15
Kirisi mɛyisɛ nkpɔ kɛ́mɛɛ nsímɛ́
Pimɑ́rɛcɔ, Nsímɛ́ Kɛcirɛ kɑm nɔ́ rin-yóó ɑni n ŋmurɛi, ɑni kɔ nkɛmɛɛ iníŋí wɑi kɑḿ lɑ kɛ́ nɔ́ léisɛ rɛ n nɔ́rinɛ́yu lɔlɛ, in tɛ nɔ ńsɔnɛ m múílɛ̃. Insɑ́ lɛ̃, mɛ́woo kɑní nɛ kɛfɑ n tɛnɛ.
Nsímɛ́ mmɛ̃ kɑm tinɛ́cúruu n kṍ kɑm yɛ̃́ tɛ nɛ́ mɛfoí nɔ́ ritɛ́ŋ́sɛ. Lɛlɛɛ rɛ ɑrɔ́kópɛ nnyɑ kɛ Kirisi uu kpu yɑrɛ kɑí pɛɛ mɛkɛɛ-mɛ Uléécɑɑ ritɛlɛ́-i n wɔ́lɑɑlɛ̃. Pi u kulɛsilɛ uu kɛyɑ́ɑ tɑ́ɑ́nũ tuŋɛ́ pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ yisi yɑrɛ kɑi kɔ mɛkɛɛ-mɛ Uléécɑɑ ritɛlɛ́-i n wɔ́lɑɑlɛ̃. Kuu pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ n yisi, Piyɛɛ uu u yɛnu, upitumɛ kɛfi nɛ pitɛ́ ɑpi kɔ limɛmɑ́ɑ́ u yɛnu. Uu limɛmɑ́ɑ́ upimɑrɛcɔ pílɛ pílɛ mɛnupũ nɛ kulɑ́ɑ umɛcirɛ nyísɛ ituŋɛ isɛ-i. Picɔ yɛ pikɛcɔpɛ kpínlɛ, ɑmɑ́ pimɛyɑ̃ yɛ nɛ nfɑ́ɑ mɑ́lɛ. Uu kɔ limɛmɑ́ɑ́ Yɑkupu kpɑ́fúmɛ, uu kɔ pɛɛ limɛmɑ́ɑ́ pitumɛ nnɛ́í kpɑ́fúmɛ.
Uu pɛɛ pɛ̃ nnɛ́í mɛmɑ́ɑ́ kɔ mɛtɔ́rɔɔsei nɛ̃́ umɛcirɛ nyísɛ, nɛ̃́ nkó nɛ́ɛ nní ń we yɑrɛ kɛwɑ̃́ pɛ́ni kɑpi mɑ́ri. Nɛ́ɛ Kirisi pitumɛ kɛcɔpɛ usíńsɑ́. Ám tu rɛ pikɛ́ nɛ́ sée rɛ utumɛ. Li we rɛ nɛ pɛɛ Kirisi pikɔ́ wéékusɛlɛnlɛ. 10 Amɑ́ Uléécɑɑ ipɛɛlɛ́ɛ yɛɛ tíyɛsɛ kɑḿ nɛ isoi nnyí kɑm nní ń le we. Kɛfɑ kuú nɛ nɛ́ n fénnɛ, ɑ́i mɛ́woo wɑ. Li we rɛ nɛ pikɛi wɑlɛ ɑm pitumɛ picɔ nnɛ́í feriyɛ. Asei kɛcɑ́ɑ́, ɑ́i nɛ́ɛ kɛisi, uipɛɛlɛ́ɛ yɛɛ pikɛi pɛ̃ wɑ. 11 Lɛ̃ nnyɑ, ḿpɑ́ lin nɛ̃́ nɛ́ɛ lin pɛpɛɛ pikɛi pɛ̃ wɑ, Nsímɛ́ Kɛcirɛ kɑri nɔ́ yóólɛ̃. Mmɛ̃ kɑni kɔ nɛ kɛfɑ tɛnɛ.
Tɔ̃́ mɛyisɛ nkpɔ kɛ́mɛɛ nsímɛ́
12 Tɔ yóólɛnlɛ rɛ Kirisi yɛ pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ yisi. Íye kɛ nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ pinyinɛ ɑpi yɛ́ pɛɛ fe ɑpi rɛ pikpɔkpɔ ɑ́pi yɛ yisi? 13 In tɛ pikpɔkpɔ ɑ́pi yɛ yisi, lɛ̃ nnyɑ Kirisi pɑ́ɑ kɔ yisi. 14 In tɛ Kirisi úu yisi, ntɔ́símɛ́ kɑri n yóólɛ̃ yɛ mɛ́woo lɛ. Mɛ́woo kɑni kɔ nɛ kɛfɑ u tɛnɛlɛ̃. 15 In mɛsei rɛ pikpɔkpɔ ɑ́pi yɛ yisi, kɛ tɔ́ɔ pɛɛ́ we tɔn yóólɛ̃ tɛ Uléécɑɑ yɛ Kirisi yukusɛ, úu kɔ pɛɛ pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ u yukusɛ, tɔ nɛ u rikpɑ́rɑ́lɛ, ɑri pɛɛ wɑi pitɑnsei nɔɔmɛ. 16 Li we rɛ in tɛ pikpɔkpɔ ɑ́pi yɛ yisi, Kirisi pɑ́ɑ kɔ yisi. 17 In tɛ Kirisi úu yisi, mɛ́woo kɑní nɛ kɛfɑ u tɛnɛlɛ̃. Nɔ kɔ nɛ nɔ́ɑnɛ́kópɛ kɛ́mɛɛ́ welɛ. 18 Li kɔ nyísɛlɛ rɛ pɛpɛɛ Kirisi nɛ kɛfɑ n tɛnɛlɛ̃ ɑpí nɛ kpi yɛ pɔlɑɑlɛnlɛ. 19 In tɛ kɛtẽ nté isoi ŋmɑnɛ nnyɑ kɑrí nɛ Kirisi tɑ́lɛ̃, lirɔ́cɔ yɛ íwɛ welɛ ɑi tɔ́su ḿpɑ́ úye.
20 Amɑ́ mɛsei kɛ Kirisi uu pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ yisi. Uyɛɛ mɛfoí yisi. Li nyísɛlɛ rɛ picɔ pɛɛ n kpí pɔ̃́ nɛ́ kɔ kɑm ɑpi yisikɛɛ. 21 Usoi usɛ yɛɛ nɛ sisoipipi nkpɔ kɑ. Usoi usɛ yɛɛ kɔ tíyɛsɛnɛ sisoipipi sikɛ́ yɛ nɛ pikpɔkpɔ kɛ́mɛɛ yisi. 22 Kɛ pisoi nnɛ́í nɛ Atɑm ɑpi m pɛ́nɛlɛ̃ nnyɑ kɑpi kpíni. Kɑpí nɛ Kirisi m pɛ́nɛlɛ̃ nnyɑ kɑpi limɛcɔ pinnɛ́í nfɑ́ɑ fɑlɛ yɛnunɛ. 23 Amɑ́ ḿpɑ́ úye nɛ uituŋɛ yɛ nyi. Kirisi yɛ piyisɛ mɑsilɛ. Uyɛɛ ufoí. Un píyei n kɑ, upikɔ́ pɛɛ limɛmɑ́ɑ́ yisinɛ. 24 Limɛmɑ́ɑ́ kɛ ḿpɑ́ yo kɛtɔ ɑkɛ pɛɛ sɔ́nti, kumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ Kirisi uu iyɔ́ɔpi nnɛ́í nɛ ńnɑŋɛ nnɛ́í nɛ n-yɔ́ɔpinɑŋɛ nnɛ́í tɛ́kɛ́ɛ́nɛ, uu pɛɛ un-yɔɔpinɑŋɛ nnɛ́í Sɑ́ɑ Uléécɑɑ ɑnipɛ-i wɑi. 25 Li we rɛ Kirisi ukɛ́ pɛɛ iyɔ́ɔpi n tũ kɛlenɛ likɛ́ hɑ nɛ tu pɛɛ́ uyɛ-i kɛ Uléécɑɑ uu yɛ́ upilɑɑrɔ nnɛ́í Kirisi kɛnyɑlɛ-i rinwúlɑsɛ. 26 Ulɑ́ɑrɔ tɔrɔɔ kuu n tɛ́kɛ́ɛ́nɛ yɛɛ nkpɔ. 27 Li Uléécɑɑ ritɛlɛ́ kɛ́mɛɛ wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ: Uléécɑɑ yɛ́ linnɛ́í ukɛnyɑlɛ-i riwulɑsɛ. Kɑi nní n wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ “linnɛ́í”, ɑ́i pɛɛ rɛ nɛ Uléécɑɑ kɑpi lɛ̃ tee. Li we rɛ uyɛɛ ḿpɑ́ yo Kirisi kɛnyɑlɛ-i riwulɑsɛ. 28 Ḿpɑ́ yo in ukɛnyɑlɛ-i rinwulɑ, uyɛ̃ Uléécɑɑ Kɛpipi uu pɛɛ umɛcirɛ cɛpisɛ uu Uléécɑɑ kɛnyɑlɛ-i wúlɑ. Uléécɑɑ yɛɛ ḿpɑ́ yo ukɛnyɑlɛ-i rinwúlɑsɛ, kei kɛ Uléécɑɑ uu pɛɛ mɛyíékíyiki ḿpɑ́ yo kɛcɑ́ɑ́ iyɔ́ɔpi tonɛnɛ.
29 Ani mpí pɛɛ yɛ nní n ŋmurɛi rɛ pikɛ́ pikpɔkpɔ nnyɑ míni pi wolɛ kɛcɑ́ɑ́ musí nkɛ̃́. Yo kɑpi lɛ̃ nɛ nɑ́ɑ́si? In tɛ mɛsei yɛ mɛ rɛ pikpɔkpɔ ɑ́pi yɛ yisi, yo nnyɑ kɑpi pɛɛ ŋmurɛi rɛ pikɛ́ pikpɔkpɔ pɛ̃ nnyɑ míni pi wolɛ? 30 Tɔ̃́ ŋmɑɑ ricuruu ní? Yo nnyɑ kɑri mpíí mɛsɛ́rɛ nkpɔ lorólɛ̃? 31 Pimɑ́rɛcɔ, ḿpɑ́ kɛyɑ́ɑ kɛ́ye kɑm nkpɔ hɛirɛntɛ. Mɛseisei kɛ tɔ́ nɛ Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi kupɛ́nɛcɔ ɑku nɔ̃́ nnyɑ mɛyíkíyiki rikɔ́kɔri nɛ́ we. 32 In pɛɛ sisoipipi kɛmúŋɛ́ kɑḿ pɛɛ mɑ́ kɑḿ nɛ Efɛɛsi-pɔ pisoi kpɑ́ɑ́ree pinyinɛ yɑrɛ icɑrɛnɑmɛ tɔpu, yo kɑi yɛ́ nɛ́ yóriyɛ? In tɛ pikpɔkpɔ ɑ́pi yɛ yisi, tɔkɛ́ mɛsɛ n wɑi yɑrɛ kɑpi ḿ mɑ rɛ: Tɔ kóso kpinɛ, lɛ̃ nnyɑ tɔkɛ́ n le tɔn níru. 33 Áni kɑpɛ tíyɛ unyinɛ ukɛ́ nɔ́ kírɑɑsɛ: Aséncɔ kópɛ yɛ̀ɛ̀ isoi sɔnɛ cɑɑilɛ. 34 Ani nɔ́mɛnɛ́círɛ tĩ ɑni músu ńsɔnɛ, ɑ́ni kɑpɛ ɑkópɛ n wɑi. Pisoi yɛ nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ welɛ pɛɛ ɑ́pi Uléécɑɑ n nyu.
Ipiŋɛ íye kɛ pɛpɛɛ nkpɔ kɛ́mɛɛ n yisi ɑpi mɑ́?
35 Unyinɛ yɛ́ pisɛ rɛ: Íye kɛ pikpɔkpɔ ɑpi yɛ yisi? Ipiŋɛ íye kɑpí nɛ pɛɛri? 36 Pɔ́ uníri nkó! Áɑ nyu rɛ pinsɑ́ rilukɛpipi n lukɛsi, ɑ́ri yɛ́ fe rikɛ́ lɛɛ? 37 Tipipi rinyinɛ kɑɑ yɛ lukɛsi rɛ mpuri. In n lɑ, risírɛ́pipi nɛ́ɛ rilukɛpipi féé rinyinɛ. Ái kuléé kpɛɛ n lɛlunɛ ricuruu kɑɑ yɛ lukɛsi. 38 Uléécɑɑ yɛɛ yɛ pɛɛ ripipi tɛ̃ ipiŋɛ iyɛ̃ kuu ń lɑ hɛ. Ḿpɑ́ ripipi ríye kuu ipiŋɛ yɛɛ nɛ ri n sɑ́ hɛ.
39 Lifɑ́ɑkɔ́ ɑ́i linnɛ́í isɑrɛ isɛ mɑ́. Isoisɑrɛ yɛ nɛ isɛɛ ikɔ́ kóólɛlɛnlɛ, sinúipi isɑrɛ nɛ impehẽ, ikpíntomɛ́ ikɔ́ nɛ iyɛ̃ mpehẽ kɔ.
40 Limɛcɔ kɛ kɛléécɑɑ-pɔ likɔ́ ipiŋɛ ií nɛ kɛtẽ nté likɔ́ ipiŋɛ kóólɛlɛ̃. Kɛléécɑɑ-pɔ likɔ́ nsɔnɛ nɛ mmpehẽ, kɛtẽ nté likɔ́ nsɔnɛ nɛ mmɛ̃ mpehẽ kɔ. 41 Ituŋɛ yɛ imɛtɛ́í cirɛ mɑ́lɛ, iwɑ́rɛ in imɛkɔ́ mɑ́, ɑwɑ́rɛpi pɔ́ɔn kɔ ɑmɛkɔ́ mɑ́. Ḿpɑ́ ɑwɑ́rɛpi ricuruu ɑ́ɑ mɛtɛ́í mɛsɛ mɑ́.
42 Limɛcɔ kɑi sɔ́nti likɛ́ kumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ pikpɔkpɔ ɑpi n yisinɛ n we. Pi yɛ pin pisoi n kulɛsi, pi yɛ fɔnilɛ, ɑmɑ́ Uléécɑɑ un pi n yukusɛ, ɑ́pi pɛɛ píkɑi nkpɔ kpɑ́nɛ. 43 Pi yɛ kɛ́kulɑɑ-i íwɛ n welɛ ɑ́pi kɔ pɑ́ɑ́pú. Amɑ́ Uléécɑɑ un píyei pi n yukusɛ, pi yɛ pɛɛ ríyu m mɑ́lɛ pin kɔ pɑ́ɑ́pú. 44 Isoipiŋɛ nnyí kɑri nní n nyɑ́ni kɑpi yɛ kɛ́kulɑɑ-i m mɑ́. Pin píyei n yisi, ipiŋɛ fɑlɛ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn yɛ n hɛ kɑpi mɑ́nɛ. Lɛ̃ nnyɑ, isoipiŋɛ nnyí kɑri nní n nyɑ́ni yɛ welɛ. Limɛcɔ ipiŋɛ iyɛ̃ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn yɛ n hɛ pɔ̃́ nɛ kɔ welɛ. 45 Lɛ̃ nnyɑ kɑi Uléécɑɑ Nsímɛ́ ritɛlɛ́-i wɔ́lɑɑlɛ̃ tɛ: Usoi foí uyɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu n wɑ uu u séi rɛ Atɑm yɛ kɛsoipipi lɛ kɛɛ nfɑ́ɑ n yɛ̃́. Amɑ́ Atɑm tɔrɔɔ yɛɛ nní Kirisi. Ukɛmɛɛ́ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nń we nn yɛ nfɑ́ɑ hɛ. 46 Ái ipiŋɛ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn yɛ n hɛ yɛɛ pɛɛ mɛfoí we, ɑmɑ́ isoipiŋɛ nnyí kɑri nní ń nyɑ́ni yɛ nyi. Iyɛ̃ kɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ nn yɛ n hɛ yɛ kɛpirɛ sɔ́ntilɛ. 47 Ntɑɑi kɑpí nɛ usoi foí mɔ̃́. Uyɛ̃ nɛ kɛtẽ nté ukɔ́ lɛ. Kɛléécɑɑ kɛ ulírũ pɔ́ɔ léeri. 48 Pɛpɛɛ kɛtẽ nté ń we yɛ we yɑrɛ uyɛ̃ kɑpí nɛ ntɑɑi m mɔ̃́ mɛcɔ. Pɛpɛɛ kɛléécɑɑ-pɔ ń we yɛ we yɑrɛ uyɛɛ kɛléécɑɑ-pɔ n léeri mɛcɔ. 49 Tɔ̃́ nɛ nɛni welɛ yɑrɛ uyɛ̃ kɑpí nɛ ntɑɑi m mɔ̃́ mɛcɔ. Limɛcɔ kɑri kɔ sɔ́nti tɔkɛ́ n we yɑrɛ uyɛɛ kɛléécɑɑ-pɔ n léeri.
50 Pimɑ́rɛcɔ, nɛ lɑ kɛ́ nɔ́ mɑɑ rɛ isoipiŋɛ nnyí kɑri nní ń nyɑ́ni íi yɛ́ fe ikɛ́ Uléécɑɑ iyɔɔpi kɛ́mɛɛ lompɔ. Ái líkɑ nnyɑ, lɛlɛɛ yɛ n cɑɑi ɑ́i yɛ́ fe likɛ́ pɑnsɛ licɑɑicirɛ́.
51 Ani kutu ricɔ kɛ́ nsímɛ́ nnyinɛ mɛɛ m pékɑɑlɛ̃ nɔ́ símisi ɑni kóm tɛ ɑ́ri ntɔ́nɛ́í kpinɛ. Amɑ́ tɔ́ kɑm ɑri ntɔ́nɛ́í mmú ipiŋɛ féé consɛ. 52 Kumúŋɛ́ kusɛ kunyinɛ-i kɛ rinɑ́ɑtɔ́ŋ ɑrí hɑ mɛyéne mɛsɛ kɛyɑ́ɑ tɔrɔɔ téninɛ. Tin lɛ̃ n tẽ́, pikpɔkpɔ ɑpi yisi ɑpi pɛɛ pɑnsɛ pikpɔcirɛ́. Tɔ́ mpí, tɔ́ɔ likumúŋɛ́ kpɛ-i nfɑ́ɑ m mɑ́, tɔ́ɔ ipiŋɛ féé consɛ. 53 Li mɛyíkíyiki pisɛ rɛ irɔ́piŋɛ nnyí yɛɛ yɛ nní n cɑɑi ikɛ́ pɑnsɛ icɑɑicirɛ́, irɔ́piŋɛ nnyí yɛɛ yɛ nní n kpu ikɛ́ pɑnsɛ ikpɔcirɛ́. 54 Lɛlɛɛ yɛ n cɑɑi lin píyei m pɑnsɛ licɑɑicirɛ́, lɛlɛɛ yɛ n kpu lin kɔ píyei m pɑnsɛ likpɔcirɛ́ kɛ nsímɛ́ mɛɛ n wɔ́lɑɑlɛ̃ nn pɛɛ sɔ́nti: Mmɛ mɛɛ nní rɛ:
Pi nkpɔ feriyɛ ɑpi n tɛ́kɛ́ɛ́.
55 Nkpɔ, ɑ́ɑ nkpɑ́ni feriyɛ!
Nkpɔ, mɛpɔ́lõ kɑɑ́ nɛ n kóni yɛ tɛnɛlɛ.
56 Akópɛ nyɛɛ nkpɔ mɛlõ wɑisɛ, isé yɛɛ ɑkópɛ ńnɑŋɛ hɛɛlɛ̃. 57 Amɑ́ tɔ Uléécɑɑ pɑkɑrɛ kuú nɛ Urɔ́píimɑ Yeesu Kirisi rintíki uú nɛ ńnɑŋɛ rɔ́ hɛ ɑri nkpɔ feriyɛ. 58 Lɛ̃ nnyɑ pimɑ́rɛcɔ kɛcirɛ, nɔ́inɛ́piŋɛ íi kɑpɛ riyɔɔ, ɑ́ni kɑpɛ n tiŋɑrɛntɛ. Ani ḿpɑ́ píyei n kɛŋɑɑlɛ̃ nɔn Upíimɑ pikɛi ńsɔnɛ wɑi. Nɔ́rinɛ́cúruu yɛ nyulɛ rɛ pikɛi pɛ̃ kɑni ukupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ n wɑi ɑ́pi yɛ́ mɛ́woo wɑ.