15
Tuuyēēt nyēē kimii Yēērusālēēm
Nto yēē kitākumiitē ꞉Bāwulō ākoo Barnaaba Antyookya, kukwaanee ꞉biiko alake Yuuteeya ankuba wōlooto. Kibokooneet ꞉bichoo mbo ng'eetaabiya. Kimwooyē kule, “‑/Mākiirāroochook, yoo /kamakiimuraatanaak kuu wōloo mwooytooy ꞉siruutēkaab *Muusa.” Kiyey ꞉ng'ālyoontoonoo Bāwulō ākoo Barnaaba kukwiil keey āk bichooto kut kuchuunchuun. Nto mii yoo, /kēēmwooy kule kuwo ꞉Bāwulō ākoo Barnaaba kuboonto keey āk mbo ng'eetaabiya alak Yēērusālēēm. /Kikēēmākyinē bokunyōōryo ākoo *lēbkēēyik chuut āk booyik kurubta keey āk ng'ālyoontooni.+ Yooto, kōō-āmiisoot icheek ꞉kaniseet. Nto yu kimii kumurē Fōyinikē āk Samaaryaa kumwoochi ꞉icheek mbo ng'eetaabiya ām wōlooto kule kiikōōyēnchi ꞉biiko choo mā Yuutayeek Yēēsu. Kiing'ereech ꞉lōkōōywēchoo mbo ng'eetaabiya miisin.
Yu kabokuyit mbo ꞉Bāwulō Yēērusālēēm, kutorooch icheek ꞉lēbkēēyik, booyik āk biikaab Kiriistō chuut alak. Kiiboorchi bichooto kiyēē kiikuyey ꞉Yēyiin kubuntēē icheek. Nteenee king'ēētyo *꞉Farisaayeek alake chēē kikiikuchamta Yēēsu ānkumwooy kule, “Māchāktōōs */kiimuraatan biiko choo mā Yuutayeek ānkumākyinē mbo kooywey kiruutēkaab *Muusa.”
Yooto, kukuur keey *꞉lēbkēēyik ākoo booyik bokoolyeb ng'ālyoontoonoo. Yu kabokung'alaalee ām kōōyinto, kung'eet ꞉Bētērō ānkumwooy kule, “Mbo ng'eetaabiya, ābērē ōnkēt kule kisimkutoola ꞉Yēyiin kēny ām wōlēē ōmiitē ꞉akweek, ā-āmchi biiko choo mā Yuutayeek lōkōōywēk chēē kāroomēch kukas ānkōōyēnchi. Kiiboorunēē ꞉Yēyiin nyoo inkētē wōlēē wuu ꞉kāāsōōtēywēēkaab biiko kule kichāmē biiko choo mā Yuutayeek yoo kiikoochinē icheek Tāmirmiryēēt kuu yoo kikōōnēēch acheek.+ Kuuyu kiikoosēē keey ꞉bichoo Yēyiin, /kiitiliil. Kunyi, ‑mākēēyēku teer ām wōlēē mii ꞉bichoo.+ 10 Kunyoo ii, ām nee yu ōmāchē okwiil Yēyiin ōkoochinē mbo ng'eetaabiya kukalab muchōōkiit nyēē ‑mākiimuuchē ꞉acheek keekalab, āmēēbērē kiimuuch ꞉mbo kuuko?+ 11 Mēērook oyey kuu nyooto. /Kikiiraraacheech acheek, yu kāwokunyōōwēēch ꞉Mokoryoontēēt Yēēsu kaat, ānkuwuu nyooto ām wōlēē miitē ꞉nkicheek.”+
12 Kisiisyo ꞉biiko tukul kule much! Kiyēbchi yiit nkinee Barnaaba ākoo Bāwulō kumii kōōbooru tukuuk chēē /kiilātē chēē kikiikuyey ꞉Yēyiin ām wōlēē mii ꞉Kirikiik kubuntēē icheek.
13 Yu keewaany, kumwooy ꞉Yāākōbō kule, “Mbo ng'eetaabiya, oyeb yiit baa. 14 Kāākurārwēēch ꞉Simōōni wōlēē kichāmtooy ꞉Yēyiin choo mā Yuutayeek ām taay, kuyēk cheechii. 15 Mii ꞉ng'aleekaab *wōōrkooyik chēē ityiichē yuutēyu ām yoo /kikeesir kule,
16 ‘Yoo kāākubēk ꞉ng'aleechu, +māāyēēwu
ānkuchāāyyoong'tē subak kōōtaab *Tāwuti nyoo kikiikuluul.
+Maateech subak wōloo kikiikuburyet
kut ākētyi kōōbuur kuu yoo kiwuu,
17 sukung'eet kucheeng'aat ꞉biiko choo kiikung'ēt Mokoryoontēēt
āk choo mā Yuutayeek choo kyaakwey kule kuyēk cheechuu.
Yēyiin ꞉nyēē kiiboor ng'aleechu ānku inee ꞉nyēē makuyey.’
18 Tookunoot kuu nyooto kung'eetee kēny kule mākulumchi ꞉choo mā Yuutayeek biikaab Yēyiin. 19 Kunyoo, kaatiil ꞉anii kule ‑mookany keeyey kunyikisyi choo mā Yuutayeek yoo mii kuyisu keey kukwoonii wōlēē mii ꞉Yēyiin.+ 20 Yoo kātāwuu nyoo, okany kēēsirchi barweet kēēmwoochinē kule kutayee keey kwoomē āmit choo /kākēēsooytoochi āynātōōs ankusaan martaayeet. Kutayee keey mbo subak kwoomē bany chēbo tyoong'in chēē /kakeekul ankutayee keey kwoomē kiisēēnik.*+ 21 Nteenee yoo māchē ꞉chii kuyēk Yuutāyiin, kōōnkētē kiyēē /kēēmākyinē kule kuyey, kuuyu /kiikeesumanaan kiruutēkaab *Muusa ām kiriing' ake tukul ām bēsyōōsyēk choo kibo taay /ānkutākēēsumānē mbo lōkōōywēchoo ām kooriikaab saayeet ām bēsyēēt ake tukul nyēbo *Sabaato.”+
Kisirchi ꞉booyik barwa biikaab Kiriistō choo kimā Yuutayeek
22 Nto mii yoo, kootiil *꞉lēbkēēyik āk booyik kuboonto keey āk biikaab Kiriistō chuut alak kukwey biiko alak ām biikwaa /sikiiyookto kubeeta keey Bāwulō āk Barnaaba Antyookya. /Kikeekwey Yuuta nyoo /kikēēkuurē ām kaayneet ake kule Barsaaba ākoo Siila. Kitookunootiin ꞉bichoo ām wōlēē mii mbo ng'eetaabiya.+ 23 Kibeeta ꞉bichuutēchu barweet nyēē mwooyē kule:
Kiisubooyook ꞉acheek lēbkēēyik ākoo booyik.
Kēēmāchē kuyityi ꞉lōkōōywēchu biiko choo mā Yuutayeek choo mii Antyookya, Siirya ākoo Kiliikya choo kiikuchamta Yēēsu.
24 Kookeekas kule kookukwa wōloo ōmiitē ꞉biiko alake chēē mānāākēēchāmchi ꞉acheek ankubokooyiimaak mētēwoy ām ng'al chēē kyoomwook ꞉acheek.+ 25 Kunyoo, kookiisoot ꞉acheek tukul kule keekwey biiko ānkiiyooku kukwa wōloo ōmiitē. Makukwaanta keey Barnaaba ākoo Bāwulō, choo chamanikyoo, 26 choo kookuchamta soboonwēkwaa kubo kaayneetaab Mokoryoontēēnyoo, Yēēsu Kiriistō. 27 Kunyi, kākiiyooku Yuuta ākoo Siila kutāsyi nyikiisinto ꞉ng'aleechu sirootiin. 28 Kookootiil ꞉Tāmirmiryēētaab Yēyiin ankiitiil ꞉nkacheek kule ‑/makiing'ireenaak kiruut chēē chaang'. Nteenee 29 osaanee keey āmit choo /kākēēsooytoochi āynātōōs ankootayee keey bany bo tyoong'in chēē /kēēkulē, kiisēēn āk martaayeet. Karaam yoo kooyey kuu nyooto. Chameetaab keey.+
30 Kunam ꞉bichoo baanta kurēkto ākoy Antyookya. Kikuur kaniseet tukul ānkōōkoochi barwaanaa. 31 Yu /kakeesuman lōkōōywēchoo, /kēēng'ērēkyi kuuyu kiikiimē biich. 32 Kiititiirēē ꞉Yuuta ākoo Siila choo ki *wōōrkooyikaab Yēyiin biiko ng'al chēē chaang'.+ 33 Yu kāākubēēni ꞉bichoo /kikiiyooktooy wōlooto bēsyōōsyēk chēē ng'ēri, kung'ēētyo kumāchē kooyeey wōloo /kikiiyookunēē. Kii-āmiis ꞉mbo ng'eetaabiya kule kubeeta tāloosyēēt. 35 Kunyoo, kiibuur ꞉Bāwulō ākoo Barnaaba Antyookya, kōōnēētē ānkwoomtooy ng'ālyoontēētaab Yēyiin kuboonto keey āk biiko alak chēē chaang'.
Kikwey ꞉Bāwulō Siila, kuwēēto ꞉Barnaaba Māārkō
36 Yu kaakukeeyta ꞉bēsyōōs, kumwoochi ꞉Bāwulō Barnaaba kule, “Murooni, ikany baa, kēēruutoochinootē mbo ng'eetaabiya ām kiriinkōōsyēk tukul choo kiikyaamtaatee ng'ālyoontēētaab Yēyiin. Māchāktōōs kiinkēt wōlēē wuu ꞉soboonwēkwaa.” 37 Kimāchē ꞉Barnaaba kule /keebeeta Yoowaana nyoo /kikēēkuurē ām kaayneet ake kule Māārkō.+ 38 Nteenee kiisoot ꞉Bāwulō kule kimayemaat kubeeta Yoowaana, kuuyu kibetyenyee Bamfulyaa koochuchuuyee keey yiisyoonoo.+ 39 Kichuunchuun ꞉Bāwulō āk Barnaaba nyēē kōrōōm kut kubchey keey. Kiwēēto ꞉Barnaaba Māārkō ām mwēēnkēēt kutākyi keey Kubrō. 40 Nteenee kikwey ꞉Bāwulō Siila kule kuwēēto keey. Kisaay ꞉mbo ng'eetaabiya kōōbēruur icheek ꞉Yēyiin, nto mii yoo, kuba.+ 41 Kiwēēsyētootēē ꞉Bāwulō yēēmēētaab Siirya ākoo nyēbo Kiliikya kōōkiimootē kanisoosyek.
+ 15:2 Kala. 2:1-10; 5:2-12 + 15:8 Yēyuut. 10:44-45 + 15:9 Yēyuut. 10:34-35 + 15:10 Mat. 11:28-30; Luuka 11:46; Yēyuut. 15:19; Kala. 5:1 + 15:11 Yēyuut. 13:38; Kala. 2:16; 3:10-12; Ēfēēs. 2:5-8 15:17 Āmōōs 9:11-12 + 15:19 Kala. 5:3 * 15:20 /Kikēēmākyinē biiko choo mā Yuutayeek ānkuming'tooy keey Yuutayeek kule kukir tukuuk ang'wan choo /kēēng'āloolēē ām Laawiik 17:8-14 ākoo 18:6-18. + 15:20 Laawi. 18:6-18; 17:10-15; Yēyuut. 15:29; 21:25; 1Kōōr. 8:1-13; 10:23-33 + 15:21 Yēyuut. 13:15; 2Kōōr. 3:14-18 + 15:22 Yēyuut. 15:40; 16:19; 17:4, 10, 14-15; 18:5; 1Tēēs. 1:1 + 15:24 Kala. 1:7; 5:10 + 15:29 Yēyuut. 15:20 + 15:32 Yēyuut. 11:23, 27 15:33 Tinyē ꞉siruutēk alake kērēywoontēētaab 34: Nteenee kiitiil ꞉Siila kule kung'ētunēē wōlooto. + 15:37 Yēyuut. 12:12 + 15:38 Yēyuut. 13:13 + 15:40 Yēyuut. 15:22; 14:26