16
La colecta para los hermanos
Yureca, mësacuabi Riusu bain bonse caracua, Jerusalén huë'e jobo ba'icuare ro'tajën, Curire huëoni bacuana ro insini saoñu cajënna, mësacuani ñaca yihuoguë quëayë yë'ë. Riusu bain jubëan Galacia yija ba'icuani guansese'e'ru güina'ru yo'ojë'ën mësacua. Si'a semana, Riusu ta'yejeiye ba'i umuguse ba'iguëna, mësacua curi coni baye, Riusu insise'e caguë, ja'anre cuencueni, mësacua insiye poreye'ru ca'ncona re'huani, yë'ë ti'añe tëca bani ëjojë'ën. Ja'nca bani ëjotoca, mësacua curi insija'yete ja'ansirën saoye poreja'cua'ë. Ja'an curire huëoni re'huama'itoca, yë'ëbi ti'anguëna, si'a curire te'e jëana huëoye ai jëjaji. Ja'nca sëani, mësacuabi ba curire bojora'rë huëoni re'huajënna, yë'ëbi ti'anni, ba curire mësacua bain cuencuesi'cuana jo'cani, Jerusalenna saocaija'guë'ë. Mësacuabi cajënna, Jerusalén bainni utire toyani insiguëna, bacuare saocaija'guë'ë yë'ë. Ja'an curire insini saojën, yë'ëre'ga saoye yëtoca, yë'ë'ga mësacua bain saija'cua naconi te'e saija'guë'ë yë'ë.
Planes de viaje de Pablo
Yureca, mësacuani ëñaguë saija'yete cato, ru'ru Macedonia yijana ganijani, ja'nrëbi yo'je, mësacuani ëñaguë saija'guë'ë yë'ë. Ja'nca ëñaguë saiguëbi porenica mësacua naconi zoe ba'iye yëyë. Yequërë ocorën carajeiye tëca mësacua naconi ba'ija'guë'ë yë'ë. Ba'ini, ja'nrëbi se'e sai bi'raguëna, mësacuabi yë'ëre bojojën, yë'ëre re'oye despidiejën saojë'ën. Yurera, choa umuguseña se'ga mësacua naconi ba'iye yëma'iguëbi yureña mësacuana ëñaguë saima'iñë. Quë'rë zoe ba'iye yëguëbi jë'te saiyë, Riusubi ënsema'itoca. Yureca, Efeso huë'e jobore ba'iguë, Pentecostés fiesta umuguseña tëca ba'ija'guë'ë yë'ë. Riusu yo'ore ai re'oye yo'oye poreguëbi yureña yo'oni tëjiza caguë, ënjo'ona bëayë. Riusu yo'ore yo'oguëna, ai bainbi yë'ëni je'o bani, yë'ëre ënse ëaye yo'ojën ba'iyë.
10 Ja'nca bëaguëna, yë'ë gajeguë Timoteobi mësacuana ti'antoca, baguëni bojojën, baguëni re'oye cuirajën ba'ijë'ën. Baguë yua yë'ë yo'oye'ru Riusu yo'ore güina'ru yo'oguë ba'iji. 11 Ja'nca sëani, mësacua jubë ba'icuabi baguëni ëñama'iñe ëñotoca, bacuare bëiñe yihuojë'ën. Mësacua si'acuabi baguëte re'oye conjën, baguë ganija'ñete ro'ijën, baguëni bojojën, yë'ëna go'yaye baguëte raojë'ën. Baguë, baguë gajecua naconi raiye ëjoguëbi mësacuani ja'nca raoye señë yë'ë.
12 Mai te'e gajeguë Apolos hue'eguëte cato, baguëni coca cahuë yë'ë. Më'ë, më'ë gajecua naconi Corinto bainni ëñaguë saijë'ën caguëta'an, mësacuani ëñaguë saiye yureña gare poremaji'i. Riusubi yequë yo'ore guanseguëna, ja'an yo'ore yo'oye baji. Ja'nca baguëbi baguë poreye'ru mësacuani jë'te ëñaguë saiyë, cabi baguë.
Saludos finales
13 Yureca, maini je'o baguë Satanás hue'eguëbi maini ai gu'aye yo'oye ro'taguëna, mësacua ëñajën ba'ijë'ën. Cristoni quë'rë si'a jëja recoyo ro'tajën, baguë tëani baja'ye cani jo'case'ere gare huanë yeye beoye ba'ijë'ën. Quë'rë jëja recoyo re'huajën, Cristo coñete ro'tajën, zupai huati saoni senjoñe porecua ba'ijë'ën. 14 Si'a mësacua yo'o ma'carëan yo'oto, yequëcuani oijën coñe se'gare ro'tajën, mësacua yo'o ma'carëanre yo'ojën ba'ijë'ën.
15 Yureca, yë'ë bain sanhuë, Estéfanas hue'eguëte cato, baguë, baguë te'e bain naconi Jesucristoni si'a recoyo ro'tajën, si'a Acaya yija bain ro'taye'ru quë'rë ja'anrë ro'tajën baë'ë. Ja'nca si'a recoyo ro'tajën, Cristo bainreba ba'icuani yo'o coñe se'gare baza cajën, ja'nca jo'caye beoye yo'o conjën ba'iyë bacua. 16 Ja'nca ba'ijën, Estéfanas, yequëcua Jesucristoni yo'o coñe'ru ba'icua, ja'ancuabi yo'o cajënna, mësacua'ga Jaë'ë cajën, bacua caye'ru güina'ru yo'o conjën ba'ijë'ën. 17 Yureca, Estéfanas, Fortunato, Acaico, bacuabi yë'ëni ëñajën raijënna, ai bojoguë ba'iyë yë'ë. Yë'ë yua mësacuani zoe ëñama'iguëbi bacuani ëñani bojoguë, mësacuani cu'e ëayete se'e oimaë'ë yë'ë. 18 Bacua yua mësacuani recoyo bojo güeseye'ru yë'ëre'ga ai recoyo bojo güesejën raë'ë. Mësacua yua ja'ancuani, yequëcua güina'ru ba'icuani re'oye ëñajën ba'ijë'ën.
19 Yureca, Cristo bainreba jubëan Asia yijare ba'ijën, mësacuani saludaye cahuë. Aquila, Prisca, ba Cristo bainreba jubë, bacua huë'ena ñë'cacua, si'acuabi mësacuani saludajën, mai Ëjaguëni te'e bojojën ba'ijë'ën cani, mësacuana saoyë bacua. 20 Jesucristo bainreba ba'icua si'acuabi mësacuani te'e saludaye cahuë. Ja'nca sëani, mësacua yua Jesucristoni te'e recoyo ro'tajën, sañeña su'ncajën saludajën ba'ijë'ën.
21 Yë'ë, Pablo hue'eguëbi mësacuani utire toyaguë, yë'ë saludayete te'e ruiñe toyani saoyë yë'ë. 22 Bain hua'nabi mai Ëjaguëni yëye beoye ba'itoca, Riusu bënni senjosi'cua ba'ija'bë. Yureca, mai Ëjaguë te'e jëana ti'anja'guë cayë.
23 Mai Ëjaguë Jesucristobi mësacuani re'oye ëñani, conreba conja'guë cayë. 24 Mësacua si'acuani bojoguë ro'taguë, mësacuani ai yëreba yëguë ba'iyë yë'ë caguë, mësacuani coca cani saoyë yë'ë. Ja'nca raë'ë. Amén.