28
Yeesu yɛ nkpɔ kɛ́mɛɛ yisi
(Mɑriki 16:1-10; Luki 24:1-12; Yohɑni 20:1-10)
Kɛyɑ́ɑ kɛɛ nɛ kɛwéntɛyɑɑ rintíki kɛtúŋɛ́, Mɑɑri Mɑkitɑlɑ ukɔ́ nɛ Mɑɑri ucɔ ɑpi yisi rɛ pikɛ́ hɑ rikpíí rilóólú. Kei nní, kɛtẽ ɑkɛ yéŋesi, Upíimɑ uleecɑɑtumɛ unyinɛ uu kɛyómɛcɑɑ-pɔ súiri uu mɛpɑrɛ mɛɛ rikpíí rinɔnɔɔ n fílɛ̃ pímiisɛ uu rikɛcɑ́ɑ́ tonɛ. U pɛɛ tɛ́lulɛ yɑrɛ kɛkónɛtɛ́hɛ, uilũ in wɑriyɛ póí-póí. Liiwɑmɛ píimɑ inyinɛ ii pimɛ́rɛ́ tini, ɑpi pɛɛ́ n tɛrii nfɑ́ɑ nń nɛ pɑ́rí yɑrɛ pi kpulɛ. Uléécɑɑtumɛ uyɛ̃ uu pɛɛ pinɔ́si pɛ̃ mɑɑ rɛ: Iwɑmɛ íi kɑpɛ nɔ̃́ n we. Nɛ yɛ̃ tɛ Yeesu uyɛ̃ kɑpi kunɑpɛ́ɛ́kɔɔ́ kɛcɑ́ɑ́ n kɑrii kɑni wɛ́ɛ́si. Úu nté we. U nkpɔ kɛ́mɛɛ yisilɛ yɑrɛ kuu ḿ mɑ. Ani kɑm ɑni kei kɑpí pɛɛ u n finsɛ yɛ̃, ɑni mɛkɛɛ sĩ ɑní hɑ upipirɛtiki símisi rɛ u nkpɔ kɛ́mɛɛ yisilɛ. U yɛ́ Kɑlilee-pɔ pi m mɛ̃́. Kei kɑni yɛ́ hɑ u yɛ̃. Mmɛ̃ kɑm m mɑ́ kɛ́ nɔ́ n símisi yɛ mmɛ̃. Api pɛɛ rikpíí kɛkúrí yisi, iwɑmɛ nɛ mpɔ́ɔnɑrɛ píimɑ nn pi we ɑpí hɑ mɛkɛɛ nsímɛ́ mmɛ̃ upipirɛtiki símisi. Likɛ́ nɛ rinsɑ́sɛ, Yeesu uú nɛ pinɔ́si pɛ̃ sɑ́nɛ uu pi mɑɑ rɛ: Nɛ nɔ́ yɑ́ɑsi. Api ukɛkúrí hɑpɔ, ɑpi wúlɑ ɑpi uɑnɑ tini ɑpí nɛ ríyu u wɑisɛ. 10 Yeesu uu pɛɛ pi mɑɑ rɛ. Iwɑmɛ íi kɑpɛ nɔ́ n we. Ani hɑ pinɛ́mɑ́rɛcɔ mɑɑ rɛ pikɛ́ Kɑlilee hɑ. Kei kɑpi yɛ́ hɑ nɛ́ yɛ̃́.
Pimɛ́rɛ́ yɛ lɛ̃ kɑpi n yɛ̃́ símisi
11 Kumúŋɛ́ kpɛ-i kɛ pinɔ́si pɛ̃ ɑpi ncée ń we pin tɔ́su, rikpíí pimɛ́rɛ́ pinyinɛ ɑpi yisi ɑpi kuyu pɛlɛ, ɑpí hɑ pɛpɛɛ yɛ Uléécɑɑ inyɔ́ɔnsɛ n wɑ piwɛ́ɛ́sɛ lɛ̃ nnɛ́í lɛɛ n wɑ kɛɛnkɛɛ. 12 Pɛ̃ nɛ piwɛ́ɛ́sɛ ɑpí tonɛ ɑpi kómɛinɛ, ɑpi siwóó píimɑ sinyinɛ pimɛ́rɛ́ pɛ̃ hɛ 13 ɑpi kɔ pi tɑ́lɑɑnkɛɛ rɛ pikɛ́ mɑɑ rɛ: Tɔ kɛsinɛ lɔpilɛlɛ, upipirɛtiki ɑpí weri ɑpi u yɑ́ɑ́i ɑpí nɛ tɔ́mpɔ. 14 Piwɛ́ɛ́sɛ pɛ̃ ɑpi kɔ pi kpɑ́ rɛ: Uyɔ́ɔpi píimɑ un lɛ̃ n kõ, tɔ́ u símisi uu kóm ɑ́ni yɛ́ ncɔ́ŋ ńkɑ yɛ̃. 15 Pimɛ́rɛ́ pɛ̃ ɑpi mɛsei siwóó sɛ̃ yɔ́su ɑpi lɛ̃ kɑpi pi n céesi wɑi. Lɛ̃ nnyɑ kɛ nsímɛ́ mmɛ̃ nń we nɛ nɛni-mɛ nn nɛ Pisuifi kɛ́mɛɛ kɔ́ɔ́núlɛ̃.
Yeesu yɛ umɛcirɛ upipirɛtiki nyísɛ
(Mɑriki 16:14-18; Luki 24:36-49; Yohɑni 20:19-23; UPM 1:6-8)
16 Yeesu pipirɛtiki kɛfi nɛ usɛ ɑpi yisi ɑpi Kɑlilee-pɔ riyɔ́pɛ tɛ-i kɛ Yeesu uú pɛɛ ḿ mɑɑ rɛ pikɛ́ hɑ sĩ. 17 Kɑpi u n yɛ̃́, ɑpi u yɑ́ɑ́si ɑpi ukɛyu-i wúlɑ. Amɑ́ picɔ pin nɛ we pin céreisɛ. 18 Yeesu uú nɛ pi kɔ uu pi mɑɑ rɛ: Uléécɑɑ yɛ kɛyómɛcɑɑ-pɔ nɛ kɛtẽ nté ḿpɑ́ yo kɛcɑ́ɑ́ ńnɑŋɛ nɛ́ hɛlɛ. 19 Lɛ̃ nnyɑ, ɑni isoipuri nnɛ́í kɛ́mɛɛ hɑ, ɑni tíyɛsɛ pisoi pikɛ́ kɛnɛ́pirɛ ritiki. Ani Sɑ́ɑ Uléécɑɑ nɛ Kɛpipi nɛ Nfɑ́ɑsɔnɛ rinyiri nɛ míni pi wolɛ. 20 Ani kɔ pi céési rɛ pikɛ́ isé iyɛ̃ nnɛ́í kɑm nɔ́ n kɑrii ritiki. Ani n nyu rɛ siyɑ́ɑ nnɛ́í kɑm nɔ́kɛnɛ́kúrí we kɛtẽ kɛkɛ́ hɑ nɛ tɛnɛ.