5
/Kēētōōlē kibkōrōs ake tukul nyēē wōō kuchōōnēē wōlēē mii ꞉biiko sukuyēchi Yēyiin yiisyēēt kubo bichooto. Inēmchinē ꞉inee Yēyiin tukuuk ānkubēēlē kōrōsēēk kōōwuunto ng'ōōkisto nyoo kiikuyey ꞉biiko. Imuuchē kuriiree biiko choo /kēēmoosē ānkukustooy kuuyu kuskus ꞉nkinee.+ Kiyooto ꞉nyēē māchāktōōs kuyey ꞉inee kōrōsēēk kubo ng'ōōkiswookik cheechii āk chēbo biiko alak.+
Māmii ꞉chii nyēē tōōlē keey kuyēk kibkōrōs nyēē wōō. Yēyiin nkityō ꞉nyēē kuurē chiito kuyēk kibkōrōs nyēē wōō kuu wōloo kikuurtooy *Āārōn.+ Ām kēēlto nyēē wuu nyooto, mānāātōōlchi keey ꞉Yēēsu yiisyoonoo bo koonyit kuyēk kibkōrōs nyēē wōō. Nteenee Yēyiin ꞉nyēē kimwoochi kule,
“Inyiing' lakwanyuu.
Kāāyēku ra kōōn.”+
Kimwooy subak ām yēēt ake kule,
“+Mēēyēku kibkōrōs ākookoy,
kuu Mēlkisētēk.”+
Kumii ꞉Yēēsu kōōrēēt, kisooyē kukuurchinē barak kuriirchinē Yēyiin, nyoo kiimuuchē kusār inee. Kikāsyi ꞉Yēyiin, kuuyu kiyibē keey ng'wēny ꞉Yēēsu ānkiikōōnēmchi keey Yēyiin.+ Ānkoo ki Lakwataab Yēyiin ꞉Yēēsu, ki ākoy kunyalil sukōōnkēt kule koonyit ku kiy nee.+ Yu keewaany ꞉Yēēsu yiisyēēt nyoo kichōbchinē ꞉Kwaan, kuyootyi biiko choo ikoosēē keey inee *soboontaab kibchuulyo.+ 10 Kiyey kuu nyooto kuuyu /kikeetool inee kuyēk kibkōrōs nyēē wōō kuu Mēlkisētēk.+
Ōkiilchi Kiriistō
11 Ābērē nto taamwaay chēē chaang' kurubta keey āk ng'aleechuutēchu, nteenee wuuy kuuyu ōyēku biich chēē ‑mōōkāsē ng'al areet akeenke. 12 Kāyēmāktōōs kukōōyēku kāānēētik, nteenee tōōmāchē /takiineetaak tukuuk choo kyōōtoowunēē. Yoo kātōō-āmē āmit chēbo biich chēē wōōyēch ōmāchē /takiikuuyeenaak chēēko. 13 Chii nyoo lwēē chē tāku leekwa nyoo ‑mēēnkētē kiyēē karaam āk nyēē miyaat.+ 14 Biiko ꞉chēē imuuchē kwaam āmiikaab biiko chēē wōōyēch ku choo kiikooneet keey kōōnkēt kiyēē karaam āk nyēē miyaat.+
+ 5:2 Ibu. 2:17-18; 4:15; 7:28 + 5:3 Laawi. 9:7; 16:6; Ibu. 7:27; 9:7 + 5:4 Chuy. 28:1 + 5:5 Ibu. 1:5 5:6 Tyēēn. 110:4 + 5:6 Ibu. 6:20 + 5:7 Māārkō 14:32-42 + 5:8 Filib. 2:8; Ibu. 3:6; 4:15 + 5:9 Ibu. 7:27 + 5:10 Ibu. 4:14; 6:20 + 5:13 1Kōōr. 3:1-2; 1Bēt. 2:2 + 5:14 Room. 16:19; 1Kōōr. 14:20; Ēfēēs. 4:14; Ibu. 13:9