ROUM
Noun Kirkir Fi Naa Pol Tana Taa Roum
Tsue Famumua
Voun tangau ana fits a ingainy tana mat ten Jisas, Pol kirkir noun tovei tan nainy te kaa kaa ya tana ngats fan iny Korin ana ya faan iny naa towa tan vainy fafaaman ten Jisas te kaa ror tana ngats fan tsian iny Roum tana gum fan iny Itali. Pol pon ma naa fi Roum ma faakouts yan vainy fafaaman tana taa Jiu ana rin vainy fafaaman sikia ma taa Jiu ma karap miri er matua tan aaven. Ayei faan iny noun to ten Fibi na moun ana ya nom towa sa faan iny ya tan gum nar vainy fafaaman iny Roum.
1
Nyo Pol, nyo na tsoiny binun ten Krais Jisas te fikoo vanyo ma faarei anyo na amaraav, ana Ayei pets ya jiats vatuanyo ma pokei faruak iny Vurungan Rof ten Gov nane Krais.
Muan ovei, Gov tsue faman ma pokei of Ya na vainy tan Vurungan Rof naa to aya nguer fuainy kuigin Tsunia ser kirkir ya koman Vegiau Ten Gov tana fo mamatsiny ka te tsue faman iny Ya, Ayei te nai kat non Ya. An Vurungan Rof na to aya, te tsue pokei minon a Guei Tsoiny ten Gov, a Tsunaun tsura e Jisas Krais. Ana Guei Tsoiny to ayei, na Gov, ai tan puainy mes Tsunia faarei mito na mes, ana Ayei na tsubnaain e Devit a aatouf fatoobing. Vou, ai Gov nom Towa sa faarei na Guei Tsoiny Tsunia ma tagaa ot of Ya Ya, ana Ayei fainy Towa na parits a reits, tana saa Ayei te kaa fataabos ovei en patsun puputaa to. Ai Gov faatok to Krais sa faarei na Guei Tsoiny Tsunia tan nainy te fatoto fatabiny fi Ya, Krais tana mat Tsunia. Ana Guei Tsoiny te tsue tsuk iny ronyo to, e Jisas Krais, Gov te jiats mi Ya, ma faarei Ya na Tsunaun tsura. Ito ten Jisas Krais tsun, Gov faan vanyo na koma ree'un Tsunia ma kat a binun ten Krais sa nyo faarei na amaraav. Gov kat a ka to, ma tsue pokaa iny anyo na asangan e Krais ana nyo te tsue of ir a vainy a sikia ma taa Jiu ma faason ari ten Krais, er manaats Towa. Ami nato tana ngats fan tsian iny Roum, ana mi kan a mesapan, Gov te fikoo mami, sam faarei mirom fasito ten Jisas Krais.
To tsonyo kirkir naa roun noun tovei tsumin vainy fafaaman ten Jisas Krais te kaa rom tana ngats fan tsian iny Roum. Gov te mangiir fiisok maromi, ana Ayei fikoo matuami sam faarei men vainy taabos, u fasito ten Krais.
Nyo faakats rou ten Gov a Tamarara ana Tsunaun Jisas Krais ma faan mami na koma ree'un ana aaverof.
Pol Komainy Fiisok Ma Tagei A Ngats Fan Tsian Iny Roum
Vaamuan tsom non, nyo komainy tsue of maromi, tan nainy te fakats anyo mi, nyo tsue faarof to ten Gov tsonyo tana saa, tana ka te kat e Jisas Krais tsumi, ai to kan tana vainy faavot te vegiau tsuk maromi, ri te tsue na ka, ami te faason fareits em ten Krais. Tagaa yam, tana ka te tsue ronyo tsumi, te tagaa farokot non e Gov, ayei na ka na man fiisok. Ayei na isen tsun a mes to te fafaakats of ronyo ana nyo te bibinun tana binun Tsunia fiisen me na aave vanyo faavot tan nainy te naa vavis ronyo, nyo te favaanan of kainy a vainy tan Vurungan Rof nana Guei Tsoiny Tsunia. Rof, tan nainy te faakats ronyo ten Gov, nyo fafaakats fatatabin of maromi, Gov nat non. 10 Tan mamatsiny nainy nyo faakats of maromi ten Gov, nyo te sing maamaa Ya ma fa'arasainy Ya na sanaan tsonyo ma naa mi nyo ana nyo te tagaa tsom tsumi, ito te koman fi non Ya, tana saa nyo pon ma naa me tsumi tan ta fo nainy te naa en. 11 Nyo rangats rou e Gov a ka to, tana saa, nyo komainy fiisok rou ma tagei a mata mami, nyo te faakouts mami tana fo fifaan te faan vanyon Aaven Taabos, ka iny faparits mami ma vovou iny ami Krais. 12 Kifon a ka te tsue iny ronyo na ka to, i tovei, amin vainy sikia taa Jiu ana nyo kan, ara faavot nai fafaakouts faavot patsukan fi raror to ma nat faarof iny ara Gov ra te vovou iny a sanaan ten Krais; Gov nai faakouts faparits maromi, ito tan nainy te tagei fi romi nyo, te faason fi nyo ten Krais, ai Gov te nai faakouts faparits vanyo, ito tan nainy te tagei fi ronyo mi te faason fi kanem marom ten Krais.
13 Sana nyo komainy fiisok maromi ma nat faarof iny a tou naa me tsonyo fuainy vamuinyasiny fafaaman tsonyo, nyo fakats fiisok ma naa me tsumi tan mamatsiny nainy ma favevegiau ara, sana fo mes a foka te kat fasasapam varonyo nei. Nyo komainy binun fifiisen mamiromi tana binun ten Krais ana nyo te faakouts mami ma reits mimi tana faaman ai tan vovou iny a sanaan ten Krais faarei te kat fi nyo fapoopoan nar mes vainy sikia ma taa Jiu. 14 Nyo komainy binun rou tana binun ten Krais fapoopoan namami, tana saa, Gov tsue faparits of vanyo ma tsue of ir a vainy, tan vaanan nane Krais te naa of ror a vainy to te kaakaa ror koman a ngats fan, ana ri kan ton vainy voor, ana ri kan vainy nat ana vainy a sikia ta nat. 15 Ai tovei, nyo komainy fiisok rou ma favaanan iny Vurungan Rof nan e Krais i naa kan tsumi to te kaa rom tana ngats fan tsian iny Roum.
Gov Fatavaron Ir A Vainy Te Faaman Ten Krais
16 Tovei nyo paparaa rou nyo te ongoor, nyo te gima rejiaf ma favaanan iny Vurungan Rof nane Krais. Nyo favaanan faparits iny ya tana saa, tan nainy te faamainy non a mes u Vurungan Rof nane Krais to ayei, Gov saup fatabiny non ya tan aveto tsunia ana Ayei te kat fatavaroiny ya matan Ya. U taa Jiu, arin vaamuan nar vainy te nongoiny Vurungan Rof nane Krais to ayei, ai tovei roman, arin vainy sikia ma taa Jiu kan te nongon kan er tan Vurungan Rof nane Krais to ayei. 17 Kifon a ka te tsue ronyo tovei: U Vurungan Rof to ayei tsue of rarora tana sanaan te kat fatavaroiny fi rarora Gov, ito tana faason tsun kan to ten Krais te kaa en tan tatanik ana Ayei tsun kan a sanaan tovei roman te kat non Ya, Ayei te kat fatavaroiny patsukainy non a vainy to te faason ror Tsunia. Ana ra nat fi ror nei, u man fiisok tana saa, te tamainy non a ka te kirkir iny a kuigin koman Vegiau Ten Gov muan fiisok. Ana ayei kirkir to na ka to:
“A mes te tavaron non matan e Gov ma faason tsun a Tsunia.” (Habakuk 2.4)
An kat rof to ayei tana mes, te tavaron me matan e Gov ana ayei ma faason tsun naa Tsunia tana fo mamatsiny sanaan tsunia.
Vainy Faavot Ma Tavaron Me Matan E Gov
18 Tovei nyo komainy faakouts maromi ma nat faarof iny ami na kifon a ka te kat fi non e Gov ma tavaron fi me na mes matan Ya ei. Ito tsun kan tana parits a reits Tsunia, tana saa Ayei pokei faruak ya tana vainy ana Ya peits fiisok ratuari, ana Ayei nai fasaraa rarori to te gim finy rori ma famaari Ya ito tan vovou iny a fo sanaan Tsunia, ai to tan kat fifiiring a mesmes, ai to tan vovou fo kat iring tana mesapan, ana ri te kat tap ir a mesapan ma nat faarof iny ari na man nan e Gov. 19 Te toobing non ten Gov te nai fasaraa raror a vainy, tana saa, Ayei te kat a sanaan to ma nat faarof iny ari Ya, tana saa, Gov te fa'arasainy Ya tsuri ma nat faarof iny ari Ya. 20 Kainon to te gim fi rori ma tagei e Gov matar, san tan nainy te vaamuan iny fapogaar Ya na fo mamatsiny ka to, Ayei kat to na foka ma inainy fanatnat a vainy, ana ri te fakats Ya, ri te nat faarof iny Ya, Ayei te faarei non e sei ai te tagei rori na foka te fapogaar Ya. Te onot kan non tsuri ma nat faarof iny a foka te fapogaar bus Ya ana ri te nai arasan iny me na fuan a ka te tsutsun of non Ya. Gov, Ayei na siireits ana Ayei nai kaa enanon roman ai tana fo nainy te naa minon vou, ana Ayei kaa patsukanen nanon ana Ayei na Gov faman. Ana ri ma tsue vaare ta ka, “Nyo gim rou ma natiny e Gov, ana nyo komainy kaa patsukan varou ma kat fapaparei anyo na tsivou.” 21 Ari gim ror ma tsue ta ka, “Amam te gim rom ma nat, tan nainy te kat romam a iring,” tana saa, kainon to te nat finy rori Gov, ri gim ror ma vamarits faarof Ya, tana sanaan ma vamarits faarof ari Ya na vainy e Gov, ana ri kan gim ror ma tsue faarof naa ten Gov. A sikia, ri tanik iny fakats fapeepiou ror tan nainy te fakats patsukan rori tan fakats tsuar, fei te mamatan fi non e Gov ei, ai fapoopoan nar kan rof an kan iring ma kat ari. Ai ri te piou fatsian pis nats tan fakats tsuri ana aave rari te via taptap nats men kat tana uurup. 22 Ana ri te tsue na ka, “Amam nat fiisok,” sana ri te mamatan faarei raror, u piou ovei. 23 Ai tan kat to aya, ri faonot to tan fafaatouf a Gov a siireits to te gim non ma mat, Ya te kuav ravaa, ri tanik iny fafaatouf ton kaisa te kat a vainy nimar te mamatan faarei ror mes, gen marei, an fuainy marei sensen, gen fo koraa to te mat ror ri te kuav ravaa. 24 To sen Gov naus osing babainy rari ser kat, kat iring vovou iny fakats tsuar te komainy kat rori. Ai tan kat to aya, ri kat ror a foka te farejiaf patsukainy non isiseiny puar rari.
25 Ai to kan, te kat kat ror a vainy, ri faonot er tan faamainy a foka te pokei faruak iny e Gov tana vainy to te pokei iny mi Ya na Tsivon, ana ri tanik iny faamainy ton kan gam. Ri tanik iny vamarits to na foka to te fapogaar e Gov faarei non a gov tsuri, ma faan iny naa rin a fo fifaan ana fo faakor tsuar, i tsuri, ana ri te gima vamarits e Gov to te fapogaar a fo mamatsiny ka. Ana Ayei tsun a isen ma fafaatouf vainy, roman ai tan fo mamatsiny nainy te naa minon! Man ovei.
26 Gov naus osing babainy vainy ma vovou iny arin kat iny tagaa tsuk tan kat, kat iny fiinot men kat, kat iring te koman fi rori tana saa, ari te faonot tan fafaatouf e Gov ana ri kuar fuainy to, ri faatouf ton gov gamgam. Ana nyo tsue pis rou tan fo kat iring tovei: u moun tsun to te gim ror ma fifanging men tsoiny te koman fi Gov, san sikia, ari tanik iny kaakaa fiisen men moun fafaarei ror tsoiny fanging tsuri, 27 jesan kan, u tsoiny te gima fifanging men moun to te koman fi Gov, sana sikia, ri tagaa tsuk tan mes tsoiny, to tsurin tsoiny fifanging fatabin miror mes tsoiny. Ai Gov tafan ratuari fiisen men fasaraa vovou iny kat iring tsuri, tana saa, u tsoiny te vovou fatatabin iny kat iring to ayei fiisen men mes tsoiny, ito te vovou fi rin kat iring tan fifaanaum fatabin.
28 Ana mes a ka, Gov naus osing babainy rari ma vovou iny fakats iring tsuri to ser gim ma inan fanatnat iny kat rof an kat iring te katkat rora vainy, tana saa, ari baainy ma fakats a ka te faatok rari Gov tana tou kaa iny man Tsunia, to ser kat a fo kat iring ma gima kat a vainy. 29 Vainy to ari te kat fatatabin fi ror to tan mamatsiny nainy: ri natiny kat fifiiring raror a vainy, ana ri te kat a fo viir kat iring vavajia, ana ri te kat, kat iny mataguas, ana ri te kat fijior ir a mesapan, an kat iny fitsufainy. Ana ri te atsuiny famat fatatabin ir a vainy, an ngue poor fatatabin iny a mesmes, an kat iny fagaug a mesmes, ana ri te kat vegiau kabuts tana mesapan. Tan sumainy kainy naa na fo kat to, ari na vainy to ari te atou bus men kat iny tsue kabuts iny a mesapan tana iring te nongoiny rori tana vainy. 30 Ri te sisigan ir a mesapan tana arasan, ri te tsugei e Gov, ri te tsue fifiiring ir a mesapan, pon rarorin ka babainy tsun, ri komainy ror ma fapaas a tsivor. Ana ri te tenoor me na tsivor matar a mesapan, ri te fakats ta fo sanaan tu foun an tu iring ma kat fifiiring ari na mesapan, ana ri te gima fatsiitsii faarof ir fuainy tamar min tsinar, ri te gima nongoiny rari. 31 Ri natiny kat fapeepiou ror, ri te gima fakats fei te biny fatabiny finy non e Gov a fo aveto tsuri ei. Ana ri te gima vovou pis iny a fo vegiau te tsue ri. Ri te gima kaa men mangiir tan fuainy nuatsi rari, ana ri te gima kaa me na tagtag tan ta mes. 32 A vainy te kat kat fi ror to, nat buser ten Gov te kat bus a faun a tavaron to te tsue non a ka: Te toobing non, tana mes te kat kat fi non to, ma atsun famat ravaa. Kainon to te nat finy rori na faun to, ri kat pas er, an sikia ma kat tsun to aya, sana ri te faarof iny ya, te rof non tana mesapan ma kat fatatabiny kat to.