3
Iesus avhughususanɨ uthughuna afhari konisi gumaghan mavɨa amuisima a nomthegha indera
(Metiu 12.9-14 koma Luk 6.6-11)
1-2 Igharisirɨ uthughun mavɨn Iesus Gotɨn phorugham mbɨŋger rɨphenan gua, garima afhari konisi gumaghan mav rɨphenan khavɨna aven gumasi rako amisira avɨrar arɨghani iti. A itima gumasir marsi ivɨre iti. Iesus bigha thavɨ ramuightima, mee akaman aŋga asaousua bar inderaghavɨra aŋn gari. Mee kamaghɨusua aŋn gari. Ana avhughususanɨ uthughun gumaghan khavɨna akuraghami, o? Mee bighan khavɨusua aŋn garavɨre itima, Iesus kamaghɨna afhari konisi gumagham mbɨŋgeeghi, “Nɨɨ rɨkavigh zɨɨ bar eem mbɨnɨmanɨ utughɨri.” Gumagh rɨkhavigha utusima, Iesus kamagh mena azaaghi, “Othɨvhan manav ana avhughususanɨ uthughuni indera? Ee othɨvhana aghuuŋ ramuaŋga, o othɨvhan maghatɨgha ramuaŋga, o gumaghana akuruvaghami, o gumagha asɨghasɨghami?” A kamagh mena azarasima, mee bar inɨmɨre iti. Ana arɨmaghaniiŋ bar gumasi rako amisigha aruava, navana avera meŋga avhesi. A men garima, men navia aghavagharigha ukuarukuvan nɨghɨnɨsi men phatɨ. Kamagha amuisi a bar osemigha kha gumagh kamagh aŋm mbɨŋgeeghi, “Nɨɨ nona afharimuu oneeghɨri.” Gumaghan khav nona afhari onesima, aŋna afhari nomthegha indera. Farisiiŋ ikha ganigha rɨphena thaegha azenan zegha Herotɨn gɨna aruir gumasir phorugha ikha Iesusɨm mbɨsoghousua akaar rɨkɨri.
Iesus non gamgaaŋn men khɨvasima ana andarsi nɨghnɨghana aghavaghar aŋni iti phatɨ
(Sapta 3.7--6.6)
Gumasi rako amisira avɨrara Iesusɨn gɨn zui
(Luk 6.17-19)
Iesus non suren gumasir phorugha Galilin rɨmɨn gueghiri. A gueghirima gumasi rako amisira avɨrara Galilin distrighɨni ikegha aŋn gɨn gueghiri. Judian distrigh ko Jerusalemɨnɨ uŋuu phorugha Idumean distrighɨn gumasi rako amisira avɨrara Iesusɨusua gueghiri. Tairɨnɨ uŋuu ko Saidonɨnɨ uŋuum mbɨroghɨni iti marsi koma Jordanɨ rɨmɨn muaaŋmogh itir gumasi rako amisi ivɨra Iesusɨusua gueghiri. Gumasi rako amisir avɨrir kharsi, mee ana amuisir bisira akamam mbaraegha aŋmɨusua gueghiri. 9-10 Mee gueghiresima, Iesus gumasi rako amisira avɨrara mena akurasima, mena arɨmarɨ gɨva. Arɨmarɨ itir gumasi rako amisira avɨrara nona arɨmarɨa gɨvaousua Iesusɨna aghan nori akuvagha, Iesusɨnɨ usuighaousua nori munamandi. Kamagha amuisima, Iesus non suren gumasi vɨŋgɨ kamaghɨusue, “Gee akema thav nigh zɨɨ phura anaratɨghti a ikhɨri. Gumasi rako amisi bar zɨɨ na akuvaghtima kɨ akeman anamboghomi.” 11 Iesus mem mbɨŋgeema, unduur maghatɨsi aphasasi gumasir marsi zava, Iesusɨn garava unduur maghatɨsi uzuamɨra meŋga amuima mee Iesusɨm mbɨnɨman daaghira kamagh araaghi, “Nɨɨ Gotɨn Otar.” 12 Mee kamagha amuima, ana akamana aghavagharan mem mbɨŋgɨ kamaghɨusue, “Gee kamaghɨm mbɨkɨman bar thaghri, ‘Kɨ Gotɨn Otar.’ ”
Iesusɨm mbɨsevisir gumasir 12 pɨla
(Metiu 10.1-4 koma Luk 6.12-16)
13 Iesus rɨmɨm mbɨroghɨni ikegha rɨkavighava oraghɨn guavanambogha non vhusvhusan gumasir deema, mee aŋmɨusua zii. 14 Mee ziima a gumasir 12 pɨlam mbɨsevigha izɨɨn khavɨn meŋga athɨ, mbɨsevisir gumasi. Mee aŋn phorugh ikhɨtima, a gɨn mee amandaghti mee maaŋɨ Gotɨna akamana aghuuŋ ukunaŋga. 15 A non gamgaaŋn mee raniiŋtima mee ivɨra unduur maghatɨsi vatoghomi izɨɨri ikhami. 16 Am mbɨsevisir gumasir 12 pɨlani izɨɨri khara. Saimon (Iesus gɨni izɨɨn khavɨn aŋga athɨ Pita), 17 Sebedin otaraniiŋ Jems ri Jon (A izɨɨn khavɨna aniiŋga athɨ, Boanerges. Izɨɨn khavɨm mbɨnɨɨŋ kamagh gu, avhesa mbɨghɨravɨram mbɨŋger gumaghaniiŋ), 18 Andru ri Filiv, Bartolomiu, Metiu, Tomas, Alfiusɨn otar Jems, Tadius, Saimon (A Selotiiŋna akoghɨn gumaghan mav), 19 ko Judas Iskariot, Iesus nigha, aphanigha aniiŋsi gumagh.
Mee kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Iesus Belsebulɨn gamgaaŋni iŋaari”
(Metiu 12.24-32 ko Luk 11.14-23 koma Luk 12.10)
20 Iesus nomthegha rɨphenana aven gugha itima gumasi rako amisira avɨrara zava ana akuva. Mee bar ana akuvasima, a non suren gumasir phorugh mee aghae ramaŋgami mbaaŋn iŋgura. Mee ramaŋgamirɨ uthusi phatɨ. 21 Gumasi rako amisir marsi kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Ana oŋani.” Iesusɨna andarsi akaman khavɨ oraegha, ana nigh maŋamɨusua zii.
22 Judariro othevi ikeeŋsi gumasir marsi Jerusalemɨni ikegha zeghirava kamaghɨm mbɨŋgeeghi, “Belsebul aŋga aphasa. A unduur maghatɨsir gumaghana aphanan gamgaaŋnɨ unduur maghatɨsi andavathosi.” * 23 Iesus mem mbɨŋgera akamam mbaraegha, kamagha amuigha a gumasi rako amisir dɨɨva aghunambagha asira akaar marsir mem mbɨŋgeeghi, “Satan manmaghɨra nombɨra nombɨ athueghti? 24 Kantri thav thooŋra nomba biighɨva norira nori vɨsoghɨva kantrin khav ikeghem phatɨghami. 25 Kamaghɨn ivɨra, rɨphenanɨ uvavɨra iti tharsi mee thooŋra noria biighɨva norira nori vɨsoghɨva rɨphenan khavɨni iti tharsi ikeghem phatɨghami. 26 Kamaghɨra Satana andarsi norira noria biighɨva nori vɨsoghtima aŋn gamgaaŋ bar gɨvagh ikeghem phatɨghami.
27 Gumaghan manav phura aven maaŋɨ gumaghana aghavaghara thavɨ rɨphena akarighɨva aŋn bisi nitii? Phatɨghami. A ufhuaraghɨvɨra umbuer gumaghana aghavagharan khav ikeghemi. A kamagh aŋ ramuighɨva gumaghan khavɨn rɨphenana aven maaŋɨ, aŋn bisi niaŋga.”
28-30 Mee ufhuaragha kamagh aŋm mbɨŋgɨ kamaghɨusue, “Utuman maghatɨghan mav aŋga aphasa.” A bighan khuaŋmɨusua, akaar kharsir mem mbɨŋgeeghi, “Kɨ guisimbaaŋra gem mbɨŋgeeghi, gumasi rako amisi mee othevir maghatɨsigha amua Gotɨni izɨɨra afharavaeghtima Got anda gɨna amaaŋgamirɨ utuav iti. Gumagha thav Gotɨnɨ Utumani izɨɨra afharavaeghtima Got aŋno othɨvhan maghatɨghan khav, ana gɨna amandagham phatɨghami. Osɨmndɨghan khav aŋni ikhɨvɨre ikaami.”
Iesusɨni inaghamuuŋ ko aŋnɨ undoosi
(Metiu 12.46-50 koma Luk 8.19-21)
31 Uthughun khavɨn Iesusɨni inaghamuuŋ ko aŋnɨ undoosi zava, a itir rɨphenani itɨmana akamaniiŋnɨ utughava gumaghan mava amandasima a Iesusɨm mbɨkɨmamɨusua aven zui. 32 Gumasi rako amisira avɨrara aŋn phorugha apiighav ikhava kamagh aŋm mbɨŋgeeghi, “No oraesire! Nɨɨni inaghamuuŋ ko undoosi mee nɨɨmɨusua zeghava akɨrani iti.” 33 Mee aŋm mbɨkemisima a kamagh mena azaaghi, “Thɨɨŋra nani inaghamuuŋ? Thaeŋ nanɨ undoosi?” 34 A kamagh mena azaraghava, ana ighuighav apiighav itir gumasi rako amisir garava, kamagh mem mbɨŋgeeghi, “Gee gan! Nani inaghamuuŋ ko undoosira khara. 35 Got vhusvhuisiro othevir gɨn zui gumasi rako amisira, mee nanɨ undoosi rako umbuaramisi koma nani inaghamuuigha.”
* 3:22 Satanɨni izɨɨn mavɨra khara, Belsebul.