4
Fene ai marepi owe te'e te'ete.
Sosu a'i pe ane peri tere'e fene ma'e au te'esiya. Ane ai peri fene lo wanusiya. Fene piyene ai peri te'e te'e tiyatisiya awere? Ai marepi werese ape lai marepi luwaru a'i, fene iroreme ape, ma'e fai. Marepi luwaru a'i ape lai marepi wisere a'i ai atu tiyatinamisiya. [Ro 7:23] Fene menitani ta siye wisereyeyei su, fene menitani lo meni aine tera'eyei. Sosu fene etiri ta siye wisereyesiya su, fene etiri ta anirowata. Serai fene ai marepi le ma'e totenamisiya. Fene le ma'e ai atunamisiya. Wanure! Yo seni apou ape luwaru a'i ne. Owane Sitewi apou totesiya, fene yo seni aseyaro ironamite. Serai fene Owane Sitewi ma'e apou te'e towerite. Ne marepi luwaru a'i ano ne au fareraiyete. Fene le ma'e peri apou ape te'e toweriyei su, le fene ma'e aurowa. Aiwawe fene Owane Sitewi ma'e etiri ta te'e toweriyei su, sosu fene etiri ape ani ta'ame. Piyene awere? Wanure! Fene marepi luwaru a'i se Owane Sitewi ma'e te'e toweriyei su, Owane Sitewi fene ma'e aurowata. Owane Sitewi lai marepi fene lo siye so'oruwe tepa'asiye. Fene Owane Sitewi ma'e apou te'e toweriyei su, “Owane Sitewi, ne etiri ape ane ma'e aure. Ne ane ma'e auwei su, ane marepi wisere a'i totenamisiya.” Ahowa, Owane Sitewi lai marepi luwaru a'i fene lo siye ereisiya. Serai le etiri ta aurowata.
Fene, tafa'e yo seni irowei ape, ane fene ma'e au te'esiya. Fene awei lo yo seni umasiyei su, fene Owane Sitewi ma'e ai atu tiyatiyei. Serai fene awei lo yo seni umasiyei ne toteyei su, fene Owane Sitewi ma'e ai atu tiyatinamiyei. [Ro 8:7; 1 Jo 2:15] Peri eite wiyeme a'i tene! Fene Owane Sitewi lo peri one towe lo sahe wanure! “Owane Sitewi lo Hepene Wara'i a'i, Owane Sitewi lai nomo ma'e auwe ape, le marepi nomo lo papu ironamisiya. Le a'i lai marepi nomo lo au noweinoweinamisiya. Le marepi tere'e tere'e ma'e ai atunamisiya.” Le apou te'esiya, “Ane marepi hepene fene lo papu ironamisiya su, fene marepi tere'e tere'e owe ape umasite.” Serai fene apou owe ape totere, “Owane Sitewi lo peri sitewi se ta'ama.” Ahowa, le a'i lai nomo ma'e ferafereiyei lo erasi a'i aunamisiya. Owane Sitewi lo peri apou te'esiya,
“Owane Sitewi lai lu taune werese ma'e marepi kuseriyei iroteye ape, ai atunamisiya. Ahowa, le a'i lai lu taune ma'e marepi towafi lowe lo hi ani fu ararosiya ape, ferafereiyei lo aunamisiya.” Snd 3:34
Serai ane fene ma'e au te'esiya, fene Owane Sitewi unahi sahe fu ironamite. Fene sepei luwaru a'i Satan ma'e ai atu tei kairefiyenamite. Fene sepei luwaru a'i Satan ma'e tei kairefiyenamiyei su, le fene me'iyeni ma'e atati tei arunatirowawe, atoweiye iterotirowa. [Ef 6:12] Fene Owane Sitewi ma'e ataheyeraiyei su, le a'i lai fene ma'e ataheyeraiyei. Fene, yo seni luwaru a'i ironamisiya ape, fene yo seni luwaru werese a'i ape ne me'iyeni ma'e fu atati arute! Fene marepi hesiyei se totenamisiya ape, fene yo seni aseyaro wara'i a'i fu irote. [Sek 1:3; Mal 3:7; Ais 1:16] Fene yo seni luwaru a'i ironamisiya ape, fene luwei erasi a'i fu ironamite. Fene marepi orese a'i fu teritenamite. Fene owe ape niyeyeite. Yo seni luwaru werese a'i fene lo ne, fene luwei erasi a'i ironamite. Marepi wisere a'i fene lo ne, fene marepi orese a'i ma'e atati totete. Ei, fene yo seni luwaru werese a'i fene lo hi ani ararote. 10 Fene Owane Sitewi ma'e si tame aiyeyei ne toteyei su, fene marepi towafi fene lo hi ani ararote. Fene marepi fene lo hi ani ararowei su, Owane Sitewi lai iyape fene lo ei ani aroweyei. [Jop 5:11; 1 Pi 5:6]
11 Sosu a'i pe kaiyemo mo, fene lu taune tere'e ma'e owe ape te'e naruwei. Meni ta meni tere'e ma'e te'e naruwei su, le Owane Sitewi lo yo peri ma'e ai atu fiyariyei. Meni ta meni tere'e ma'e yo seni lo au hese eti ereiyei su, le Owane Sitewi lo yo peri ma'e au hese eti ereiyei. Fene Owane Sitewi lo yo peri ma'e au hese eti ereiyei su, fene Owane Sitewi lo yo peri ape umasi ta'ame. Ahowa, fene Owane Sitewi lo yo peri au hese eti ereiyei siye meni ne. 12 Owane Sitewi ta'i a'i lai yo peri werese lo nomo ma'e auwe. Le ta'i a'i lai yo seni werese nomo lo au hese eti ereisiya. Le a'i lai fene ma'e marepi hepene he'i auwei. Aiwawe a'i le a'i lai fara'u nomo aine tera'eyei. Serai fene lu taune tere'e lo yo seni au hese eti ereirowata. Ahowa, fene yo seni eito eite owe ape te'e narunamite. [Ro 2:1; 14:4]
Fene marepi kuseriyei fene lo au te'ete.
13 Fene ma'aru wiyawi ani siye lu, peri ano wanure. Fene apou eiyei su, “Nowe pereye awere? Nowe aperi awere? Ane omo tere'e ma'e iyei. Ane nowe iyu menei ta'i a'i ironamiyei. Ane etiri tomu ne'ese eteyei ne. Sosu ane ma'aru tomu ne'ese aniyei.” [Lu 12:18-20] 14 Wanure! Fene aperi piye etiri ta iro heneraiyei awere? Eiwerou su, fene temeniyeyei awere? Fene etiri ape mo so'oru ta'ama. Fene aitu sapu omo sahe napetu ape, wou a'i ne. Pereye a'i aitu sapu sato irosiya. Nowe me'iye oso a'i su, aitu sapu werese po'utesawiyei. [Snd 27:1; Sng 39:5,11] 15 Ahowa, fene marepi towafi fene lo owe ape tote umasite. Fene peri ape apou te'ere, “Ane Meni Owane Pefine a'i lo marepi umasisiya. Le ane ne apou toteyei su, “Nowe aperi ne sato iroteyei.” Serai ane fara'u wiyawi ano aniyei. Le ane ma'e apou au te'eyei su, “Ne wiyawi eite pei irore.” Serai ane fara'u wiyawi ape fu irowei. 16 Wanure! Pereye fene marepi kuseriyei fene lo au te'e fiyarisiya. Yo seni apou ape luwaru a'i tene. 17 Serai ane peri ta fene ma'e au te'esiya. Fene yo seni aseyaro wara'i a'i so'oruwe tepa'asiye. Sosu fene yo seni aseyaro wara'i a'i iro ta'ame su, fene yo seni luwaru a'i irowei. [Lu 12:47]