22
Āynēētaab soboonto
Nto mii yoo, kōōboorwoo ꞉malayikeet āynēētaab soboonto nyēē kiilēkēchēēchē kuu kiiyēēt. Kikulkulunēē ꞉bēēchoo yoo bāytooyiisyēē ꞉Yēyiin āk *Mēēnkit, ānkirōōtēē kwēēnuutaab kēēlto nyēē baraay ām kiriinkoonoo. Kikibiityēē komoswookik tukwaay chēbo āynoonoo ꞉keetiikaab soboonto chēē yēyē lokoyeek araawa ake tukul anku saakit mbo ꞉sokēēkyii.+ Mākoy /kēēchubiis ām wōlooto. Mākubāytooyiisyoowunēē ꞉Yēyiin āk Mēēnkit kiriinkoonoo ānkumākuyēchinēē wōlooto ꞉biikyii yiisyēēt.+ Makukas ꞉bichoo wōlēē wuu ꞉Yēyiin /ānkēēsirchi kaayneenyii tokoochikwaa.+ Māmii ꞉kwēēmowuut wōlooto āmākoy /keemach taariin nto ku lēbkēēyyoob asiis kuuyu Mokoryoontēēt Yēyiin nkityō ꞉nyēē lēbkēēyyēēng'waa ānku mākubāytooyiis ꞉bichoo ākookoy.++
Ng'aleek chēē /kiitēryēēchēē
Kimwoowoo ꞉malayikeet kule, “Bo man ꞉ng'aleechu /ānkiikoosēē keey. Mokoryoontēēt Yēyiin nyoo mwoochinē *wōōrkooyikyii ng'aleek chēē mwooyē ꞉nyēē kiiyookwoo anii chāāboorchi biikyii choo yēchinē inee yiisyēēt kiyēē mii wokuyēyāktōōs ām lēēkitō.+ Mwooyē ꞉Yēēsu kule, ‘Oyeb yiit! Āmiitē āchōōnii ām lēēkitō. Ibēruurootiin ꞉biiko choo koomānē ng'aleekaab wōōrkooyoontiit chu mii kitaabuuni.’ ”+
Anii Yoowaana ꞉nyoo kyāākāsēē ng'aleechu yiitiikyuu āk koonyekyuu. Yooto kawaakas ng'aleechaa, āryookyi keey yēbo kērēēnkōōkaab malayikeet nyoo kiiboorwoo ng'aleechaa ākutunkyi. Nteenee, kimwoowoo ꞉malayikaanaa kule, “‑Mēēkutung'woo! Ntēē āyēchinē Yēyiin yiisyēēt kuu inyiing' āk kuu wōloo yēytooy mbo ꞉ng'eetaabkoomēt, wōōrkooyik āk biiko tukul choo koomānē ng'aleekaab kitaabuuni. Ikutunkyi Yēyiin nkit!”+
10 Nto mii yoo, kumwoowoo kule, “‑Meewuny ng'aleekaab wōōrkooyoontiit chu mii kitaabuuni, kuuyu kaakuriik ꞉bēsyōōsyēk chēē mākuyityiin ꞉ng'aleechuutēchu.+ 11 Chii nyoo yēyē ng'al chēē miyootēch, kutas taay kuyēyē kuu nyooto, nto nyoo yēyē rōkōs, kutas taay kuyēyē kuu nyooto. Nto chiito nyoo yēyē ng'al chēē churtootiin, kutas taay kuu nyooto, nto nyoo tiliil, kutas taay kutililiit.+
12 Mwooyē ꞉Yēēsu subak kule, ‘+Māāchōō areet akeenke! +Māākwēchi chii ake tukul kiy kurubta keey kiyēē kiikuyey.+ 13 Anii ku Alfa āk Omeeka, anii ꞉taayta āk lētuut, ātoowu ānkāāwoong'tooy.’+
14 Ibēruurootiin ꞉biiko choo kēēwuun keey kutililiitu kuuyu mākunyoolchi kōōwut kiriinkoonoo ankwaam lokoyaanteetaab kēētitaab soboonto.+ 15 Kiikung'etee saang' kēny ꞉kibrōkōsiis, chēēbsookēyiis, choo mārtootē, rumiik, choo kutunkyinē āynātōōs āk tukul choo kicham ng'wiiynaneet.”+
16 Mwooyē ꞉Yēēsu kule, “Kāāyooku ꞉anii malayikeenyuu chokōōbooruung' inyiing' ng'aleechu imwoochi kanisoosyek tukul. Ātoorunēē tiikiityoontēētaab *Tāwuti ānkāāchōōnēē kōōnyii ānkāāyēku toboyaanteet nyēē lebkeey miisin.”+
17 Mwooyē ꞉Tāmirmiryēētaab Yēyiin āk mureraanaa kule, “Chōō!” Kumwooy ꞉chii ake tukul nyoo kāsē ng'aleechu kule, “Chōō!” Nyoo āmē melelta, kuchō. Nto yoo māchē ꞉chii bēēkaab soboonto /kiikoochinē buch.+
18 Ākiimchinē ꞉anii chii ake tukul nyoo kāsē ng'aleekaab wōōrkooyoontiit chu mii kitaabuuni kule, “Yoo kātāsyi ꞉chii ng'ālyoo, mākutāsyi ꞉Yēyiin inee ng'woonin ake tukul nyēē twekaat ām kitaabuuni.+ 19 Nto chiito nyoo kēēnēmto ng'ālyoo ake tukul ām kitaabuuni, makukerekta ꞉Yēyiin chiichoo kumānyōōr tukuuk chēē kōōnu ꞉kēētitaab soboonto āk kiyēē mākunyōōr ām kiriinkoonoo tiliil, choo iboorunootiin ām kitaabuuni.”++
20 Mwooyē ꞉chiichi kimwooyē ng'aleechu tukul kule, “Ēē, +māāchōō areet akeenke.” Kuwuuyiit nyooto. Ichōō ōō, Mokoryoontēēt Yēēsu.+
21 Lēyyē, kōōbēruurook tukul ꞉Mokoryoontēēt Yēēsu.
+ 22:2 Ēsēk. 47:1-12 + 22:3 Ng'oong'. 1:6 + 22:4 Mat. 5:8; 1Yoowa. 3:2; Ng'oong'. 14:1 + 22:5 Isa. 54:1-17 + 22:5 Tān. 7:18, 27; Ng'oong'. 21:23; 1:6 + 22:6 1Kōōr. 14:1; Ng'oong'. 1:1, 3; 10:7; 19:9; 21:5 + 22:7 Ng'oong'. 3:11; 1:3 + 22:9 Ng'oong'. 19:10 + 22:10 Tān. 12:4 + 22:11 Tān. 12:10 + 22:12 Mat. 16:27; Ng'oong'. 2:23; 6:10; 16:6; 19:2; 20:12-13 + 22:13 Ng'oong'. 1:8 + 22:14 Ng'oong'. 7:14; 2:7 + 22:15 Ēfēēs. 5:5; Filib. 3:2; Ng'oong'. 21:27 + 22:16 Room. 11:16-18; 15:12; Ng'oong'. 5:5; 2:28 + 22:17 Ng'oong'. 21:9, 6 + 22:18 Kiruu. 29:19-21 + 22:19 Kiruu. 4:2; 12:32; Kāālēw. 30:6 + 22:19 Ng'oong'. 2:7 + 22:20 1Kōōr. 16:22; Ng'oong'. 3:11