5
Meni ta Jisas lo yo umasiteye ape, tani lo omo lo ma'e eimawesawi.
Lu taune tamo nomo ma'e yo seni fene lo ne au te'eye. Lowe apou au te'eye. “Lu taune tamo, fene mase irosiya ape, tafa'e yo seni luwaru a'i ironamisiya.” Yo seni fene lo ape luwaru a'i tene. Lu taune tere'e Jisas lo yo umasi ta'ame ape, lowe yo seni ape apou ape iro ta'ame. Lowe ane ma'e apou te'eye. “Meni ta aite lo tani tafa'e yo seni luwaru a'i iro howeiteye.” [Wkp 18:7-8; Lo 22:30] Fene yo seni apou ape siyeteye su, fene kuseriyei a'i totenamiteye. Meni ape yo seni luwaru ape ironamiteye su, fene werese le ne marepi orese a'i tote ta'ame. Ahowa, meni ape yo seni luwaru a'i ironamiteye ape, fene meni ape Owane Sitewi lo wesi nowe ma'e fu arosawire. Ane fene mase iro ta'ame. Ahowa, marepi ano fene mase ironamisiya. Ane peri ape wanuwe su, meni ape yo seni luwaru a'i ironamiteye ape ne, ane Owane pefine lo iyape se le ne au hese erei tepa'asiye. Apou a'i ane fene mase iroteye. [Kl 2:5] Fene werese ta'uweraiyei su, Meni Owane Jisas fene mase iroteyei. Aiwawe a'i marepi ano fene mase ironamiteyei. Fene ta'uweraiyei su, Owane Jisas Krais lo iyape se meni ape ma'e apou au te'ere, “Ne sepei Satan lo yo seni umasinamiteye su, ne le ma'e ire.” Le tahe pa'are no aine tera'e po'uteyei. Sepei Satan le ma'e fofowei erasi au irowei su, le yo seni luwaru a'i lo me'iyeni ma'e atati aruwei. Serai nowe ye'ewi se, Jisas Krais si tame itorairowa su, le marepi hepene he'i a'i meni ape ma'e aurowa. [1 Ti 1:20]
Korin lo lu taune towafi a'i lai te'e aroweteye.
Fene apou te'eye, “Nomo Owane Sitewi lo peri wanu umasinamisiya.” Fene peri ape au te'eye su, fene iyape towafi fene lo ei ani aroweye. Yo seni eite luwaru a'i tene. Fene peri anowe ano wanure! “Meni ape fe wawe sa'i aiwawe a'i ne. Fene fe lire tou erauwiyei su, fene wawe sa'i seni ani peratiyei. Wawe sa'i fe lo'u werese papu fiyariyei. Serai fe lo'u werese uwase luwaruwerowa. Meni ape fe wawe sa'i aiwawe a'i ne. Meni ape fene mase ironamiteyei su, le lai marepi werese fene lo au ani luwaruweyei.” [Ga 5:9] Serai fene fe wawe sa'i ape ani fusawire. Fene wawe sa'i ani fusawiyei su, fene marepi wisere a'i heneraiyei. Fene Krais lo marepi wanu tawesi umasinamiteye su, fene lirewawe amerame a'i henerai. Fene meni ape nowe ma'e ani fusawiyei su, fene marepi hepene amerame a'i aiwawe a'i heneraiyei. Krais, fe sipsip lo pasova nomo lo ape ne, me tape'i sahe temeniyeye su, Owane Sitewi lai yo seni luwaru werese a'i nomo lo au sasari pamowe tepa'asiye. [Ais 53:7; 1 Pi 1:19] *
Serai nomo werese ta'uwe hereiyei irowei. Nomo Krais ne totenamisiya. Israel tu naifa wou a'i ne. Lowe nau ta'ase weriyei ani fusawi. Nau he'i a'i ateye. Nomo aiwawe a'i ne. Nomo peri ya'ariyei, yo seni ya'ariyei, me'iyeni ma'e atati arunati. Nomo peri aseyaro au te'enamiyei, yo seni aseyaro a'i ironamiyei. [Lo 16:3]
Ane nowe tu naifa fene ma'e one towe sahe apou au leseye. Fene lu taune tafa'e yo seni luwaru a'i ironamisiya ape, lowe mase owe ape ta'uwete. 10 Ahowa weiya! Ane awei lo lu taune werese a'i tafa'e yo seni luwaru a'i ironamisiya ape, au te'eyei ne tote ta'ame. Awei lo lu taune, etiri siye wisereyesiya ape, awei lo lu taune peri arearesiya ape, lu taune werese god tere'e areareye a'i umasisiya ape, ane lowe werese ne au te'eyei ne tote ta'ame. Fene lu taune yo seni luwaru a'i irosiya ape, apou ape awera'iyenatiyei su, Owane Sitewi fene awei nowe ma'e hene ani wirowa. 11 Ahowa, ane fene ma'e one towe lese ausawi su, ane marepi ano apou a'i toteye. Lu taune tamo Jisas lo marepi umasiteye ape, yo seni luwaru a'i ironamisiya su, fene lu taune ape mo aiwawe a'i owe ape ta'uwere. Lu taune tafa'e yo seni luwaru a'i ironamisiya ape, lu taune tamo, lu taune tere'e siye wisereyenamisiya ape, lu taune god wawero umasisiya ape, lu taune ma'e te'e narunamisiya ape, lu taune sa'i luwaru a'i a meremereyesiya ape, lu taune arearesiya ape, fene lowe werese mase owe ape ene ayei ne ta'uwete. [2 Te 3:6; Ta 3:10]
12 Wanure! Lu taune Jisas lo yo seni umasi ta'ame ape, ane lai yo seni lowe lo au hese ereirowata. Lu taune werese Jisas lo yo seni umasinamisiya ape, fene yo seni lowe lo siye eti hese ereite. 13 Lu taune werese Jisas lo yo seni umasi ta'ame ape, Owane Sitewi lai yo seni werese lowe lo au hese ereirowa. Ane fene ma'e au te'esiya. Fene meni ape, ane tu au te'eye ape, Owane Sitewi lo wesi nowe ma'e na'arisawire. [Lo 13:5; 17:7]
* 5:7 7 Tu naifa weriyei lu tewi Israel pani Isip sahe kalabus wesi ironamiteye. Serai Owane Sitewi Israel lo marepi orese a'i siyeteye. Owane Sitewi lowe ma'e eiye, “Fe sipsip ta'i aine tera'ere. Fisa'i lo yo tewiye hesi sahe, me tape'i sahe ani teinere. Ane fisa'i siyeyei su, ane wesi fene lo awera'iyenatiyewe, Isip lo meni eime poto werese aine tera'eyei.” Israel lo lu taune werese nowe ape se marepi tote tawesinamiteyei.