2
Jisas me tape'i sahe temeniyeye ne lo peri au te'eteye.
Sosu a'i pe kaiyemo mo, ane fene ma'e Owane Sitewi lo peri au te'e fiyariyei ne fai su, ane fene ma'e peri kuseriyei a'i au te'e ta'ame. Ane fene ma'e awei lo marepi wisere pefine a'i se au te'e ta'ame. Ane marepi tutawe a'i totesiya, “Ane fene ma'e Jisas Krais me tape'i sahe temeniyeye ape, au te'e fiyarinamite. Peri tere'e tere'e ane au te'erowata.” Ane fene ma'e au te'eteye su, tahe ano pere'e a'i iroteye. Ane marepi atoweiye a'i ne. Sosu aiwawe tahe pa'are ano erasi a'i auseriyenamiteye. [Ap 18:9; 2 Ko 10:1] Ane peri ano fene ma'e au te'e fiyariye su, peri pisa'i a'i ano se, marepi fene lo tore ani ta'ame. Ahowa, peri ano se Owane Sitewi lo Hepene Wara'i a'i lo kairefiyeyei lai fene ma'e au te'e atuatu areiyeteye. [1 Te 1:5] Fene Owane Sitewi lo peri wanu umasinamiteye su, fene awei lo marepi wisere a'i se tei ta'ame. Ahowa, fene Owane Sitewi lo kairefi se teinamiteye.
Hepene Wara'i a'i marepi wisere a'i nomo ma'e ausiya.
Nomo Owane Sitewi lo peri au te'esiya su, nomo marepi wisere a'i se lu taune ma'e Owane Sitewi sahe tei kairefiyenamisiya ape, au te'e fiyarisiya. Marepi wisere a'i ape pereye nowe eite se ta'ama. Marepi wisere a'i ape awei lo lu owane pereye irosiya ape, ma'e fai ta'ama. Awei lo lu owane werese po'uterowa. Ahowa, nomo Owane Sitewi lo marepi wisere a'i fareyareye ape, au te'e fiyarisiya. Owane Sitewi lo marepi wisere a'i fareyare a'i ape, Owane Sitewi lai tu naifa weriyei weriyei nomo ma'e au atuatuwei ne au te'e naneiteye. Serai nomo le ne tote tawesiye su, le marepi pefine a'i lo, nomo ne auwe. Serai nomo marepi werese lo siye so'oruwerowa. Awei lu owane werese, pereye nowe eite se irosiya ape, Owane Sitewi lo marepi wisere fareyareye a'i, lowe werese so'oru ta'ama. Lowe Owane Sitewi lo marepi wisere a'i, fareyareye a'i ape, ani so'oruweye su, lowe Meni Owane Pefine nomo lo, mitaiyeyei erasi se hire ma'e itorai ape, lowe le me tape'i sahe aine tera'e ta'ame. Ahowa, tu naifa weriyei meni ta Owane Sitewi lo peri apou leseye,
“Etiri werese nihe nomo lo se siye ta'ame ape, etiri werese apaniye nomo lo se wanu ta'ame ape, etiri werese marepi nomo lo papu wi ta'ame ape, etiri werese ape mo Owane Sitewi lai lu taune werese ma'e le ne marepi tote wawesiyenamisiya ape, au ta'uwe naneirowa.” Ais 64:4
10 Nomo ma'e, Owane Sitewi lo marepi umasinamisiya ape, Owane Sitewi lai etiri ape mo Hepene Wara'i a'i lo se nomo ma'e au te'e atuatuwe.
Owane Sitewi lo Hepene Wara'i a'i etiri werese ape mo nehi siye etinamisiya. Ei, le Owane Sitewi lo marepi werese aiwawe a'i nomo ma'e au te'e atuatunamisiya. 11 Meni ta marepi topo lo siye so'oruwesiya awere? Hepene topo lo ape, marepi hepene lo papu irosiya ape, le marepi topo lo a'i siye so'oruwesiya. Sosu aiwawe a'i lu taune werese Owane Sitewi lo marepi so'oru ta'ama. Ahowa, Owane Sitewi lo Hepene Wara'i a'i lai Owane Sitewi lo marepi werese so'oruwe tepa'asiye tene! 12 Nowe pereye eite se Owane Sitewi lai nomo ma'e Hepene Wara'i a'i lo, Owane Sitewi ma'e fai ape, eimawesai. Nomo awei lo sepei ani ta'ame. Etiri werese a'i Owane Sitewi lo Hepene Wara'i a'i, nomo ma'e auwe ape, le nomo ma'e au te'e atuatu areiyenamisiya. Serai nomo Owane Sitewi lo marepi siye so'oruwerowa.
13 Etiri ape mo, nomo lai au te'e fiyarisiya ape, awei lu tamo marepi wisere a'i lo se nomo ma'e au te'e atuatu ta'ame. Ahowa, Owane Sitewi lo Hepene Wara'i a'i nomo ma'e peri ape ne au atuatusiya. Le Owane Sitewi lo marepi pefine a'i sosu peri pefine werese a'i omo hire ma'e itorai ape, nomo lu taune ma'e Hepene Wara'i a'i lo irosiya ape, au te'e atuatu areiyesiya. 14 Awei lo lu werese, lowe Owane Sitewi lo Hepene Wara'i a'i lo etiri werese siye so'oru ta'ama. Ahowa, le apou totesiya, “Owane Sitewi lo Hepene Wara'i a'i lo etiri werese meremereye a'i ne.” Lowe etiri werese ape mo so'oruwerowata. Lu taune Owane Sitewi lo Hepene Wara'i a'i marepi hepene lo papu iro ta'ame ape, lowe Owane Sitewi lo etiri werese siye so'oruwerowata. Etiri ape mo omo hire ma'e fai. 15 Nomo werese Owane Sitewi lo Hepene Wara'i a'i, marepi hepene lowe lo papu ironamisiya ape, Nomo fara'u etiri werese au hese siye etisiya. Ahowa, owe awei lo meni ta lai yo seni nomo lo au hese ereirowata. 16 Owane Sitewi lo one towe sahe apou eiye,
“Lu taune werese Meni Owane Pefine a'i lo marepi so'oru ta'ama. Serai nomo etiri werese le ma'e au atuaturowata.” Ais 40:13
Ahowa, nomo le ne tote tawesi umasiyei su, nomo Krais lo marepi siye so'oruwe tepa'asiye.