4
Si Nakatekre' sa Truno
Kayadi' nin nipa'kit in kongko, main anamana nin sakalako nin nipa'kit kongko. Anaod, main nin purta sa langit nin nakaabri. Narnge' koyaytaw anamana si busis nin narnge' ko intaw a bara'mon tunoy nin trumpita. Wana kongko,
“Muli' kadti ta ipa'kit ko komo a matkap nin mangyadi' ana sa adapen nin awro.”
Ket kapingmatan ana, ni'ras nakodtaw sa langit nin Ispirito nan Dios. Ket, main nin na'kit ko nin truno a main itaw nin nakatekre'. Sitaw si nakatekre', kumidlap a bakas na nin bilang mablin bubato a mantawagen nin haspe tan kornalina. Sa libed nan truno ket main nin kabunlalakaw a kumidlap nin bilang sa mablin bato a mantawagen nin esmeralda. Sa libed nan truno ket main a lamang nin rwampulo' tan a'pat ray sakalako et nin truno a main nin nakatekre' nin rwampulo' tan a'pat ray pupangulo. Nakaseket sara nin maputi' tan nakurunawan sara nin balitok. Itaw sa truno ket kumidla-kidlap a kimat nin kaaluyon a mababyeg a tunoy nin kudor. Sa adapan nan truno ket main nin pito ray mandumta nin tyo' a sayti a piton paka'kitan nin pakayadi' nan Ispirito nan Dios. Sa adapan na anamaet nin truno ket main nin bara'mon taaw nin sarming a malinon bilang kristal.
Sa libed nan truno sa sarban riking na ket itaw sara a a'pat ray mabyay a pinarsa a say lalaman ra ket napno' nin mata sa adapan tan sa gurot. Si pinarsa sa u'na, say bakas na ket bilang nin leon; si ikarwa ket bilang nin baka; si ikatlo ket say rupa na, bilang nin tawo; tan si ika'pat ket bilang yan manlumpad a agila. Saraytin a'pat nin sibibyay a pinarsa, si barang saya konra ket main nin a'nem ray pakpak na tan napno' nin mata a lalaman na pati sa rarem nin pakpak na. Si kasan painawa nin gawa' ra sa awro tan yabi ket say magkanta a wanra,
“Masantos yay Makapangyayadi' sa sarba a Dios.
Syay Uunuren nin Masantos nin kasa gapon makakipada kona.
Main yayna sin saytaw et sin tarana',
main ya sawanin,
tan main ya anggan-angga.”*
Man'alilbien ra a kata'gayan nan si nakatekre' itaw sa truno a mabyay ya anggan-angga, tan mampagalangan raya tan mampakisalamatan raya. Ket no saytaw no man-gaw'e-gaw'en ra in, 10 saraytaw saray rwampulo' tan a'pat a pupangulo, lumukbob sara sa adapan na nin truno a manraywen rayaytaw si nakatekre' itaw nin mabyay anggan-angga. Ibul'is ran ibi a kuruna ra sa adapan nan truno leleg a wanra,
11 “Si'kay Uunuren tan Dios mi.
Maikana' a ipata'gay tan igalang ka
tan alilbien a pakayadi' mo.
O' a ta si'ka a namarsa nin sarba.
Bana' ta siin a rabay mo,
naparsa tan main ana a sarba.”
* 4:8 Bilang sa nibarita' iti a mabasa sa Isaias 6:2-3.