25
Pɔɔli yɛ uyɔ́ɔpi píimɑ Fɛsituusi kɛ́mɛɛ pitúhɑɑnɛ hɑ
Fɛsituusi uu Sesɑree kɛteni-i hɑpɔ uu siyɑ́ɑ sitɑɑni wɑi, uu pɛɛ limɛmɑ́ɑ́ yisi uu Yerusɑlɛm tɔ́mpɔ. Kei kɛ pɛpɛɛ yɛ Uléécɑɑ inyɔ́ɔnsɛ n wɑ piwɛ́ɛ́sɛ nɛ Pisuifi pɛɛ kuyu iwɛ́ɛ́sɛ n tṹ ɑpi yisi ɑpi ukɛmɛɛ́ Pɔɔli kɛtɑhɑi séi. Api kɔ u welu rɛ ukɛ́ nɛ pi kõ ukɛ́ ncée pi hɛ pikɛ́ Pɔɔli nɛ Yerusɑlɛm pɛɛpɔ. Tipinɛ kɑpi lɛ̃ wɑ pikɛ́ nɛ ncée u ń kpu. Fɛsituusi uu pi pɛsɛ rɛ Pɔɔli yɛ Sesɑree-pɔ kpɑniilɛnlɛ. Uyɛ̃ ticuruu yɛ́ kɔ nfɑ́ɑni kei pɛlɛ. Uu kɔ pi kpɑ́ rɛ: Nɔ́pinɛ́yukɔɔ́ pikɛ́ nɛ́ ritiki. In tɛ usoi nkó yɛ linyinɛ cɑɑi, pikɛ́ hɑ kɛtɑhɑi u sée. Fɛsituusi uu Yerusɑlɛm-i tonɛ siyɑ́ɑ sipɑhɑ nɛ́ɛ kɛfi kumúŋɛ́ uu pɛɛ kɛlenɛ Sesɑree pɛlɛ. Kɑi kóso n weesi, uu kɛtúhɑɑnɛ-i sĩ́ uú tonɛ, uu tum ɑpi Pɔɔli kpíípɔ. Kuu n hɑ́pɔ, Pisuifi pɛɛ Yerusɑlɛm n léépɔ ɑpí hɑpɔ, ɑpi u kɑ́lisi ɑpi nsímɛ́ píimɑ nnyinɛ nɛ kɛtɑhɑi u séi. Ńn kusɑ kulúi we. Amɑ́ piukɑ úu fe ukɛ́ nyísɛ rɛ ɑsei kɑpi símisi. Pɔɔli pɔ́ɔ kɛ́su uu rɛ: Ám nɛ Pisuifi isé nɛ́ɛ Uléécɑɑ kɛyɔ nɛ́ɛ Rɔm uyɔɔpi Sesɑɑ púnnɛ.
Fɛsituusi uu Pisuifi mpɔɔnɑrɛ n lɑ, uu lɛ̃ nnyɑ Pɔɔli pisɛ rɛ: Pɔ ŋmurɛi rɛ pikɛ́ nɛ Yerusɑlɛm pɔ́ hɑ pikɛ́ hɑ kei-pɔ kɛnɛ́mɛɛ́ nɛ nsímɛ́ mmú pɔ́ túhɑɑnɛɛ? 10 Pɔɔli uu u pɛsɛ rɛ: Sesɑɑ ripoo-i kɑm nní nyɛnu, kei kɑi nɛ sɑ́ rɛ pikɛ́ nɛ nɛ́ túhɑɑnɛ. Tipɔ́cúruu yɛ nyulɛ ńsɔnɛ rɛ ɑ́m Pisuifi líkɑ cɑɑi. 11 Nɛn ncɑɑi nnyinɛ n wɑ kɑpi yɛ nɛ usoi ń kpu, ɑ́m nkpɔ kɛsu. Amɑ́ in tɛ pi nɛ nɛ́ rikpɑ́rɑ́lɛ, úkɑ úu ncée mɑ́ ukɛ́ piɑnipɛ-i nɛ́ ritépɔ. Nɛ pisɛ rɛ pikɛ́ nɛ nnɛ́símɛ́ Sesɑɑ kɛ́mɛɛ tu. 12 Fɛsituusi nɛ pɛpɛɛ mɛsɔhɔ u n kpɑriisɛ ɑpi símɑɑnɛ, uu pɛɛ Pɔɔli mɑɑ rɛ: Pɔ rɛ mpɔ́símɛ́ nkɛ́ Sesɑɑ kɛ́mɛɛ tu. Lɛ̃ nnyɑ, Sesɑɑ kɛ́mɛɛ kɑɑ yɛ́ kɔ hɑ.
Fɛsituusi yɛ Pɔɔli nsímɛ́ uyɔ́ɔpi Akiripɑ símisi
13 Ai siyɑ́ɑ kulúi kɔ́ɔ́nú, uyɔ́ɔpi Akiripɑ nɛ uyɛ́i Pereniisi ɑpi Sesɑree-i Fɛsituusi piyɑ́hɑɑ sĩ. 14 Kɑpi siyɑ́ɑ kulúi n wɑ, Fɛsituusi uu Pɔɔli nsímɛ́ mmɛ̃ kpísi uu Akiripɑ símisi. Uu rɛ: Felikisi yɛɛ pɛɛ nté iyɔ́ɔpi n tónɛ uú nɛ nɛ́ tisɛ yɛ ukpɑniikɔ́ unyinɛ kulee wɑilɛnlɛ nɛ nɛni-mɛ. 15 Kɑm Yerusɑlɛm ń hɑ, pɛpɛɛ yɛ Uléécɑɑ inyɔ́ɔnsɛ n wɑ piwɛ́ɛ́sɛ nɛ Pisuifi pɛɛ kuyu iwɛ́ɛ́sɛ n tṹ ɑpi kɛnɛ́mɛɛ kɛtɑhɑi u séi ɑpi rɛ kɛ́ wɑ unsímɛ́ nkɛ́ kpu. 16 Kei kɑm pɛɛ pi pɛsɛ rɛ: Rɔm pikɔ́ kɛ́mɛɛ, usoi un linyinɛ n cɑɑi, ncée ńn we rɛ pikɛ́ u kpu, pinsɑ́ kɑhɑnɛ u n túhɑɑnɛ. Li pisɛ rɛ u nɛ upiteecɔ pikɛ́ tonɛ kɛlenɛ ukɛ́ uriyu hɛɛrɛ. 17 Lɛ̃ nnyɑ kɑpi nté nɛ́ ritikimɛ. Ám nkpɑ́ni nɑ́ŋɑisɛ. Kɑi kóso n weesi, ɑḿ nɛ mɛsɛ nɛ mɛsɛ kɛtúhɑɑnɛ n tɔ́su ɑḿ hɑ tonɛ, ɑm tum ɑpi utisi nkó kpííri. 18 Kɛ upiteecɔ ɑpi ń kɑ, ɑ́pi fe pikɛ́ nkópɛ nnyinɛ kɑḿ pɛɛ́ nɛ u m músu nyísɛ. 19 Amɑ́ piinyɛkii nsímɛ́ nɛ utisi unyinɛ yɛɛ n kpu ɑpi yɛ u séi rɛ Yeesu kɛ Pɔɔli pɔ́ɔ n tee rɛ u nfɑ́ɑ mɑ́lɛ nkɔ́ ŋmɑnɛ kɛcɑ́ɑ́ kɑpi kɛ́ŋɛnɛ. 20 Ai mɛ́woo nɛ́ wɑi, ɑ́m pɛɛ céru íye kɑm yɛ́ nɛ li wɑ. Lɛ̃ nnyɑ kɑm tɛ kɛ́ Pɔɔli pisɛ rɛ un n lɑ, ukɛ́ Yerusɑlɛm hɑ pikɛ́ hɑ nɛ kei-pɔ u túhɑɑnɛ. 21 Amɑ́ Pɔɔli uu yúlu uu rɛ u lɑ rɛ Rɔm uyɔɔpi Sesɑɑ ricuruu ukɛ́ nsímɛ́ kɛcɑ́ɑ́ ripɑí. Lɛ̃ nnyɑ kɑm tɛ pikɛ́ kukpɑniilee-i u n yɑ́lɛ̃ kɛ́ kɑm kɛ́ nɛ Sesɑɑ u pɑpɔ. 22 Kei kɛ Akiripɑ uu pɛɛ Fɛsituusi mɑɑ rɛ: Nɛ pɛɛ́ lɑ kɛ́ rinɛ́cúruu utisi nkó kutu ricɔ. Fɛsituusi uu u pɛsɛ rɛ: Kóso kɑɑ yɛ́ kutu u ricɔ.
23 Kɑi kóso n weesi, Akiripɑ nɛ Pereniisi ɑpi mɛyɔ́ɔpilɑpɛ tɑni, pi nɛ pipipirɛtiki ɑpi kɛnɔŋlɑ wɑi ɑpí nɛ kutúhɑɑnɛlee lompɔ, pisɔ́ɔ́cɑ wɛ́ɛ́sɛ nɛ kuyu piyukɔɔ́ pin tikilɛ̃. Fɛsituusi uu rinɔ́ɔ hɛ ɑpi Pɔɔli kpíípɔ. 24 Fɛsituusi uu pɛɛ rɛ: Uyɔ́ɔpi Akiripɑ nɛ nɔ́ pitɔ́rɔɔ mpí nɔ́ɔ nní ń kɑ, ɑni utisi nkó ripɑí ńsɔnɛ. Pisuifi riwúí nnɛ́í yɛ kɑlɛ ɑpi Yerusɑlɛm-pɔ nɛ nté kɛnɛ́mɛɛ kɛtɑhɑi u séi, pin cɑ́ɑ́i rɛ ɑ́i nɛ sɑ́ rɛ usoi nkó ukɛ́ kɔ nfɑ́ɑ rikpɑ́. 25 Nɛ nsímɛ́ mmɛ̃ tipérélɛ ɑm yɛ́nu rɛ úu ncɑɑi ńkɑ wɑ kɑpi yɛ nɛ usoi ń kpu. Amɑ́ kɛ uricuruu uu m pisɛ rɛ pikɛ́ nɛ unsímɛ́ Rɔm uyɔɔpi kɛ́mɛɛ tu nnyɑ kɑm ŋmurɛi rɛ pikɛ́ nɛ kei u hɑ. 26 Ám nyu íye kɛcirɛ kɑm yɛ́ utisi nkó kɛcɑ́ɑ́ wɔ́i kɛ́ nɛ upíimɑ símɑɑpɔ. Lɛ̃ nnyɑ ricuruu kɑḿ nɛ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ u kɑ. Pɔ̃́, uyɔ́ɔpi Akiripɑ kɛ́mɛɛ kɑḿ nɛ u kɑ rɛ pɔn pipísɛisɛ u m mɑsí, nɛ́ nnyinɛ yɛ̃ ɑm títɛlɛ́-i wɔ́lu. 27 Ái nɛ sɑ́ rɛ kɛ́ mɛ́woo ukpɑniikɔ́ nɛ Rɔm uyɔɔpi-i hɑ, kɑ́m pɛɛ lɛ̃ nnyɑ kɑpi pitele u n wɑi n wɔ́i.