10
Malayikeet āk kitaabuut nyēē mining'
Nto mii yoo, akas malayikeet ake nyēbo kāāmuukēywēēk kuchōōnēē barak. Kiilaakaat ꞉malayikaanaa boolteet ankikiibaawuut ꞉cheebkalaasyeet mētinyii. Kikerkeey ꞉tokochnyii asiista ānkiikwēnyē ꞉kērēēnkōōk kuu ma.+ Kikinamee āwunyii kitaabuut nyēē mining' nyēē king'aanyaat. Kikiitaar ꞉kereenkeenyii nyēbo taay araarayta ankootaar ꞉nyēbo kaataam kōōrēēt ankooruum miisin kuu ng'ētunyto. Yu keeruum, kuchēyo ꞉iilootik tisabu. Kyāāmāchē āsiriisyē yooto kāchēy ꞉iilootichoo tisabu, nteenee akas kuutiit kuchōōnēē barak nyēē kimwooyē kule, “Iriib kiyēē mwooyē ꞉iilootichoo tisabu ameesir ng'aleechaata.”
Nto mii yoo, kōōtōrōōr āwunyii nyēbo taay ꞉malayikaanaa kikiitaar araarayta ākoo kōōrēēt. Kiiwaal keey ām kaayneetaab Yēyiin nyoo ming'iisyē ākookoy, nyoo kiyēyē barak āk kiy ake tukul nyēē mii wōlooto, nyoo kiyēyē kōōrēēt āk tukuuk tukul choo mii āriinyii āk araarayta kuboonto keey āk kiy ake tukul nyēē mii āriinyii. Kimwooy ꞉malayikaanaa kule, “Mēētākiikooyē keey! Nteenee yoo kuutē ꞉malayikeetaab tisab aryeembuunyii, kōōwoong'tooy ꞉Yēyiin kiyēē kiiyeelaat nyoo kikiikuchōb kuu yoo kiiboorchinē *wōōrkooyikyii choo yēchinē inee yiisyēēt.”+
Nto mii yoo, kung'āloolwoo subak ꞉kuutiinaa kikyaakas kuchōōnēē barak kumwooyē kule, “Iwē /bokēēkōōning' kitaabuunaa yaataat nyoo mii āwutaab malayikaanaa keetaar araarayta āk kōōrēēt.” Yooto āwē ānkāāsoom malayikaanaa kukōōno kitaabuunaa mining'. Kumwoowoo kule, “Ong'nyi, nēmu ankii-am. Anyiny sinee ām kuutiing'uung' kuu kimnyet nteenee mākung'woonchiing' ꞉mooyēēt.” 10 Kyāānēmunēē kitaabuunaa āwutaab malayikaanaa ankaa-am. Kyaanyinyiit ām kuut kuu kimnyeteet, nto yu kaawaany kung'woonchoo ꞉mooyēēt.+ 11 Yooto /kēēmwoowoo kule, “Tākumii ꞉ng'aleek chēē māchāktōōs tēēng'ālooltoochi Yēyiin imwoochinē biiko chēē chaang', bōrōryōōs, yēēmōōsyēk āk bāytooyik.”
+ 10:1 Ng'oong'. 4:3 + 10:7 Āmōōs 3:7-8; Ng'oong'. 22:6 + 10:10 Ēsēk. 2:8—3:3