16
Iesus nomthegha rɨkavi
(Metiu 28.1-8 ko Luk 24.1-12 koma Jon 20.1-10)
Avhughususanɨ uthugh gɨvasima, Makdalanɨnɨ uŋuuna amigh Maria, ko Jemsɨn inaghamuuŋ Maria, ko Salome mee maaŋɨ Iesusɨn khum aghɨvousua mbɨghuriir aghui zuirɨm mbɨruer marsighɨ uvhuesi. 2-3 7 pɨlarɨ uthusirɨ ufhuaragha zuirɨ uthughun aro anandima, rɨmaaŋra mee gua Iesusɨn khum athɨsi akɨman thooŋna aghan norira nori vɨŋgeeghi, “Thɨɨŋra ena akuragh akɨman thooŋna akamania rɨkuusi akɨmɨ uphuegh ti?” * Mee gua garima akɨmani ikhɨvan khav, mee ana uphoghuphuegha gu. Mee akɨman thooŋna akamaniiŋna aven gua garima gumaghani ikaman mav shaaranɨ ughuranɨ uruaran mava arugha agharan guvɨn amandaghava apheraghav iti. Mee aŋn ganigha bar rɨŋgavan maghatɨgha amui.
Gumaghan khav kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Gee atitiiŋn thaghɨri. Kɨ ikaaŋi. Gee Nasaretiiŋn gumagh, Iesusɨusua gari. A khani ighuuvana aremigha nomthegha rɨkavi! A khagh iti phatɨ. Gee khagh a irɨghavi ikesira aŋanan gan. Thighira gee maaŋɨ, Pita ko aŋn suren gumasiri igharis tharsi vɨkɨm, ‘A genɨ ufhuaragh Galilin distrighɨn maŋŋaŋga. Am mbɨkemisi moghɨn gee munagh aŋmba othuivhami.’ ”
Mauthughura mee rɨŋgavan maghatɨgha amuigha guava akɨran guegha phuvɨra are. Mee atitiiŋi, kamagha amuigha mee tharsi vɨkemisi phatɨ.
Makdalanɨnɨ uŋuuna amigh Maria Iesusɨn gani
(Metiu 28.9-10 koma Jon 20.11-18)
Iesus 7 pɨla uthusirɨ ufhuaragha zuirɨ uthughun rɨmaaŋra nomthegha rɨkhavigha Makdalanɨnɨ uŋuuna amigh Maria, ufhuaragha nombɨn aŋn khɨva. Amighan khav, Iesusɨ ufhuaragha unduur maghatɨsir 7 pɨla iti tharsi vatoghi.* 10 Gumughun gumasi rako amisi Iesusɨn phorugha aruava ikesi tharsi, mee aŋmɨusua bar osemigha phuvɨra azia itima, Maria gugha Iesusɨn gun mem mbɨŋgeeghi. 11 A mem mbɨkemisima, mee oraghi, Iesus nomthegha rɨkhavigha nombɨ nigha Makdalanɨnɨ uŋuuna amigh Marian khɨvasi an aŋn gani. Mee kamagh oraegha nɨghnɨghana aghavagharana amighan khavɨna akaar iti phatɨ.
Suren gumaghan phunini utuavɨn Iesusɨn gani
(Luk 24.13-35)
12 Uthughun khavɨn gɨn Iesusɨn suren gumaghan phunini uŋuuni ikhɨvan akɨran zuima Iesus igharaghava otogha aniiŋm mbato. 13 Mauthughura aniiŋ nomthegha za bighan khavɨn gun marsi vɨkemisi, mee ivɨra nɨghnɨghana aghavagharan aniiŋna akaar iti phatɨ.
Iesus mee ramuaŋgamiri iŋaaran gun non suren gumasi vɨŋgeeghi
(Metiu 28.16-20 ko Luk 24.36-49 koma Jon 20.19-23)
14 Gɨnɨ 11 pɨlan suren gumasi aphima Iesus nombɨ nigha men khɨva. A ikaaŋi, mee nɨghnɨghana aghavaghar phatɨgha, mee navana aghavaghar iti. A nomthegha rɨkavisir bighaaŋ, marsi aŋn ganigha mem mbɨŋgeema, mee nɨghnɨghana aghavagharam mbɨŋgɨŋgɨman khavɨni iti phatɨ. Bisir kharsivɨusua Iesus mem mbɨŋgɨ meŋga avhesi. 15 A kamagh mem mbɨŋgeeghi, “Gee maaŋɨ unuaghɨnan khav bar aŋ raruva unuaghɨnan khavɨni iti gumasi rako amisi bar kha akamana aghuuŋn mem mbɨkɨm. 16 Gee mem mbɨkɨmti thɨɨŋra nɨghnɨghana aghavaghar nani ikhɨva, urueghtima, Got aŋna akuraghti, a mɨghasɨgh Gotɨn phorugh ikaami. Thɨɨŋra nɨghnɨghana aghavaghar nani iti phatɨ, a Got osɨmndɨsiva oragh anda rɨkɨramirɨ uthughuna aveni ikhɨva uvhuesan maghatɨgh niaŋga. 17-18 Nɨghnɨghana aghavaghar nani iti tharsi, gamgaaŋn bisir kharsi ivɨra men khɨvami. Mee nani izɨɨnɨ unduur maghatɨsi vatoghɨva, mee uŋuimbar akaa ikeeŋsi phatɨsi tharsi vɨkɨmɨva, ukurusi nona afharir andarɨ usuighemi. Mee arɨghirira aŋguar rɨmɨ thava rameghti a thange men navigha asɨghasiighem phatɨghami. Mee nona afhari nigh arɨmarɨr gumasir arɨghtima mena arɨmarɨ gɨvaghami.”
Got Iesus nigha nonɨ uŋuun guavanambo
(Luk 24.50-53 koma Iesusɨm Mbɨsevisir Gumasi 1.9-11)
19 Uthughun khavɨni Ikhɨv Iesus, bisir kharsir mem mbɨkemigha gɨvasima Got ana nigha nonɨ uŋuun guavanambo. Ana nambogha, a Gotɨna agharan guvɨn amandagha apheraghav iti. 20 Gumughun suren gumasi unuaghɨnan khavɨna aŋani bar andar guava akamɨ ukuri. Ikhɨv men phorugha iŋaarava non gamgaaŋn meŋga aniiŋsi mee aŋn gamgaaŋn bisigha amui. Kamagha amuisima gumasi rako amisi ikaaŋi, akaman khav bar guisimbaaŋra.
* 16:2-3 7 pɨlarɨ uthusirɨ ufhuaragha zuirɨ uthugh a Sande. * 16:9 Ikeeŋsi gumasira avɨrara Sapta 16, ves 9ɨni ikegha gua 20inɨ uthusir akaa vɨŋgɨ kamaghɨusue, “Mak nombɨ ana osɨrisi phatɨ, gumaghan mav gɨn ana osɨri.”