5
A bribi meki un tron winiman
Ala sma di e bribi tak' Yesus na a Mesias, na wan pikin fu Gado, èn ala sma di lobi a P'pa, lobi den pikin fu En tu. Disi na fa wi kan sabi tak' wi lobi den pikin fu Gado: te wi lobi Gado èn te wi e du san A taigi wi tak' wi mus fu du. Bika efu wi lobi Gado, dan wi e tan hori wisrefi na den komanderi fu En, èn den komanderi fu En no hebi. * Ala den pikin fu Gado e wini grontapu, èn na a bribi fu wi e meki wi wini grontapu. Bika soso a sma di e bribi tak' Yesus na a Manpikin fu Gado, e wini grontapu.
Yesus Kristus na a Wan di ben kon nanga watra èn nanga brudu. A no ben dopu wawan, ma A ben dopu èn En brudu ben lon. A Yeye e taki tak' na so a de, bika a Yeye e taki san na tru. Dri kotoigi de: a Yeye, a watra nanga a brudu. Èn ala dri e taki a srefi sani. Wi e bribi san libisma e taki, ma san Gado e taki moro prenspari. Èn disi na san Gado srefi e taki fu En Manpikin. 10 A sma di e bribi ini a Manpikin fu Gado, sabi tak' na so a de. Ma a sma di no e bribi Gado, e kari En wan leiman, bika a no e bribi san Gado taki fu En Manpikin. 11 Disi na san Gado taki: Gado gi wi a libi fu têgo èn a libi disi de ini En Manpikin. * 12 A sma di de wan nanga a Manpikin, abi a libi. A sma di no de wan nanga a Manpikin fu Gado, no abi a libi.
A libi fu têgo
13 Mi skrifi den sani disi gi unu di e bribi ini a nen fu a Manpikin fu Gado. Mi du disi fu un kan sabi tak' un abi a libi fu têgo. 14 Wi kan kon sondro frede fesi Gado, bika wi sabi tak' A e piki wi te wi aksi En wan sani san e akruderi nanga En wani. 15 Efu wi sabi tak' Gado e piki wi, awinsi san wi e aksi En, dan wi sabi tak' wi o kisi den sani san wi ben aksi En.
16 Efu wan sma si tak' en brada du wan sondu di no e tyari dede kon, dan a mus begi gi en èn Gado o gi en libi. Disi na fu sma di du wan sondu di no e tyari dede kon. Bika sondu de di e tyari dede kon, ma mi no taigi unu fu begi gi den dati. 17 Ala sani san Gado no wani fu un du, na sondu. Ma sondu de di no e tyari dede kon.
18 Wi sabi tak' wan pikin fu Gado no e tan du sondu. Bika a Manpikin fu Gado e kibri en, èn a ogriwan no man du en noti. 19 Wi sabi tak' wi na pikin fu Gado èn tak' didibri e rigeri heri grontapu. 20 Ma wi sabi tu tak' a Manpikin fu Gado kon na grontapu èn A opo wi ai fu wi kon sabi a Trutru Wan. Wi de wan nanga a Trutru Wan, fu di wi de wan nanga En Manpikin Yesus Kristus. Na En na a trutru Gado nanga a libi fu têgo.
21 Mi pikin, un luku bun nanga den kruktu gado!
* 5:3 Yoh 14:15 * 5:11 Yoh 3:36