11
Pita Jerusalemɨn gugha othuivisi bisir gunɨm mbɨŋgeeghi
Iesusɨm mbɨsevisi gumasir rako Judianɨ uŋuimbara avheni iti Kraisɨn phorus tharsi mee kamagh oraghi, igharisirɨ unuaghɨnan gumasi ivhɨra Gotɨna akam nii. 2-3  + Uthughun kavɨn Pita nomthegha Jerusalemɨn guavanambosima, Judarira akhoghɨn gumasi nɨghɨnɨghana aghavaghar Iesusɨn iti tharsi, mee momooŋn niro ofhɨsir rɨghorir otɨvaghava, Pita athara kamaghɨusue, “Nɨɨ gua non momooŋn niro ofhɨsia rɨghorisi phatɨsi gumasir rɨphenir gugha mem phorugha aphi.”
Mee aŋna azarasima Pita maghɨra aŋm mbatosi bisi bar inderaghavɨra andar gun mem mbɨŋgeeghi, + “Khɨɨ Jopanɨ uŋuuni ikhɨvan ikha Gotɨn phorugham mbɨŋgeeghi. Uthughun khavɨn khɨɨ irɨmɨn mɨn bighan mavɨn garima, mbɨsasini ikhɨvan mɨn, mee aŋ 4 pɨla mbɨŋɨriirɨ usuirasima, ana ovhee thaegha zeghira khɨɨ itira aŋanan asara. Mauthughura khɨɨ aŋna avhen garima, asɨsirɨ usue rako afhari ikha unuaghɨnana arui tharsi, ko asɨsir athɨɨr marsi, rako unuaghɨnana avaragha aruir asɨsir marsi, rakoma iphɨn phavagha arui ukuarasi iti. Khɨɨ orasi, itɨɨŋn mav nam mbɨŋgeeghi, ‘Pita, nɨɨ rɨkavigh tharsi vɨsoeghɨva anda ramɨ.’ Mauthughura khɨɨ ana ikara, ‘Ikhɨv bar phatɨghami! Nan akamndooŋni Gotɨna arɨmasi rɨfhaaŋnɨ mbɨzesi bighan thav amesi bar phatɨ.’ Mauthughura ithɨɨŋ mav nomthegha Gotɨnɨ uŋuun mbɨŋgeeghi, ‘Got amuisi bisi anda indera. Nɨɨ nomthegh mbɨzesi bisi andara arɨgha thaghɨri.’ 10 A ma akamara ufhuaragha aŋm mbɨkemigha nomthegha uthughum buaaŋniiŋn nom aŋm mbɨŋgeeghi. Uthughun khavɨn mbɨsasini ikhɨvan khavɨ uzuamɨra nomthegha ovheen guavanambo.
11 Uthughun khavɨra gumaghan phunini ko mbɨkethav, mee namɨusua Sisarianɨ uŋuun mee amandasima mee zaa khɨɨ iti rɨphena oto. 12  + Mauthughura Gotɨnɨ Utum na mbɨŋgɨ kamaghɨusue, ‘Nɨɨ men phorugh maŋŋamɨusua nɨghɨnɨsira avhɨrira amua thaghɨri.’ Uthughun khavɨn 6 pɨlan Kraisɨn phorus gumasi mee ivhɨra nan phorugha zui. Ee gua namɨusuava akama amandasi gumaghan rɨphenana avhen gue. 13 Mauthughura Kornilius eem mbɨŋgɨ kamaghɨusue, ‘Enselɨn mav nan rɨphenana avhen nambatogha kamaghɨusue, “Nɨɨ gumasi tharsi amandaghti, mee Jopanɨ uŋuun maaŋɨva, Saimon, aŋni izɨɨn mav Pita, aŋm mbatoghɨva ana nigh zɨɨ. 14  + Aŋm mbɨze tharsir nɨɨ ranɨɨŋga, ma akamara Got nɨɨna akuruvaghtima nɨɨ rɨphenan iti gumasi rako amisi ivhɨra mbɨghɨvɨghɨghi.” ’ 15  + Khɨɨ maghɨra mbɨŋgema Gotɨnɨ Utum men iphɨn zeghiri, barɨ ufhuaraghavɨra a een iphɨn zeghirɨsi moghɨra. 16  + Maghɨra khɨɨ Ikhɨvɨ mbɨkemisi mbɨŋgɨŋgɨmaŋgi nɨndɨɨ, ‘Jon gumasi rako amisi rɨmɨn mee urue, khɨɨ gɨn Gotɨnɨ Utuman gamgaaŋn gee uruami.’ 17  + Ee ikaaŋi, ee ufhuaragha nɨghɨnɨghana aghavagharan Ikhɨv Krais Iesusɨn itima, Got nonɨ Utum bighana aghuuŋn mɨn eŋga anɨɨŋi. Kamaghɨra thighira Got igharisirɨ unuaghɨnan gumasi ivhɨra nonɨ Utum, bighana aghuuŋ mɨn meŋga anɨɨŋi. Kamagha amuisima khɨɨ thɨɨŋra, khɨɨ Gotɨn iŋaaran thɨvaghti?”
18  + Mauthughura nɨghɨnɨghana aghavaghar Iesusɨn iti gumasi kamagh oraegha, nomthegha andaran nɨghɨnɨsi phatɨgha Gotɨn izɨɨ ufha, kamaghɨusue, “A indera, Got ivhɨra igharisirɨ unuaghɨnan gumasi rako amisi vɨnamɨnaaŋ ratɨghtima mee ivhɨra nɨghɨnɨsigh ɨraghɨva mɨghasɨgha itir ikɨrɨran aghuuŋ niaŋga.”
Antioghɨni iti gumasi rakoma amisi nɨghɨnɨghana aghavaghar Iesusɨn iti
19  + Mee Stivenɨm mbɨsuesi aŋna aremisirɨ uthughun, mee ivhɨra nɨghɨnɨghana aghavaghar Iesusɨn iti tharsi othevir maghatɨsir meŋga amuisima, mee ivhɨra atamatam ara gua Fonisian distrigh ko Saiprusɨn mɨghsɨm ko Antioghɨnɨ uŋuun gua Iesusɨna akaman Judarir akoghɨn gumasi vɨŋgeeghi. 20 Mauthughura mena marsi ivhɨra Saiprusɨn mɨghsɨm ko Sairininɨ uŋuuni ikhegha zegha, Antioghɨn guegha Ikhɨv Iesusɨn akaman aghuuŋn gun Grighiiŋna akamaŋga aghui gumasi rako amisi vɨŋgeeghi. 21  + Mem mbɨkemisima Ikhɨvan gamgaaŋ men phorugha iti. Mauthughura gumasi rako amisir avhɨrara nɨghɨnɨghana aghavaghar Ikhɨvan ikava non nɨghɨnɨsigh ɨragha Ikhɨvousua ze.
22  + Uthughun khavɨn Jerusalemɨni iti Kraisɨna andarsi bighan khavɨn niaghagha oraegha, mee Barnabasa amandasima a Antioghɨn gu. 23  + Mauthughura an otogha garima, Got menɨ ukuarukuvigha, men akuruvaghava othevir aghuuira meŋga amuima Barnabas bari inighinisi. Mee non navira avherira avhen guisimbaaŋra Ikhɨvan phorugh ikaamirɨ mbɨŋgɨmɨŋgɨr mem mbɨŋgeeghi. 24  + A bar gumaghan aghuuŋ, Gotɨnɨ Utum aŋgi izɨvasima Gotɨn nɨghɨnɨghana aghavaghar aŋni iti. Mauthughura gumasi rako amisir avhɨrara bar Ikhɨvousua ze.
25  + Uthughun khavɨn Barnabas Solɨusua uruiisua Tarsusɨn zui. 26  + An aŋn ganigha, ana nigha Antioghɨn ze. Ombaranɨ uvhuavɨrana avhen Barnabas ri Sol noni nigha Kraisɨna andarsi phorugha noria akuvaghav iti. Aniiŋ bar gumasi rako amisira avhɨrara men surea amui. Uthughun khavɨn Antioghɨn gumasi rako amisi ufhuaraghavɨra izɨɨn khavɨn meŋga athɨ, Kraisɨn gɨn zui tharsi.
27  + Uthughun khavɨn, Gotɨna ambuuŋn gumasir marsi Jerusalemɨni ikhegha Antioghɨn zui. 28  + Mena mav, aŋni izɨɨ Agabus, a rɨkavhigha utugha Gotɨnɨ Utuman gamgaaŋn kamaghɨusue, Romiiŋ garirɨ unuasira asɨsive bara aghae othevighemi. Kha bighaaŋ Sisar Klodius ativasir gumaghan itirɨ uthughun oto. 29  + Uthughun khavɨn suren gumasi akamam mbɨsuegha mee uvhuaghuvaghava nona ambirambin mɨn aŋgɨro ovɨsi anɨɨŋgava, Judian distrighɨn iti Kraisɨn phorus tharsira akuruvaghaousua anda amaaŋmɨusua. 30  + Mee kamagh amuigha mee nona aŋgɨro ovɨsi nigha, Barnabas ri Solɨa aniiŋsi, aniiŋ anda nigha gua Kraisɨna andarsir gumasira aphanigha anɨɨŋi.
+ 11:2-3 Ap 10.28; Ga 2.12 + 11:5 Ap 10.9-48 + 11:12 Jo 16.13; Ap 10.19; 10.23; 10.45 + 11:14 Ap 16.31 + 11:15 Ap 2.4 + 11:16 Jol 2.28; Mt 3.11; Jo 1.26; 1.33; Ap 1.5 + 11:17 Ap 10.47; 15.8-9 + 11:18 Ap 13.48; 14.27; Ro 10.12-13; 15.9; 15.16 + 11:19 Ap 8.1-4 + 11:21 Ap 2.41 + 11:22 Ap 4.36 + 11:23 Ap 13.43 + 11:24 Ap 2.41; 5.14; 6.5; 11.21 + 11:25 Ap 9.30 + 11:26 1 Pi 4.16 + 11:27 Ap 13.1; 15.32; 21.9; 1 Ko 12.28; Ef 4.11 + 11:28 Ap 21.10 + 11:29 Ro 15.26; 1 Ko 16.1; 2 Ko 9.1 + 11:30 Ap 12.25