket matkap ray magbabawi' nin tutawo. * 11:4 Zacarias 4:1-14. * 11:18 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Nipadar 20:11-15.