16
Pifɑrisi nɛ Pisɑtusee yɛ Yeesu pisɛ rɛ ukɛ́ mɛwɑisɑŋɑ wɑ
(Mɑriki 8:11-13; Luki 12:54-56)
Kɛ Yeesu uu kei n tuipɔ, Pifɑrisi nɛ Pisɑtusee ɑpi ukɛkúrí hɑpɔ, pin wɛ́ɛ́si pikɛ́ ripinɛ u wɑ. Api u pisɛ rɛ ukɛ́ mɛwɑisɑŋɑ mɛnyinɛ wɑ mɛɛ yɛ́ n nyísɛ rɛ Uléécɑɑ-i kuu léeri. [Kei kuu pi pɛsɛ rɛ: Ituŋɛ in n lóipɔ kɛyómɛ kɛn n wɔŋnɛ, nɔ yɛ mɑɑ rɛ kɛyɑ́ɑ yɛ nɛni nyɑmlɛ. Kɛyómɛ kɛn mmɑrɛ n sɑnnyɛ lin n hiihiilɛ̃, nɔ yɛ kɔ mɑɑ rɛ kɛyɑ́ɑ yɛ nɛni cɑɑinɛ. Nɔ yɛ felɛ ɑni kɛyómɛ mɛwee yɛnu ɑni mɛɑsei kom, ɑmɑ́ ɑ́ni yɛ lɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu ituŋɛ nnyí-i nɔ́kɛnɛ́cɔpɛ n wɑi ɑsei kõ!] Nfɑ́ɑni kɛtẽ nkɛ́ pisoi yɛ cɑɑilɛnlɛ hɑ́i, ɑ́pi lɑ pikɛ́ Uléécɑɑ ŋmɑnɛ ritiki. Amɑ́ mɛwɑisɑŋɑ kɑpi wɛ́ɛ́si pikɛ́ yɛ̃́. Mɛwɑisɑŋɑ mɛ̃ kɛ Yonɑɑsi uu n yɛ̃́ mɛnyinɛcɔ kɑpi yɛ́ kɔ yɛ̃. Yeesu uu pɛɛ pi yɑ́ uu tɔ́mpɔ.
Pifɑrisi nɛ Pisɑtusee nkpɔ́nɔ́tɔ pitɛ
(Mɑriki 8:14-21)
Kɛ Yeesu nɛ upipirɛtiki ɑpi ritimɛ ricɔ-mɛ̃ n sĩ́, upipirɛtiki ɑpi pɑlɛi pikɛ́ ɑkpɔ́nɔ́ kpísi pikɛ́ nɛ ripɛ́nɛ. Yeesu uu pɛɛ pi mɑɑ rɛ: Ani nɔ́mɛnɛ́círɛ tĩ ńsɔnɛ nɛ Pifɑrisi nɛ Pisɑtusee nkpɔ́nɔ́tɔ pitɛ. Api pɛɛ pimɛcɔpɛcirɛ pipísɛinɛ kɑ́pɑ́ɑ́ rɛ: Kɑ́ri ɑkpɔ́nɔ́ nɛ rimpɛ́nɛmɛ nnyɑ kuu lɛ̃ cɛ́si. Yeesu uu lɛ̃ ceru uu pi pisɛ rɛ: Nɔ́ pisoi mpí nfɑtɛnɛ ńn piyɛ. Yo nnyɑ kɑni lɛ̃ símɑɑnɛ rɛ ɑ́ni ɑkpɔ́nɔ́ kpísi? Íye nnyɑ kɑ́ni kómɛi hɑ́i nɛ nkpéni-mɛ? Áni ɑkpɔ́nɔ́ ɑnupũ nyɛ̃ kɑpi pisoi ɑ́kotokú ɑnupũ n hɔ́ɔnɛ nɛ ɑnɛ́rɛ tɔrɔɔ nyɛɛ m pɔɔnɛ ɑni kɔ́ɔ́i léisɛɛ? 10 Áni ɑkpɔ́nɔ́ nyɛ̃ kɑpi pisoi ɑ́kotokú ɑnɑ n hɔ́ɔnɛ nɛ ɑnɛ́rɛ tɔrɔɔ nyɛɛ m pɔɔnɛ ɑni kɔ́ɔ́i pɔ̃́ kɔ léisɛɛ? 11 Íye kɑi pɛɛ wɑ nɛ nkpéni-mɛ ɑ́ni kɑhɑnɛ n kõ tɛ ɑ́i ɑkpɔ́nɔ́ kɑm tee kɑḿ pɛɛ́ nɛ mɑɑ rɛ: Ani nɔ́mɛnɛ́círɛ tĩ nɛ Pifɑrisi nɛ Pisɑtusee nkpɔ́nɔ́tɔ pitɛ?
12 Kei kɛ upipirɛtiki ɑpi pɛɛ kṍ tɛ ɑ́i nkpɔ́nɔ́tɔ pitɛ kɑpi yɛ nɛ ɑkpɔ́nɔ́ ń wɑ kuú pɛɛ tee rɛ pikɛ́ nɛ pimɛcirɛ tĩ. Amɑ́ lɛ̃ kɛ Pifɑrisi nɛ Pisɑtusee ɑpi n céési kuu rɛ pikɛ́ nɛ pimɛcirɛ tĩ.
Piyɛɛ yɛ yɑ́mnɛ rɛ Yeesu kɛ Uléécɑɑ uu wɛ́ɛ
(Mɑriki 8:27-30; Luki 9:18-21)
13 Kɛ Yeesu uu Filipu kɛtẽ-mɛ̃ Sesɑree kuyu-i n lompɔ, uu upipirɛtiki pisɛ rɛ: Pisoi yɛ rɛ nɛ̃́, Usoi Kɛpipi nɛ́ɛ úye? 14 Api u pɛsɛ rɛ: Pinyinɛ yɛ símisi rɛ pɔ́ɔ Yohɑni Úniwolɛ, picɔ rɛ pɔ́ɔ Elii, picɔ pɔ́ɔ kɔ rɛ Yeremii nɛ́ɛ ɑntepuyɛ kɛcɔpɛ usɛ unyinɛ. 15 Kei kuu pɛɛ pi pisɛ rɛ: Nɔ̃́ ní, nɔ̃́ nɛ mpíí rɛ nɛ́ɛ úye? 16 Simɔɔ Piyɛɛ uu rinɔ́ɔ u yɔ́su rɛ: Pɔ́ɔ Kirisi kɛ Uléécɑɑ uu n wɛ́ɛ. Pɔ́ɔ Uléécɑɑ, nfɑ́ɑ ute Kɛpipi. 17 Kei kɛ Yeesu uu pɛɛ rinɔ́ɔ rikpɑ́ uu rɛ: Pɔ únɑrɛkomɛ lɛ, pɔ̃́ Yonɑɑsi uŋmɑ́nɛ Simɔɔ! Li we rɛ ɑ́i kɛsoipipi kɛɛ mmú pɔ́ símisi, ɑmɑ́ Unɛ́sɑ́ɑ yɛɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ ń we lo. 18 Lɛ̃ nnyɑ, kɛ́ mmú pɔ́ símisi rɛ pɔ́ɔ Piyɛɛ, liɑsei rɛ ripɑrɛ. Tipɑrɛ tɛ̃ kɛcɑ́ɑ́ kɑm pinɛ́kɔ́ cɑ́pinɛnɛ, nkpɔ ŋmɑɑ ricuruu ńn yɛ́ ńnɑŋɛ ńkɑ pikɛcɑ́ɑ́ m mɑ́. 19 Nɛ́ Uléécɑɑ iyɔɔpi rinɔnɔɔ kɛhɑ́nnɛ pɔ́ rimúísɛ. Pɔn yɛ linyinɛ kɛtẽ nkɛ́ kɛcɑ́ɑ́ n yɛ̀, Uléécɑɑ yɛ́ kɔ kɛyómɛcɑɑ-pɔ li yɛ̀. Pɔn yɛ kɔ kɛtẽ nkɛ́ kɛcɑ́ɑ́ yo n ŋmurɛi, Uléécɑɑ pɔ̃́ nɛ́ kɔ kɛyómɛcɑɑ-pɔ li ŋmurɛi. 20 Kei kɛ Yeesu uu pɛɛ upipirɛtiki rinɔ́ɔ hɛ rɛ ɑ́pi kɑpɛ úkɑ símisi rɛ uyɛ̃ kɛ Uléécɑɑ uu wɛ́ɛ.
Yeesu yɛ unkpɔ nɛ umɛyisɛ nsímɛ́ riyóó
(Mɑriki 8:31-9:1; Luki 9:22-27)
21 Kɑí nɛ kei n kpísi kɛ Yeesu uu pɛɛ upipirɛtiki pisímɛ́ kórɑɑnɛ rɛ li pisɛ rɛ ukɛ́ Yerusɑlɛm hɑ, ukɛ́ hɑ mɛyɑ̃́ Pisuifi piwɛ́ɛ́sɛ nɛ pɛpɛɛ yɛ Uléécɑɑ inyɔ́ɔnsɛ n wɑ piwɛ́ɛ́sɛ nɛ isé picélɑɑ ɑnipɛ-i íwɛ li, pikɛ́ u kpu ukɛ́ pɛɛ kɛyɑ́ɑ tɑ́ɑ́nũ tuŋɛ́ nkpɔ kɛ́mɛɛ yisi. 22 Piyɛɛ uu pɛɛ u kpísi uú nɛ iyɑɑ leepɔ uú nɛ u cɛ́si rɛ: Uléécɑɑ úu yɛ́ ŋmurɛi, Upíimɑ! Líkɑ ɑ́i pɔ́ wɑinɛ! 23 Kei kɛ Yeesu uu pɑnsɛpɔ uu Piyɛɛ mɑɑ rɛ: Pɔ́ɔkɛ́ mɛ̃ pɛlɛ, Setɑni! Kɑpɛ nɛ nɛ́ rikɔ! Pɔ lɑlɛ pɔkɛ́ nɛ́ púnɛisɛntɛ kɛ́ loó! Kɛpɔ́múŋɛ́ yɛ sisoipipi kɛmúŋɛ́ lɛ, ɑ́i Uléécɑɑ kɛkɔ́.
24 Yeesu uu pɛɛ upipirɛtiki mɑɑ rɛ: Úye un n lɑ ukɛ́ nɛ́ ritiki, ukɛ́ umɛcirɛ pípɑí riyɑ́, uu ukunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ yɑ * uu pɛɛ nɛ́ tíki. 25 Ái líkɑ nnyɑ, úye un n lɑ ukɛ́ unfɑɑ lɔ, u n fómnilɛ. Amɑ́ úye un nɛ̃́ nnyɑ unfɑɑ n fóm, u yɛ kɑlɛ uu n yɛnu. 26 Usoi un nkpéni kɛtẽ nté likɔ́ nnɛ́í n yɛ̃ uu pɛɛ nfɑ́ɑ pɑɑ, kulɑ́ɑ kúye kuu pɛɛ yɛ̃́? Nɛ́ɛ yo kɛcirɛ kɛ usoi uu yɛ́ fe uu hɛ́ɛ́lɛ uú nɛ unfɑɑ yɛnu? 27 Usoi Kɛpipi yɛ hɑ Kɛusɑɑ mɛyɔɔpi kɛ́mɛɛ sɔ́ntilɛ nɛ piléécɑɑtumɛ, ɑkɛ pɛɛ ḿpɑ́ úye lɛ̃ kuu n wɑ hɛ́ɛ́lɛ. 28 Asei kɑm nní nɔ́ símisi rɛ: Pisoi pɛɛ nté nní ń we kɛ́mɛɛ, pinyinɛ yɛ́ nɛ̃́ Usoi Kɛpipi yɛ̃ kumúŋɛ́ kpɛ-i kɑm inɛ́yɔ́ɔpi n lenɛ ɑpi kɛlenɛ kpíni.
* 16:24 10:38