Yuhana lɛtɛrɛŋi tanrewuŋi
Mpe yii à yaa yii cè mà jwo yii jyè lɛtɛrɛŋi funŋɔ jwumpe e ke
Yuhana mpyi Yesu tùnntunŋɔ. Uru u à ŋge lɛtɛrɛŋi sém'a tun Gayusi á. Tùnntunmpii Yuhana mpyi a tun pi sà Jwumpe Nintanmpe jwo Gayusi kànhe e ke, Gayusi mpyi a pire sunmbage lèŋɛ. Ŋka nàŋi wà na mpyi dánafeebii shwɔhɔl'e, na Jwotɛrɛfu. Uru mpyi a ɲɛɛ Yuhana tùnntunmpii sunmbage na mɛ. U mpyi maha Yuhana ɲùŋke tare. Yuhana à Gayusi kêe maa li cya u á na u àha mpyi Jwotɛrɛfu fiige mɛ.
Ŋge lɛtɛrɛŋ'à li cyêe na shin maha shin u ɲyɛ na báare Kafooŋi á ke, wuu à yaa wuu pire cùmu lemɛ ɲwɔ.
1
Jwumpe tasiige
Mii u ɲyɛ dánafeebii kacwɔnrɔŋi ke, mii u ɲyɛ na ŋge lɛtɛrɛŋi sémɛni si ntun mii ntàannamacinmpworoŋi Gayusi á. Sèeŋi na, mu kyal'à táan mii á. Mii ntàannamacinmpworoŋi, mii na li ɲáare Kile á, u u ma wuuni ɲwɔ, u u ma yaha ticuumpe e, bà mu ɲyɛ na sì yyaha na Kile kuni i mɛ. Mii funŋk'à táan sèl'e, ɲaha na yɛ pyiŋkanni na mu à maye pwɔ sèeŋi na, ná pyiŋkanni na mu ɲyɛ na ɲaare u ɲuŋ'i ke, cìnmpyiibii pìl'à pa yire jwo mii á. Mà lógo na mii pyìibii wá na ɲaare sèeŋi ɲuŋ'i, funntanga nimbwɔhɔ ɲyɛ a tòro kuru na mii á mɛ.
Gayusi kani
Mii ntàannamacinmpworoŋi, kyaa maha kyaa mu ɲyɛ na mpyi cìnmpyiibil'á fo mà sà nɔ nàmpwuunbii na ke, mu à li cyêe na mu na ɲyɛ ɲwɔmɛɛ niŋkinfoo cyire karigii cye kurugo. Pyiŋkanni na mu à li cyêe pi na na pi kyal'à táan mu á ke, pi à pa lire jwo naha dánafeebii kuruŋk'á. Mu aha yákili yaha pi na, maa pi tɛ̀gɛ pi kùsheeni i mà tàanna ná Kile ɲyii wuuni i, lire sí n‑yaa. Li cè na Kirisita mɛge kurugo pi à nde kùluni tɔɔge lwɔ́, mpii pi ɲyɛ pi ɲyɛ Kile kuni i ná wuu e mɛ, pi ɲyɛ a pire cyeyaage kà tufiige ɲáare mɛ. Ɲyɛ wuu à yaa wuu a tire sùpyire shiŋi tɛ̀re. Wuu aha a lire pyi, lire li sí li cyêe na wuu à cyeyi kan wuy'á maa báare, bà sèeŋi jwumpe si mpyi si nɔ taɲyahay'e mɛ.
Jwotɛrɛfu ná Demɛtirusi kani
Mii à ɲwɔɲyɛya sém'a tùugo dánafeebii kuruŋk'á wani, ŋka Jwotɛrɛfu à wuu jwumpe cyé, u la ɲyɛ si uye pyi dánafeebii puni ɲùŋufooŋi. 10 Lire e mii aha nɔ wani, kapyimbaagil'e u à cye le, maa wuu ɲùɲyi tare ke, mii sí cyire puni tɛ̀gɛ yii niŋgyigigii na. Lire kanni bà mɛ, u ɲyɛ na ɲɛɛge cìnmpyiibii sunmbage na mɛ, mpiimu la si ku ɲyɛ s'a pi sunmbage lèŋi ke, u maha núru na pire sigili lire na, maa pi kɔ̀re na yige dánafeebii kuruŋke e.
11 Mii ntàannamacinmpworoŋi, ma hà raa dìrili kapiini kurugo mɛ, ta dìrili kacɛnni kurugo. Shinŋi u ɲyɛ na kacɛnni pyi ke, urufoo na ɲyɛ Kile wu. Ŋka shinŋi u ɲyɛ na kapiini pyi ke, urufoo ɲyɛ a yafyin cè Kile e mɛ.
12 Demɛtirusi wi ke, dánafeebii puni na uru mɛtanga yu, sèeŋi ɲuŋ'i u ɲyɛ na ɲaare ke, uru mú à li cyêe na u mɛg'à táan. Wuu na u mɛtanga yu mú, mu s'à li cè na ɲje wuu à jwo u kyaa na ke, yire na ɲyɛ sèe.
Jwumpe nizanmpe
13 Karii niɲyahagii saha na naha mii á si ɲjwo mu á, ŋka mii la nàha si cyi sémɛ mɛ. 14 Mii na sɔ̂nŋi li saha sì mɔ mɛ, wuu sí wuye ɲya, si jwo ná wuye e.
15 Kile u yyeɲiŋke kan ma á.
Mu ceveebil'à mu shɛ́ɛre. Wuu ceveebii puni niŋkin niŋkinŋi shɛ́ɛre wani.