3
Lu taune naituwei lo peri.
Sosu a'i pe ane taune meni se ape ma'e au te'esiya. Fene, meni fene lo, lo peri wanu umasite. Wanure! Meni no Owane Sitewi lo peri umasi ta'ame su, le yo seni wisere a'i no siyeyei su, le yo seni no ne apou a'i toteyei, “Tani ano lo yo seni wisere a'i irosiya. Piyene le yo seni wisere a'i irowe awere? Ane marepi lo siye etiyei. Ane Jisas lo yo aiwawe a'i umasiyei awere?” Serai menitani ape peri eresene a'i su le meni lowe lo Jisas ma'e henetiyei. [Ef 5:22] Le yo seni wara'i a'i no siyeyei su, le ne ne marepi wisere a'i toteyei. Ne meni fene lo unahi iroteyei su, meni fene lo Jisas ma'e wanu umasirowa. Taune, fene tahe werese owe ape lesere! Mato towe fene lo fene etiri tomu ne'ese sahe owe ape ti tawesire! Fene ni'aripe, ma'aru tomu ne'ese owe ape ani lesere! Ipari tahe wisere a'i owe ape ani asire! [1 Ti 2:9] Ahowa, marepi hepene fene lo wisere a'i papu irosiya ape, fene yo seni aseyaro a'i au lesere. Fene ai marepi owe ape totenamite! Yo seni fene lo momotei a'i irote! Etiri wisere ape mo luwaru po'uterowata. Peri werese fene lo aiwawe a'i momotei a'i irote! Fene etiri werese ape mo irowei su, Owane Sitewi lo nihe se etiri ape mo ne, le tote wisereyeyei. Tu naifa weriyei taune tamo Owane Sitewi lo te'e naneiyei ape ninawenamiteye, lowe yo seni werese lowe lo aseyaro a'i iroteye. Lowe meni lowe lo peri wanu umasiteye. Lowe meni lowe lo unahi iroteye. Lowe yo seni aseyaro apou ape marepi hepene lowe lo au lesenamiteye. Yo seni werese lowe lo aseyaro a'i ironamiteye. Menitani ta'i iyape Sara, le meni lo, Abraham lo peri werese wanu umasiteye. Le Abraham ma'e apou eiye, “Ne meni owane ano ne.” Fene yo seni aseyaro apou ape irowei su, sosu etiri tamo atoweiye ta'ame su, fene Sara lo eimane wou heneraiyei. [Stt 18:12]
Sosu a'i pe ane lu taune ma'e au te'esiya. Tani fene lo kairefi se ta'ame. Kairefi no erasi a'i irosiya. Serai fene tani fene lo ma'e peri momotei a'i au te'ete! Tani fene lo Owane Sitewi lo yo umasiteye su, fene iyape lo ei ani arowete! Owane Sitewi lai fenesi marepi hepene he'i a'i auwe. Sosu fenesi mi mi pasi pasi ironamisiya. Fene tani fene lo au wisereye nine'iyei su Owane Sitewi lai etiri ape mo fene te'e toweriyei ape, fene ma'e itiya'u wanurowawe, aurowa. [Ef 5:25]
Ane etiri tamo fene werese ma'e au te'esiya. Nomo werese marepi ta'i a'i tote tawesite! Meni ta, menitani ta marepi orese a'i teriteyei su, fene marepi ferafereiyei lowe ma'e au irote. Fene lu werese ne kaiyemo aiwawe a'i au irote! Fene lu taune werese au pati ferafereite! Sosu fene iyape towafi fene lo owe ape ei ani arowete! Fene etiri apou ape irowei su, Owane Sitewi lai fene ne au te'e wisereyeyei. Meni ta fene ma'e au luwaruweyei su, fene etiri luwaru a'i itiya'u owe ape irote! Meni ta peri luwaru a'i fene ma'e au te'eyei su, fene peri luwaru a'i itiya'u owe ape te'ete! Ahowa, meni ta peri luwaru a'i fene ma'e au te'eyei su, fene peri wisere a'i le ma'e itiya'u au te'ere! Piyene awere? Owane Sitewi lai fene etiri ape irowei ne ei aniye ape fene ma'e apou eiye, “Ane fene au pati ferafereiyei. Ane etiri wisere tomu ne'ese fene ma'e auwei.” Serai fene lu ape mo ma'e peri wisere a'i itiya'u au te'ete! 10 Meni ta Owane Sitewi lo peri one towe sahe leseye,
“Meni apou toteyei su, ‘Ane marepi hepene he'i a'i fu aniyei. Ane marepi wisere a'i mi mi weriyei ironamirowa.’ Fene marepi apou ape toteyei su, fene peri luwaru a'i owe ape au te'ete! Aiwawe a'i fene peri wawero a'i owe ape au te'ete!
11 Le yo seni luwaru werese a'i me'iyeni ma'e atati awetote! Sosu yo seni wisere a'i fu irote! Lowe lu taune werese ma'e marepi erasi a'i tote wawesiyenamite! Sosu lowe ma'e marepi fetane a'i aure! Lowe yo seni apou ape umasi irote!
12 Piyene awere? Owane Sitewi lai lu taune werese yo seni wara'i a'i irosiya ape, le lai lowe siyesiya. Lowe Owane Sitewi ma'e etiri ta ei toweriyei su, le lai ei toweriyei lowe lo wanurowawe, etiri ape lowe ma'e aurowa. Lu taune yo seni luwaru a'i irowei su, Owane Sitewi lowe siye eti areiyeyei. Lowe ma'e ai marepi erasi a'i toterowa.” Sng 34:12-16
13 Fene yo seni wara'i a'i ironamiyei su, eiwerai fene ma'e au luwaruweyei awere? Fene yo seni wara'i a'i ironamiyei su, lu tamo tere'e fene ma'e etiri tamo au luwaruwerowata. 14 Fene yo seni aseyaro a'i ironamirowa su, sosu lu tamo fene ma'e au luwaruweyei su, Owane Sitewi lai fene ma'e marepi wisere a'i auwei. Lowe fene ma'e au luwaruweyei ne toteyei su, “Fene lowe ne owe ape atoweiyere! Aiwawe a'i fene marepi orese a'i owe ape totere!” [Ais 8:12-13] 15 Meni Owane Krais marepi fene lo papu ironamite. Fene apou totere, “Meni Owane Krais le Owane tutawe nomo lo ne.” Fene mi mi werese Owane Sitewi lo peri totenamite. Serai lu tamo fene ma'e apou ei toweriyei su, “Piyene ne Owane Sitewi ne au pati ferafereiyei ne ninawenamisiya.” Ne fara'u Owane Sitewi lo peri lowe ma'e itiya'u au te'ere! Fene lowe ma'e Owane Sitewi lo marepi au te'eyei su, fene peri momotei a'i se lowe ma'e au te'ere! Fene yo seni wara'i a'i lowe ma'e au atuatute! 16 Lu tamo Krais lo yo seni wara'i a'i, fene papu irosiya ape, au te'e naruwei su, fene marepi aseyaro wara'i a'i tote anite tawesinamite! Lu tamo yo seni aseyaro fene lo ne te'e naruwei su, Owane Sitewi lai lowe ma'e au neritaseyeyei. [1 Pi 2:12] 17 Fene yo seni aseyaro wara'i a'i irowei su, Owane Sitewi lo marepi fene ne apou totesiya, fara'u fene fofowei erasi teriteyei. Ape wiyeme a'i ne. Ahowa, fene yo seni luwaru a'i irorowawe, fofowei erasi teriteyei su, Owane Sitewi ate fene ne au wisereyerowata. 18 Krais nowe ta'i a'i se yo seni luwaru werese a'i ani sasari pamoweyei ne temeniyeye. Serai nomo mi mi pasi pasi temeniyerowata. Le yo seni aseyaro wara'i a'i ironamiteye. Nomo werese yo seni luwaru a'i ironamiteye. Serai le yo seni luwaru werese nomo lo ani sasari pamowe po'utesawi. Sosu le nomo werese Owane Sitewi ma'e heneti. Lu tamo tahe pa'are me tape'i sahe aine tera'e ti tawesiye. Ahowa, Owane Sitewi lai hepene lo fisiye papu si tame ta'ane norohuwe sineye. Pereye le mi mi pasi pasi hepene se ironamisiya. 19 Krais lo hepene lai lu taune lo Hepene werese a'i ma'e kalabus wesi iroteye ape, peri lo au te'e areiyeyei ne fi. 20 Lu taune lo Hepene ape mo ne, tu naifa weriyei meni Noa awei sahe iroteye ape, lu taune werese mi mi weriyei Owane Sitewi lo peri arisiteye. Sosu Owane Sitewi lai lowe marepi towafi lo fa irowei ne au arunamiteye. Sosu Noa wai erasi ta'aneye su, lowe Noa ma'e te'e naruteye. Wai erasi ape ta'ane tepa'asiye su, Owane Sitewi lai meni Noa nohuweripi awaripi wai ape papu hene wiye. Lu taune ereti feni werese feni hesi heta (8) wai ape papu hene wiye. Sa'i erasi ni'arawe ma'e itorai su, lu taune werese awei sahe iroteye ape, sa'i lai ani aporuwe. Noa lo lu feni wai ape papu wisere a'i onu ereteye. [Stt 6-7] 21 Sa'i ape apou wou a'i ne. Meni ta sa'i au huwei su, fene Owane Sitewi ma'e apou eiyei, “Ane yo seni luwaru werese a'i ano atati aresaiyeye. Ne marepi ano wara'i a'i au irote.” Sa'i ape awei peperi tahe nomo lo sahe iroteye ape, au hu ta'ame. Ahowa, marepi wara'i a'i se nomo Owane Sitewi ma'e apou te'e toweriye, “Ne nomo au pati ferafereite.” Owane Sitewi peri ta nomo ma'e au te'e naneiye. Jisas me tape'i sahe temeniyeye su, Owane Sitewi lai le fisiye papu si tame ta'ane norohuwe sineye. Serai le nomo werese aiwawe a'i fisiye papu si tame ta'ane norohuwe sinerowa. 22 Jisas si tame sineye su, le Owane Sitewi lo omo hire ma'e wiye. Le Owane Sitewi lo ereti eyate feni ma'e onunamisiya. Owane Sitewi lai etiri werese Jisas unahi ma'e fuwe. Owane Sitewi lo ipari wisere a'i, ipari lo owane werese, sosu etiri werese kairefi a'i hire ma'e irosiya ape, Owane Sitewi lai lowe werese Jisas unahi ma'e funamiteye.