28
Pɔɔli yɛ Mɑliti kɛteni-i we
Kɑi nkpɔ-i rɔ́ n lésɛ mɛmɑ́ɑ́ kɑri pɛɛ kṍ tɛ pi yɛ míni kɛpɑ́ɑ́pɑ́ɑ́ kɛtẽ kɛ̃ sée rɛ Mɑliti. Kei pikɔ́ ɑpi kɛfɑ fénnɛ ɑpi ńsɔnɛ rɔ́ yɔ́su. Kɛ ikónɛ ii picuũ n kóri nnyiyɛ nn wɑi nnyɑ, ɑpi nnɑ píimɑ nnyinɛ wɑi ɑpi rɔ́ yɔ́su, ɑri kɛkɑ́lɛ wɑi ɑrí nɛ n kɔ́ɔ́nú. Pɔɔli uu pɛɛ yisi uú hɑ sinɑɑpi pɑɑ́lɑmɛ rɛ ukɛ́ nnɑ-i risɑ́pɔ, tikpurii rinyinɛ tin sinɑɑpi sɛ-i we. Kɛ nnɑ kutoi ɑku ri n lɛɛpɔ, ɑri lééri ɑri Pɔɔli kunipɛ yéu. Kɛ kɛtẽ kɛ̃ pikɔ́ ɑpi n yɛ̃́ iwɑ́ɑ iyɛ̃ in Pɔɔli kunipɛ sɑŋɑ́rilɛ̃, ɑpi pɛɛ pimɛcɔpɛcirɛ n tee rɛ: Ḿpɑ́ likɛ́ íye wɑ, usoi nkó yɛ usoikṍ unyinɛ lɛ. Míni-i kuu nní nkpɔ-i ŋmɛ́hɛrɛɛri. Amɑ́ Uléécɑɑ yɛɛ ɑsei n tíkilɛ̃ úu ŋmurɛi ukɛ́ nfɑ́ɑ li. Amɑ́ Pɔɔli pɔ́ɔ iwɑ́ɑ nnɑ-i mɛ́pɛ́pɔ, ɑ́i kɔ nkpɑ́ni mɛ́kɑ u wɑ. Api pɛɛ́ m mɛ̃́ yɑrɛ pikɛ́ u yɛ̃ un píni un nɛ sĩ nɛ́ɛ u yɛ́ mɛsɛ nɛ mɛsɛ kei nní loolɛ uu kpi. Api mɛ́rɛsi ɑi nɑ́ŋɑi, líkɑ ɑ́i u wɑ. Api pɛɛ mɛsɛ kɛmúŋɛ́ consɛ ɑpi rɛ piléé pinyinɛ yɛ pi.
Kei kɛkúrí kɛ kɛtẽ kɛ̃ uyukɔɔ́ foí kɛyɔ ɑkɛ́ pɛɛ́ we. Pi yɛ u sée rɛ Pupiliyuusi. Uyɛ̃ uu kei nfɑnɑrɛ nɛ kusɑ́nɛ rɔ́ wɑi, ɑri kei finɛ siyɑ́ɑ sitɑɑni. Pupiliyuusi usɑɑ yɛ pɛɛ kumúŋɛ́ kpɛ-i pɔ́ɔ́lúlɛ un nɛ kupiŋɛtoi nɛ nlurɛ yɑrɛ ɑ́kpɑsɛhɛ́ finu. Pɔɔli uu sĩ́ uú hɑ u lóólú, uu ukɛcɑ́ɑ́ kɛyómɛ yɑ́ɑ́si uu ɑnípɛ ukɛcɑ́ɑ́ lɑ́ɑ uú nɛ u pɔisɛ. Lɛ̃ mɛmɑ́ɑ́, kɛtẽ kɛ̃ pitóikɔ́ picɔ ɑpí weri ɑpi Pɔɔli yɛnu, uu pi pɔisɛ. 10 Api ḿpɑ́ yo nɛ ríyu rɔ́ wɑisɛ hɑ́i. Kɑri n tɔ́su, ɑpi lɛ̃ kɑi rɔ́ m pisɛ tɔkɛ́ nɛ ncée rintíki nnɛ́í rɔ́ pɑ́sii.
Pɔɔli mɛtuipɔ Rɔm kuyu-i
11 Iwɑ́rɛ itɑɑni kɑri kei wɑ. Ari pɛɛ limɛmɑ́ɑ́ kúninɔi kunyinɛ kpɛɛ Alɛkisɑntiri n lééri loni ɑrí nɛ tɔ́mpɔ. Nnyiyɛ kumúŋɛ́-i kɑkú pɛɛ Mɑliti-i nyɛrɛ. Pi kukɛcɑ́ɑ́ písikɑ ɑyu lesɛlɛ. 12 Kɑri Sirɑkuusi n tu, ɑri kei tonɛ siyɑ́ɑ sitɑɑni. 13 Ari kei yisi ɑri mínimɑɑ mɛcɑ́ɑ kɑnɛi ɑrí nɛ Rekiyo tulu. Kuyɔ ɑku liukóso ituŋɛ kumii-mɛ̃ pepuri, ɑri pɛɛ siyɑ́ɑ sitɛ́ ŋmɑnɛ kpísi ɑrí nɛ Pusoli tulu. 14 Ari kuyu kpɛ-i pirɔ́cɔ Yeesu pikɔ́ yɛ́nu, ɑpi rɔ́ pisɛ rɛ tɔkɛ́ kei siyɑ́ɑ sisɛɛi pikɛmɛɛ́ tonɛ. Kei kɑri pɛɛ yisi ɑrí nɛ Rɔm tulu. 15 Yeesu pikɔ́ pɛɛ Rɔm-i ń we yɛ pɛɛ kɛrɔ́cɑ́ɑ́ nyulɛ. Api hɑ́i Apiyusi kuyɑɑ-i nɛ kei kɑpi yɛ n sée rɛ Sisɑ́nɛyɔ Sitɑɑni-i rɔ́ tɛ́pɛi. Kɛ Pɔɔli uu pi n yɛ̃́, uu Uléécɑɑ pɑkɑrɛ, ɑi kɔ ikɑri u kpɑ́sɛ. 16 Kɑri Rɔm-i n tuipɔ, usɔ́ɔ́cɑ kpéẽ uu usɔ́ɔ́cɑ wɛ́ɛ́sɛ ɑnipɛ-i pikpɑniikɔ́ wɑi ɑpi Pɔɔli ncée hɛ rɛ ukɛ́ umɛcirɛ kɛlõ tonɛ nɛ usɔ́ɔ́cɑ yɛɛ yɛ́ u m mɛ̃́.
Pɔɔli yɛ Rɔm-i Nléécɑɑsimɛ́ yóólɛ̃
17 Kɑpi Rɔm-i n tuipɔ siyɑ́ɑ sitɑɑni mɛmɑ́ɑ́, Pɔɔli uu Pisuifi piyukɔɔ́ pɛɛ kei ń we cɑ́pinɛ. Kɑpi n cɑ́pinɛpɔ, uu pi mɑɑ rɛ: Pimɑ́rɛcɔ, ɑ́m ɑkópɛ ɑ́kɑ ntɔ́puri mmú wɑ, ɑ́m kɔ pirɔ́sɑ́ɑ isé íkɑ rilɔ́ɔ́, ḿpɑ́ nɛ lɛ̃, pi Yerusɑlɛm-pɔ nɛ́ tínlɛ ɑpi Rɔm pikɔ́ ɑnipɛ-i wɑi. 18 Rɔm pikɔ́ ɑpí nɛ nɛ́ túhɑɑnɛ, ɑ́pi ńkɑ yɛ̃ kɑpi yɛ́ nɛ nɛ́ ń kpu. Api pɛɛ rɛ pikɛ́ nɛ́ riyɑ́pɔ. 19 Amɑ́ Pisuifi ɑpi yúlu, ɑm pɔɔnɛ ɑm mɛsɛ rɛ Sesɑɑ kɑḿ lɑ ukɛ́ hɑ nɛ nɛ́ túhɑɑnɛ. Ái rɛ nnɛ́puri pikɔ́ kɑḿ lɑ kɛ́ pitele wɑ. 20 Lɛ̃ nnyɑ kɑm tɛ kɛ́ nɔ́ yɛ̃́ kɛ́ kɔ rinɔ́ɔ nɔ́ mɑɑ nɔkɛ́ kṍ tɛ lɛ̃ kɛ Isirɑyɛɛli pikɔ́ ɑpi n tɑ́lɛ̃ nnyɑ kɑm nté nní ɑkpɑnii-i we. 21 Kei kɑpi pɛɛ u pɛsɛ rɛ: Ápi mpɔ́kɔ́ ńkɑ kɛcɑ́ɑ́ Yutee-pɔ rítɛlɛ́ ríkɑ rɔ́ wɔ́imɛ, urɔ́mɑ́rɛcɔ úkɑ úu kɔ kei-pɔ leemɛ ukɛ́ kɑm ukɛ́ kɛpɔ́cɑ́ɑ́ nnyinɛ rɔ́ kɛ́ɛ̃ nɛ́ɛ ukɛ́ mpɔ́kópɛ nnyinɛ rɔ́ símisi. 22 Amɑ́ tɔ lɑ rɛ pɔ̃́ ŋmɑɑ ɑ nkpéni mmɛ̃ kɑɑ m músu rɔ́ símisi. Tɔ kõ tɛ ḿpɑ́ yei kɑpi mpɔ́yómɛyɑ́hɑɑcee mmɛ̃ kɑɑ nní ń tíkilɛ̃ yulu.
23 Pi nɛ Pɔɔli ɑpi kɛyɑ́ɑ yekei. Kɑi likɛyɑɑ kɛ̃ n tu, ɑpi sĩ́ kulúi ɑpi Pɔɔli lɛɛpɔ kɛ́yɔ kɛ-i kuu n sói. Uu mmɑrɛ hɑ́i nɛ kɛsinɛcɔ-pɔ Uléécɑɑ iyɔɔpi kɛcɑ́ɑ́ pi símisi, uu yɛ Moisi isé nɛ ɑntepuyɛ ɑtɛlɛ́ nɛ tiki un nɛ pi nɑ́ɑ́si rɛ pikɛ́ Yeesu nɛ kɛfɑ tɛnɛ. 24 Picɔ ɑpí mmɛ̃ kuu pi n símisi ŋmurɛi, picɔ ɑpi pikómɛ yulu. 25 Kɑpi lɛ̃ n tɔ́su ɑ́pi kómɛinɛ, Pɔɔli uu pɛɛ kɛkéripi pi mɑɑ rɛ: Asei kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nń nɛ ɑntepu Esɑyi ritiki nń nɛ nɔ́pinɛ́sɑ́ɑ mɑɑ rɛ:
26 A mpuri mmú pikɔ́-i hɑ, ɑɑ pi mɑɑ rɛ:
Nɔ́ yɛ ńsɔnɛ kutu ricɔ
ɑmɑ́ ɑ́ni yɛ́ɛ́ ɑsei kõ
nɔ́ yɛ ńsɔnɛ nyɑ́nɛi
ɑmɑ́ ɑ́ni yɛ́ɛ́ yɛ̃.
27 Li we rɛ mpuri mmú pikɔ́ ɑkiŋ yɛ tɑkɑsilɛ,
pi pimɛcirɛ ɑtu tɑ́pisilɛ,
ɑpi inípɛɛ wúkɛsi
rɛ piɑtu ɑ́ɑ kɑpɛ yɛ kõ,
piinipɛɛ íi kɑpɛ yɛ kɔ yɛ̃.
Pimɛsɔhɔ ɑ́mɛ kɑpɛ yɛ kɔ líkɑ ceri nnyɑ.
Pɛɛ́ uyɛ-i, ɑ́pi yɛ pɛɛ nɛ̃́ Uléécɑɑ kɛ́mɛɛ kɑm kɛ́ pi pɔisɛ.
28 Pɔɔli uu kɔ pimɑ́ɑ pi kpɑ́ rɛ pikɛ́ kṍ tɛ mpuri sɑnɛ pikɔ́ pɛɛ ń-yulɑlɛsimɛ́ kɛ Uléécɑɑ uu m pɑ́mɛ te. Pɛ̃ nɛ́ kutu n ticɔ. 29 [Kuu lɛ̃ pimɑ́ɑ m mɑsí, Pisuifi ɑpi ncée kpɔu ɑpí n kɛŋɛnɛpɔ pin nɛ tɔ́su.]
30 Pɔɔli uu iŋmɛ̃ itɛ́ kɛ́yɔ kɛ-i kuu ń we un hɛ́ɛ́lɛ kɛ́mɛɛ tonɛ. Uu kei pɛpɛɛ ukɛmɛɛ́ n sɔ́nɑɑpɔ nnɛ́í yɔ́ɔ́i. 31 Uléécɑɑ iyɔɔpi nsímɛ́ kuú pɛɛ yóólɛ̃ un kɔ Upíimɑ Yeesu Kirisi nkɔ́ pisoi céési nɛ uripɔɔ, líkɑ ɑ́i kɔ u pɛkɛsi.