13
Icélɑɑ tɔrɔɔ nɛ iyɑ́hɑɑ
Mɛtɑ́ɑ́nũ kɑm nní nɔ́kɛnɛ́mɛɛ sɔ́nɛpɔ. Li wɔlɑɑlɛ̃ tɛ píseérɑkɔɔ́ pikɛ́ yɛ pitɛ́ nɛ́ɛ pitɑɑni tu ɑpi kɛlenɛ usoi ɑkópɛ pɑ. Pɛpɛɛ pɛɛ mɛkɛɛ ɑkópɛ n wɑ nɛ picɔ nnɛ́í kɑḿ nɛ mɑ́nɛ. Ám nɛni nɔ́kɛnɛ́mɛɛ we ɑmɑ́ lɛ̃ kɑḿ pɛɛ mɛnɛ́hɑpɛ lírũ kɛ́mɛɛ nɔ́ n símisi kɑm kɔ nkpéni pisímɛ́ nɔ́ kpɑ́lɛ̃ tɛ nɛn hɑ kɔ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ m pɛɛpɔ, ɑ́m nɔ́ úkɑ nnɑ́ri wɑinɛ. Nɔ lɑlɛ nɔkɛ́ yɛ̃́ tɛ Kirisi yɛɛ kɛnɛ́mɛɛ we un nɛ símisi nɛ́ɛ yo? Nɔ́ kɔ yɛ̃. Kirisi úu nɔ́kɛnɛ́mɛɛ rinɑ́rɛi mɑ́, u unnɑŋɛ nyísɛlɛnlɛ. Mɛsei yɛ mɛ rɛ u pɛɛ rinɑ́rɛi mɑ́lɛ ɑpí nɛ kunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ kɛcɑ́ɑ́ u kɑrii. Amɑ́ Uléécɑɑ nnɑŋɛ kuú nɛ nkpéni nfɑ́ɑ mɑ́. Tɔ̃́ nɛ kɔ ukupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ rinɑ́rɛi mɑ́lɛ. Amɑ́ nɔ́ kɑm ɑni yɛ́nu rɛ tɔ̃́ nɛ kɔ Uléécɑɑ nnɑŋɛ nnyɑ tɔ́ nɛ uyɛ̃ kupɛ́nɛcɔ kɛ́mɛɛ nfɑ́ɑ yɛ̃. Ani nɔ́rinɛ́cúruu nɔ́mɛnɛ́círɛ ripɑí ɑni yɛ́nu rɛ nfɑtɛnɛ yɛ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ wee? Áni yɛ̃ tɛ Yeesu Kirisi yɛ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ wee? Nɛ́ɛ nɔ ripɑilɛ ɑ́ni yɛ̃ tɛ nɔ nfɑtɛnɛ mɑ́? Amɑ́ nɛ músu yɑrɛ nɔ́ kɑm ɑni yɛ́nu rɛ tɔ̃́ ɑ́ri nfɑtɛnɛ pɑɑlɛ̃. Tɔ yɛ Uléécɑɑ nɛ nɔ́ welɛ rɛ ɑ́ni kɑpɛ ɑkópɛ ɑ́kɑ mpuri piwɑi rikpɑ́. Ái lɛ̃ kɑrí lɑ tɔkɛ́ nɛ nyísɛ rɛ tɔ ɑlɑri mɑ́lɛ, ɑmɑ́ tɔ lɑ rɛ nɔkɛ́ yɛ fe nɔkɛ́ mɛwɑi sɔnɛ wɑ, ḿpɑ́ nɔn m músu rɛ tɔ̃́ ɑ́ri líkɑ fe tɔkɛ́ wɑ. Ári ńnɑŋɛ ńkɑ mɑ́ tɔkɛ́ nɛ nsímɛ́sei tɑ́pisi rɛ ńn kɑpɛ leemɛ. Lirɔ́kɔ́ yɛɛ tɔkɛ́ wɑ nsímɛ́sei nkɛ́ léemɛ. Tɔ yɛ tɔn tinɑ́rɛi m mɑ́, nɔ́ɔn ńnɑŋɛ m mɑ́, li yɛ rɔ́ n lɑ́ɑ́rúlɛ. Lɛ̃ kɑri Uléécɑɑ m písɛi yɛɛ rɛ ukɛ́ tíyɛsɛ nɔkɛ́ nfɑtɛnɛ kɛ́mɛɛ́ m pelu. 10 Lɛ̃ nnyɑ kɑ́m nní nɔ́kɛnɛ́kúrí ń we, kɑm tɛ kɛ́ mɛncirɛ rítɛlɛ́ nɔ́ wɔ́ipɔ, nɛn píyei nɔ́kɛnɛ́mɛɛ́ n tuipɔ, ɑ́m kɑpɛ nɛ nɔ́ ń sɛnkɛɛ nnyɑ. Upíimɑ yɛ nɔ́kɛnɛ́cɑ́ɑ́ ńnɑŋɛ nɛ́ hɛlɛ rɛ kɛ́ nɔ́ n ŋmɔ́ɔ́púsɛlɛ̃ nɔn nɛ kɛ́yu sĩ. Úu ńnɑŋɛ nɛ́ hɛ rɛ kɛ́ nɛ nɔ́ ritɛ́kɛ́ɛ́.
11 Kɛtumɛ kɑi lɛ̃ wɑ, pimɑ́rɛcɔ! Likɛ́ nɔ́ n lɑ́ɑ́rú nɔn nɛ pipele ŋmɔ́ɔ́púlɛ̃. Ani ikɑri n kpɑriisɛnɛ nɔn kɔ rinɔ́ɔ risɛ mɑ́. Ani nɛ nɔ́rinɛ́pɔ́ɔ n we. Uléécɑɑ yɛɛ ńlɑ m mɑ́ uu yɛ ɑkíŋ niŋukusɛ ukɛ́ nɔ́kɛnɛ́mɛɛ n we.
12 Ani nɔ́mɛnɛ́cɔpɛcirɛ ripirɑnɛ ɑni mɛmɑ́rɛcɔ yɑ́hɑɑnɛ.
Uléécɑɑ pikɔ́ nnɛ́í yɛ nɔ́ yɑ́ɑ́si.
13 Upíimɑ Yeesu Kirisi ukɛ́ ípɛɛlɛ́ɛ nɔ́ nyísɛ. Uléécɑɑ ukɛ́ ńlɑ nɔ́ nyísɛ. Nfɑ́ɑsɔnɛ nkɛ́ kɔ nɔ́nnɛ́nɛ́í kɛ́mɛɛ́ n we nkɛ́ nɔ́ ripɛ́nɛsɛ.