22
Ket, nipa'kit naya kongko nin anghil a ilog a ibwatan nin ranom a mamin anggan-angga nin byay a iti konan Dios. Pinasyan lino nan bilang kristal. Siti si ilog ket man'umagos ya nin mangibwat sa truno nan Dios tan si Karniro nin dumalan ya sa kabutlayan nan kalsada nan syudad. Sa midmang rigrig nan ilog ket main nin puon nin kayon mamin byay. Gumungayti nin milabinrwa sa sayay taon, mi'sa* binulan-bulan. Say bulong ket man'usaren nin ipamaanda' konran nagsikabarang a tutawo.* Kasayna gapon saytaw say panunusa a nisamba na intaw nin Dios.*
Si truno nan Dios tan nan Karniro ket itaw sa syudad, ket saray tutawo nan Dios, mampagsirbi sara kona tan ma'kit ra a rupa na, tan si ngaran na, maisurat ya sa waleng ra. Kai anadtaw nin yumabi, ket kai rayna matkap a tyo' o say palaway nan awro bana' ta si Uunuren a Dios a mamalaway konra. Kipag'uray sara kona anggan-angga.
Ket, wana kongko nin anghil, “Sarban saytin nibari-barita' komo ket tutuo tan peteg a mapagmatalkan. Wanin ta si Uunuren a Dios nin mampamaki' konan Ispirito nan mangipatyo' nin kanakman ran prupita na, ket syan lamang a namaki' nin anghil nan ipatandaan na konran tutawo nan mampagsirbi kona a matkap nin mangyadi' ana sa ambo' anan ma'teng. Ibarita' nan Catawan konra,
‘Anaod, sa ambo' ana nin ma'teng ket mako akoynadsen! Ket makarma' yay tawo nin mantumulok sa naipadles iti.’ ”
Say Pammatutuo na ni Juan sa saytin Naisurat
Si'ko a si Juan, narnge-narnge' tan na'ki-na'kit koyti nin bubagay a naisurat iti. Ket sin nayadi' koynayti nin narnge-narnge' tan na'ki-na'kit, linmukbob ako sa adapan nan anghil nin nangipa'kit kongko ta pigaw nin raywen koya. Bale' wana kongko,
“Andi' nako nin raywen! Si Dios a raywen mo! Wanin ta saya ako anamaet a lamang nin mampagsirbi konan Dios nin kapada mo tan saray kapada mo a saray prupita tan sarba ran saray mantumulok sa naisurat iti.”
10 Ket wanan nituloy,
“Andi' ka nin misasaet maipa'ka' sa naipadles nin naisurat iti, bana' ta say sarba ket mangyadi' ana li'. 11 Ket ta wanin anaod, saray mampangwa' nin duka', ituloy ray pangngawa' ran duka', tan saray say kabibyay ra ket nikasama', ituloy ray kabibyay ran nikasama'. Sara bale' a say man-gaw'en ra ket maabig, ituloy ray pangngawa' ran maabig, tan saray lison naikana' konan Dios, ituloy ray lison naikana' konan Dios.
12 Wana ni Jesus,
‘Anaod, mako akoynadsen sa ambo' anan ma'teng! Ket no mako akodsen, awit ko a manepeg nin tubale' sa barang saya nin dipindi sa ginwa-ginwa' ra. 13 Si'ko a mansabtan nin Alpha tan Omega, tan main akoyna sin nu'na tan main ako et li' anggan kalansuyutan. Si'ko et a tarana' tan kala'pusan nin sarban bagay.
14 Makarma' saray mampalinisen ray seket ra.* Bana' konan siin, magkamain sara nin kanepegan nin sumrep sa purta nan syudad tan mangan nin bunga nan kayon mami nin byay. 15 Bale' kai sara li' nin pasrepen sa syudad a say nikasama' a man-gaw'e-gaw'en ra. Sarain saray manggagamod, saray kiraray sa ambo' ran asawa, saray mangmamati, saray mangrarayon dios-dios, tan saray maririktan sa pibula'-bula' sa irgo tan sa gawa'-gawa'.
16 Si'ko nin si Jesus a namaki' kona nin sayay anghil ko ta pigaw nin patutu'wan koytin bubagay komoyon mammemper para sa kaabigan nin dudupong moyo. Si'koy si nipadles a puri na ni Adi' a David tan si'ko a mansabtan nin kabuntatala' a ma'kit no kabubuklas.’
17 Si Ispirito nan Dios tan si nubya,* wanra, ‘Para!’
Ket sarba ran nakarnge' nin siti wanra anamaet, ‘O', para!’
Si si'numan a milata', matkap a umarak ya
ta pigaw nin makainom yan kasan bayad nin ranom a mamin anggan-angga nin byay a iti konan Dios.”
18 Si'ko nin si Juan, pammatalad koyti komoyon sarba nin nakarnge' sa nipadles iti sa sitin libro:
Si si'numan a manglamo' sa naisurat iti, si Dios, lamu'nan nan panunusa na a pammadya'dya' a naibarita' iti. 19 No main anamaet nin si'numan a baw'asan na a nipadles nin naisurat iti, si Dios, galten na a kanepegan nan kipangan nin bunga nan kayon mamin byay tan say kanepegan nan miikap itaw sa syudad nan Dios a naibarita' iti.
20 Si mampamatutuo sa sarban sayti wana,
“Peteg a mako akoynadsen sa ambo' ana nin ma'teng!”
Peteg a wanin. Pari ana, Uunuren a Jesus.
21 Sapa kumon ta maga'muran moyon sarba a bindisyon na ni Uunuren a Jesus.*
* 22:2 Gumungayti…taon, mi'sa- O:Gumungayti nin labinrway klasin bunga, mi'sa. * 22:2 Genesis 2:9; 3:22; Ezekiel 47:12. * 22:3 Mabasa et a maipa'ka' sa sayti sa Genesis 3:17-19. * 22:14 Say rabay nin irgwen ket man'ipatutuo ray kasalanan ra ta pigaw nin sayti ket maglat (Nipadar 7:14). * 22:17 Siti si nubya ket ritrato rayan mammemper kona ni Jesu-Cristo. Mabasa moyoyti et sa Nipadar 19:7-8. * 22:21 Sa raruman nikaisurat nan siti sa Griego ket nailamo' a wanti:Amen.