18
Parisaio yeŋgât tembe lâulipyeŋaŋe Yesu mewi.
(Mataio 26:47-56 Mareko 14:43-50 Luka 22:47-53)
Yesuŋe yawu sâm âwâŋe ekumu pesuk sâmu hoŋ bawalipŋe nen menenekmu ba to tipiŋe âlâ, kutŋe Kitoron sâm, ya hâtikguwin. Ya hâtikum nak âlâ, kutŋe Oliwa, ya kambatŋe kâmetbi yan yâhâwin. Yâhâ emelâk manmâ gawin yan Yesuŋe menenekmu yan yâhâ tatmâ nâŋgâminiwin. Yakât otmâ Yurasi kapi ya nâŋgâop. Yakât otmâ Yurasiŋe betŋehen kioŋmâ Parisaio otmu hotom uminiwi ya yeŋgât sâtgât otmâ tembe lâulipyeŋe dâiyekmu unam, tewet, kapamgât senŋe âlâlâ miakmâ balam saum nengâlen tohowi. Toho mem tetenenekŋetâ umatŋe yu Yesu kakŋan yâhâwuap ya emelâk nâŋgâop yakât otmâ katnenekmâ gotyeŋan ba yuwu sâm âiyongop. “Yen âlâhât pâinsai?” sâop.
5-6 Sâmu sâwi. “Nenâmâ lok âlâ, kutŋe Yesu, yamâ Nasaret kapi amboŋe yâkât pâinsain,” sâwi.
Sâŋetâ sâop. “Lok yamâ nâ yu.”
Sâmu Yurasi otmu orowâk takawiŋe denŋe nâŋgâm pârâk pilâm umutyeŋe arimu hânân ge pare iwi.
Yawu otmâ yâhâpŋe âiyongom sâop. “Yen âlâhât pâinsai?”
Sâmu yahatmâ kinmâ sâwi. “Lok âlâ, kutŋe Yesu, yamâ Nasaret kapi amboŋe,” sâwi.
Sâŋetâ sâop. “Nâ emelâk ekyongoan. Lok yamâ nâ yu. Nâ pâinneksai yakât otmâ hoŋ bawalipne yu pilâyekŋetâ yahatmâ ariŋetgât naŋgan.” Yawu sâop. Yawu sâm yan den emelâk yuwu sâop yakât bulâŋe teteop. “Awoŋ, gâŋe lok yu mâmâŋe otyiŋgirâ nâhâlen biwiyeŋaŋe kepeim mansai yu yeŋgât tihityeŋe otmune âlâ ki hiliwahoap.” 10 Yawu sâmu Petoroŋe tewetŋe mem yahatmâ hotom um manbi ya yeŋgât kunyeŋe manop yâkât hoŋ bawaŋe, kutŋe Maiko sâm, yamâ ândâpŋe nombot ya topŋambâek kârâm hâreop. 11 Kârâm hâremu Yesuŋe ekmu bâlemu yuwu sâm ekuop. “Yawu otdâ bâleap. Umatŋe yu tetenihimu sâtgum mumbomgât Awoŋnaŋe mâtâp sâm nihiop ya ki watbomgât naŋgat hâ? Âlâŋe yakât ki ekgohop?” Yawu sâop.
Yesu mem Anasihâlen ariwi.
12-13 Yesuŋe yawu sâm ekumu Roma tembe lâu ya yeŋgât kunyeŋaŋe sâmu tembe lâulipŋe otmu Parisaio yeŋgât tembe lâulipyeŋaŋe Yesu mem bâtŋe sâhâm menduhuwi. Yawu tuhum mem lok sombo âlâ, kutŋe Anasi sâm, yâkât emelan yâhâwi. Anasi yamâ lok âlâ, kutŋe Kaipa sâm, yâkât lamatŋe. Yâhâ Kaipa yamâ hombaŋ yakât hotom uminiwi ya yeŋgât kunyeŋe pato manop. 14 Yawu gârâmâ Kaipaŋeâmâ nen Yura lohimbi kerekŋe hiliwahomaingât Yesu konok mumbuapgât nâŋgâm papatolipnenŋe ekyongop.
Peteroŋe Yesu betguop.
(Mataio 26:69-70 Mareko 14:66-68 Luka 22:55-57)
15 Yâhâ Yesu mem Anasihât emelan yâhâŋetâ Petoro otmu bukunenŋe âlâŋeâmâ Yesu watmâ ariowot. Yâhâ Anasiŋeâmâ bukunenŋe ya nâŋgâwaŋgimap. Yakât otmâmâ Yesu mem emelan yâhâŋetâ yawuâk watyekmâ betyeŋan yâhâop. 16 Yawu otmâmâ Petoroŋeâmâ emet hawiŋan peke yakât hâŋgi hâlâŋmâ kinop. Yawu gârâmâ bukuŋe Anasihât emelambâ ge hoŋ bawa imbi âlâŋe hâŋgi galemgum kinop ya ekumu hâŋgi hindâmu yanâk Petoro gurâ kâlehen yâhâop. 17 Kâlehen yâhâmu imbi yaŋe ekmâ sâop. “Âo gâmâ Yesu hoŋ bawaŋgim manmat. Yawu geksan.”
Sâmu sâop. “Yu yat yamâ imbiâk yat,” sâop.
18 Otmu sâp yanâmâ bâlâpŋe bâleŋe olop. Yakât otmâ tembe lâu nombotŋaŋe kâlâp uŋetâ semu hoŋ bawa nombotŋe orowâk menduhuakmâ kâlâp nâŋgâm kinbi. Kâlâp nâŋgâm kinŋetâ Petoroŋe hohetyeŋan ga kinmâ kâlâp nâŋgâop.
Kaipaŋe Yesu âi pâi tuhuop.
(Mataio 26:59-66 Mareko 14:55-64 Luka 22:66-71)
19 Yesuŋe nen hoŋ bawalipŋe menenekmâ den kâsikum ningiminiop. Otmu otbin mewin yakât topŋe hotom uminiwi ya yeŋgât kunyeŋaŋe nâŋgâwe sâm âikuop.
20-21 Âikumu sâop. “Wongât âinohoat? Kapi ambolipŋe orop miti emetŋan me opon kâmbukŋan yâhâ menduhuakŋetâ den kâsikum yiŋgim gaman. Otmu kapi tipi tapi tatmâ arap, me wosapâ me wosapâ kapi ambolipŋaŋe menduhuakmai yan lok senyeŋanâk kinmâ den ekyongom gaman. Nâmâ tik tik ki ekyongoman. Yakât otmâ nâ ekyongomune nâŋgâmai ya âiyongorâ yâkŋe sânomai.” Yawu sâop.
22 Yawu sâmu tembe lâu âlâŋe yahatmâ Yesu ândâpŋe huhum yuwu sâm ekuop. “Gâmâ girawu otmâ hotom umai yeŋgât kunyeŋe ya nekamŋan yat?” Yawu sâop.
23 Sâmu sâop. “Nâ den bâleŋe yan otmuâmâ yakât topŋe sârâ nâŋgâwe. Nâmâ den âlepŋe yan. Yamâ girawuhât ândâpne huhuat?” Yawu sâop.
24 Benŋe, Anasiŋe sâmu Yesu bâtŋe sâhâm menduhuwi ya ki holaŋmâek mem lamatŋe, kutŋe Kaipa sâm, yâkâlen dâim ariwi.
Petoroŋe Yesu âlâkuâk betguop.
(Mataio 26:71-75 Mareko 14:69-72 Luka 22:58-62)
25 Yâhâ Petoro yamâ yawuâk kâlâp nâŋgâm kinop. Nâŋgâm kinmu lohimbi orowâk kinbiŋe towatŋe ekmâ nâŋgâmâmâ yuwu sâm ekuwi. “Gâ gurâ Yesu orowâk manmat, yawu geksain.” Yawu sâŋetâ topŋe kurihiakmâ “Nâ bia,” sâm irelahop.
26 Sâmu hotom umai ya yeŋgât kunyeŋahât hoŋ bawa âlâhât ândâpŋe Petoroŋe kârâm hâreop yakât hep torehenŋe âlâ orowâk kinbiŋe Petoro ekmâ yuwu sâop. “Bulâŋanâk Yesu miai yan gâ orowâk kinŋetâ yeksan.” Yawu sâm ekuop.
27 Yawu sâmu “nâ bia” sâm irelahop. Irelakmu yanâk gokorok isiop.
Yesu mem Pilatohâlen ariwi.
(Mataio 27:1-2,11-14 Mareko 15:1-5 Luka 23:1-5)
28 Otmu Yesu mem Kaipahât emelan ariŋetâ yan mumbuapgât den sâm hârewaŋgiwi. Otmu emet haŋ sâmu emelambâ mem ge Roma lok yeŋgât kiap âlâ, kutŋe Pilato sâm, yâkât emelan ariwi. Yawu gârâmâ Tihit tihit hombaŋ yan lama gâim um neminiwi sâp yan lohimbiŋe aŋgoân pâku lohimbi yeŋgât emetyeŋan yâhâmai sâm samut katbi. Yakât otmâ Yesu mem ari Pilatohât emet umbiŋan kinbi. 29 Emet umbiŋan kinŋetâ Pilatoŋe emelambâ ge yuwu sâm âiyongop. “Lok yuâmâ wongât nâhâlen mem takai?”
30 Âiyongomu sâwi. “Lok yuŋe otmu bâleap. Yâhâ ki otmu bâleap mâne wongât yuwu mem takambâin.” Yawu sâwi.
31 Sâŋetâ sâop. “Yeŋe girawu otbaŋginom naŋgai ya âlepŋe yeŋe girem den watmâ otbaŋgiŋet.” Yawu sâop.
Sâmu sâwi. “Emelâk mumbuapgât den sâm hârewaŋgiain. Yawu gârâmâ nenŋe lok âlâ kumunŋe mumbuapgât mâtâp maŋguningiwi. Yawuhât otmâ gâŋe konok sâm hârewaŋgirâ mumbuapgât gâhâlen mem takain.” Yawu sâwi.
32 Yâhâ aŋgoânâmâ Yesuŋe “Nohom howanân kânâŋgâneknomai,” sâop yakât bonŋe teteâkgât Yura nengât kunlipnenŋaŋe Yesu mem Pilatohâlen ariwi.
33 Bâiŋ, yawu sâŋetâ Pilatoŋe purik sâm emetŋan yâhâ Yesuhât sâmu mem gaŋetâ yuwu sâm âikuop. “Yura yeŋgât lok kutdâ sâmai ya gâ me?”
34 Sâmu sâop. “Gike eŋgatgeâk otmâ yat me lok âlâŋe ekgohomu nâŋgâm yat?”
35 Sâmu sâop. “Nâmâ Roma gâtŋe. Nâŋe Yura yeŋgât topyeŋe ki nâŋgâman. Gâŋe girawu olongât papatolipgaŋe meŋgekmâ nâhâlen takai?”
36 Sâmu sâop. “Nâmâ lohimbi yu yeŋgât lok kutdâ ki manbe sâm oan. Yâhâ nâŋe yâk yeŋgât lok kutdâ manbe sâm oan mâne papatolipnenŋaŋe menekmai sâm nine hoŋ bawalipnaŋe yahatmâ tânnohom kapam kumbâi. Nâmâ yuân mansai yeŋgât kutdâyeŋe mansan.” Yawu sâop.
37 Sâmu sâop. “Gâ bulâŋanâk lok kutdâ mansat?”
Sâmu sâop. “Yu yat yakâ. Nâmâ den bulâŋe yakât topŋe ekyongowehât hân yuân gewan. Yakât otmâ lohimbiŋe den bulâŋe nâŋgâne sâm otmai yaŋe nâhâlen torokatmâ mansai.” Yawu sâop.
38 Sâmu sâop. “Wuân den bonŋe ondop âlâ tap yakât yat? Yamâ ki tap.”
Pilatoŋe Yesu muâkgât sâm hârewaŋgiop.
(Mataio 27:15-31 Mareko 15:6-20 Luka 23:13-25)
Yawu sâm benŋe emet umbiŋan gem Yura nengât papatolipnenŋe yuwu sâm ekyongop. “Lok yukât tosa ki eksan. 39 Yawu gârâmâ Tihit tihit hombaŋ ârândâŋ pâi emetŋan lok tatminiwi yapâ gâtŋe âlâ kapi ambolipŋaŋe sâŋetâ holaŋyekmune geminiwi. Yakât otmâ Tihit tihit hombaŋ yuân lok kutdâ yu sâmune holaŋetâ ge manâkgât naŋgai me bia? Me lok âlâ sâmune holaŋetâ gewuap?” Yawu sâop.
40 Yawu sâmu yahatmâ halahum yuwu sâwi. “Yawu bia. Barawa ya pâi emetŋambâ holaŋdâ giâk.” Yawu sâwi.
Yawu gârâmâ Barawahât topŋeâmâ yuwu. Yâhâmâ lok yongomu yakât otmâmâ pâi emetŋan katŋetâ talop.